Vyhláška č. 6/1993 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část a Statut hlavního města Prahy – VII. část
Číslo 6/1993
Sbírka 4/1993
Datum vydání 29.04.1993
Datum účinnosti 01.05.1993
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č.12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Plné znění

Zastupitelstvo hl. m. Prahy se usneslo dne 29. 4. 1993 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. po projednání s městskými částmi tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Statut hl. m. Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto:

Čl. 3a, 4 a 4b znějí:


Čl. 3a

Svěření některého majetku ke dni nabytí hl. m. Prahou

1) Městským částem se svěřuje majetek ve vlastnictví hl. m. Prahy
a) pořízený městskými částmi z vlastních finančních prostředků,
b) nabytý rozhodnutím příslušného ministerstva podle ustanovení § 5 a § 6 zákona, 1) jestliže k těmto věcem příslušelo právo hospodaření organizacím, u nichž na městské části přešla funkce jejich zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tyto organizace nebo jestliže šlo o věci uvedené v § 1 odst. 3 zákona. Toto ustanovení se nevztahuje na kulturní památky, k jejichž svěření městské části je nutný souhlas ministerstva kultury ČR,
c) získaný darem přijatým příslušným orgánem městské části,
d) získaný z dědictví přijatým příslušným orgánem městské části,
e) který přešel do vlastnictví hl. m. Prahy na základě schváleného privatizačního projektu pokud byl tento schválený projekt zpracován a předložen městskou částí.
2) Majetek, uvedený v odstavci 1) se městským částem svěřuje dnem nabytí vlastnictví hlavním městem Prahou.
3) Městské části jsou povinny nejpozději do 14 dnů po nabytí svěřeného nemovitého majetku, který byl svěřen podle čl. 3a, odst. 1 písm. a, c, d, e, oznámit nabytí a svěření majetku hl. m. Praze a předat Magistrátu hl. m. Prahy potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku hl. m. Prahy a pro registraci majetku hl. m. Prahy svěřeného městské části.
4) Městské části jsou povinny informovat hlavní město Prahu o dalším postoupení práv nakládat se svěřeným majetkem hlavního města Prahy třetím osobám v rozsahu, formě a časovém rozvrhu, určeném hl. m. Prahou.


Čl. 4

Nakládání se svěřeným majetkem


1) Záměr rozhodnout o majetkoprávních úkonech dle § 36a zák. o obcích musí městská část oznámit zastupitelstvu hlavního města Prahy současně se zveřejněním tohoto záměru.
2) Požaduje-li to rada zastupitelstva hl. m. Prahy, nebo alespoň jedna pětina všech členů zastupitelstva hl. m. Prahy, je platnost těchto právních úkonů orgánů městské části podmíněna souhlasem Zastupitelstva hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy do 30 dnů od doručení oznámení záměru vyrozumí městskou část, zda platnost právních úkonů městské části bude podmíněna souhlasem Zastupitelstva hl. m. Prahy.
3) V případě, že platnost rozhodnutí orgánů městské části je podmíněna souhlasem Zastupitelstva hl. m. Prahy, Zastupitelstvo hl. m. Prahy oznámí své rozhodnutí městské části do 10 dnů po svém zasedání.


Čl. 4b

Odejmutí majetku, svěřeného městské části


1) Rozhodne-li městská část o právních úkonech uvedených v čl. 4 odst. 1 bez předchozího splnění oznamovací povinnosti podle čl. 4 odst. 1 nebo v rozporu s rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy, svěřený majetek může být odejmut. Výši náhrady přitom určí Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
2) Neprovede-li městská část převod finančních prostředků dle čl. 6 odst. 3 Statutu část VII., může Zastupitelstvo hl. m. Prahy odejmout majetek svěřený městské části. Výše náhrady se přitom určí dle účetní hodnoty svěřeného majetku. Určení majetku, který bude sloužit jako náhrada za neprovedený převod záleží na rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy, jako náhrada však nemůže být určen majetek, pořízený za prostředky městské části nebo majetek získaný darem městské části.
3) Postupuje-li městská část při prodeji bytových domů v rozporu se zásadami pro transformaci bytového fondu, může jí být svěřený majetek rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy odejmut. Výši náhrady přitom určí Zastupitelstvo hl. m. Prahy zpravidla ve výši, která odpovídá podílu městské části na výnosu z prodeje podle zásad transformace bytového fondu 2).

1) viz zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
2) viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/6 ze dne 17. 12. 1992


Čl. 2

Statut hl. m. Prahy - VII. Část č. 11/1992 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto:

Čl. 5, 6, 7, 8 a 9 znějí:


Čl. 5

Rozpočet městských částí


1) Městská část sestavuje svůj rozpočet a provádí vyúčtování výsledků svého hospodaření. 1)
2) Příjmy městské části tvoří:
a) 50% výnosu z prodeje majetku hlavního města Prahy svěřeného městské části, pokud se hl. m. Praha a městská část nedohodnou jinak,
b) výnosy z vlastního hospodaření s majetkem hl. m. Prahy svěřeným městské části v rozpočtované výši, kromě výnosů dle bodu 2a,
c) 50% z příjmů z hospodaření s majetkem hl. m. Prahy svěřeným městské části nad rozpočtované příjmy městské části kromě výnosů dle bodu 2a,
d) převody prostředků z vlastních peněžních fondů městské části,
e) příjmy z činnosti právnických osob a zařízení založených a zřízených městskou částí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem,
f) místní poplatky v rozsahu stanoveném obecně závaznými vyhláškami hlavního města Prahy,
g) správní poplatky za úkony prováděné městskou částí v rozpočtované výši,
h) 50% výnosu správních poplatků za úkony prováděné městskou částí nad rozpočtované příjmy,
i) podíl na daních z příjmů fyzických osob, 2) s výjimkou daně uplatňované zvláštní sazbou, do výše, kterou stanoví ZHMP,
j) podíl z rozpočtovaného objemu daně z nemovitosti, 3) způsob rozdělení stanoví ZHMP,
k) úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci,
l) sdružené prostředky, výnosy z cenných papírů, sbírek a loterií pořádaných městskou částí a jiné nahodilé příjmy v rozpočtované výši,
m) 50% výnosu z cenných papírů, sbírek a loterií pořádaných městskou částí a jiných nahodilých příjmů nad rozpočtované příjmy městské části,
n) neúčelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy,
o) účelově určené dotace z rozpočtu hl. m. Prahy vč. dotací ze státního rozpočtu ČR,
p) dotace ze státních fondů České republiky a účelových fondů hl. m. Prahy,
q) pokuty, ukládané městskou částí, případně další pokuty patřící podle zvláštních předpisů do příjmů rozpočtu městské části,
r) dary určené městské části,
s) jiné příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy.
3) Zapojení prostředků z prodeje bytového fondu do rozpočtu městské části je určeno dle zásad pro transformaci bytového fondu. 4)

Čl. 6

Vztah rozpočtu městské části k rozpočtu hl. m. Prahy


1) Městská část nechá na svůj příjmový účet převést celý výnos z prodeje jí svěřeného majetku hl. m. Prahy a celý výnos z hospodaření s jí svěřeným majetkem hl. m. Prahy, celý výnos poplatků a z cenných papírů, sbírek a loterií pořádaných městskou částí a jiných nahodilých příjmů. Příslušný podíl z těchto výnosů, který je příjmem hl. m. Prahy, převede městská část vždy jednou za uplynulé pololetí na příjmový účet hl. m. Prahy, a to nejpozději do 20 dnů po uplynutí pololetí pokud vyhláška hl. m. Prahy nestanoví jinak. 5)
2) V případě, že městská část neprovede převod podle odst. 1, hl. m. Praha sníží výši účelové i neúčelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy o částku neprovedeného převodu. Snížení dotace může být provedeno v běžném nebo následujícím roce. Neprovedené převody mohou být na základě rozhodnutí ZHMP považovány za náhradu za majetek odejmutý městské části dle Statutu II., čl. 4a, odst. 2.


Čl. 7

Forma a postup při vedení účetnictví, předávání informací a finančním vypořádání


1) Městská část vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích k rozpočtu hlavního města Prahy podle zvláštního zákona. 2)
2) Městská část předloží vyúčtování svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok podle časového plánu a pravidel, stanovených pro toto vyúčtování hl. m. Prahou.
3) Městská část předává informace o plnění rozpočtu, finančním vypořádání a účetnictví jednotnou formou, stanovenou hl. m. Prahou.


Čl. 8

Kontrola hospodaření


1) Hl. m. Praha je oprávněno provádět kontrolu hospodaření městské části, kontrolu správnosti vybírání místních a správních poplatků, kontrolu převodu výnosů, které jsou příjmem hl. m. Prahy podle čl. 6, dohlídky nad stavem a vedením účetnictví pro zajištění správnosti výkazů předávaných za hl. m. Prahu jako celek.
2) Městská část je povinna poskytnout k tomuto vyžádané podklady a umožnit pracovníkům provádějícím kontrolu vstup do prostor obvodních a místních úřadů.


Čl. 9

Inventarizace majetku


Městské části se účastní inventarizace majetku hlavního města Prahy. Jsou povinny zjišťovat údaje o majetku hl. m. Prahy, svěřeném městské části a předkládat je hl. m. Praze v časovém plánu a podle pravidel, stanovených pro inventarizaci hl. m. Prahou.


Čl. 3
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 1993.


Ing. Milan K o n d r, v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří E x n e r, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


1) viz zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
2) viz zák. 563/1991 Sb., o účetnictví
3) viz zák. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
4) viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/6 ze dne 17. 12. 1992
5) viz vyhl. 11/1991 Sb. hl. m. Prahy
od 1.1.1997

Vyhláška HMP č. 76/1996 ruší :
1. Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl.m. Prahy ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1993 čl.I. Sb. hl.m. Prahy,
2. Čl. 9 Statutu hlavního města Prahy - VII. část č. 11/1992 Sb. hl.m. Prahy ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1993 čl.I Sb. hl. m. Prahy.

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy