Obecně závazná vyhláška č. 6/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/2006
Sbírka 5
Datum vydání 30.03.2006
Datum účinnosti 01.05.2006
Plné znění

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. 3. 2006 vydat podle §44 odst.3 písm.d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.132/2000 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Vyhláška č.32/1999 Sb.hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb.hl.m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb.hl.m.Prahy a obecně závazné vyhlášky č.24/2005 Sb.hl.m.Prahy, se mění takto:

1.      V příloze č.1 oddíl 6 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní :

„(8) Pro vymezené plochy v centrální části města, které jsou zobrazeny ve výkresu č. 36 schváleného plánu, je stanoven minimální směrný podíl bydlení.“.

2.      V příloze č.2 se zrušuje  řádek :

„78IDK/9 Praha 9 - veřejná komunikace v transformovaných plochách severně od Kolbenovy ul.“.

3.      V příloze č.2 se za řádek :

„94IDKI8 Praha 8 – obnova Libeňského mostu“

vkládají nové řádky, které znějí :

„95IDKI17 Běchovice – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

 95IDKI23 Dubeč - Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

 95IDKI29 Kolovraty - Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

 95IDKI30 Královice - Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

 95IDKI39 Nedvězí - Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

 95IDKI51 Uhříněves - Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

 96IDKI9 Praha 9 – přestavba ulice Kbelské a Průmyslové

 96IDKI14 Praha 14 – přestavba ulice Kbelské a Průmyslové

 97IDKI4 Praha 4 – rekonstrukce Michelské ulice v úseku ul.Vyskočilova – U plynárny“.


4.      V příloze č.2 se za řádek :

„42IDPI50 Troja – parkoviště“

vkládá nový řádek, který zní :

„43IDPI5 Praha 5 – P+R Radlická“.

5.      V příloze č.2 se za řádek :

„3IDVI20 Dolní Chabry – Bílenské náměstí“

 vkládají nové řádky, které znějí :

„4IDVI9 Praha 9 - veřejné prostranství při Poděbradské

 5IDVI9 Praha 9 - veřejné prostranství u stanice metra Kolbenova“.

6.      V příloze č.2 se za řádek :

„44ISRI42 Radotín – rozšíření celoměstského rekreačního areálu“

vkládá nový řádek, který zní :

45ISRI9 Praha 9 – sportovní plochy u základní a mateřské školy“.

7.      V příloze č.2 se za řádek :

„51ITKI7 Praha 7 – ústřední čistírna odpadních vod“

vkládají nové řádky, které znějí :

„52ITKI6 Praha 6 – výtlak kalů na Drasty

52ITKI7 Praha 7 – výtlak kalů na Drasty

52ITKI50 Troja – výtlak kalů na Drasty“.

8.      V příloze č.2 se zrušují řádky :

„10ITVI4 Praha 4 – přivaděč surové vody pro ÚV Podolí

 10ITVI12 Praha 12 - přivaděč surové vody pro ÚV Podolí“.

9.      V příloze č.2 se za řádek :

„62IVSI23 Dubeč – základní škola“

vkládají nové řádky, které znějí :

„63IVSI9 Praha 9 – mateřská škola

 64IVSI9 Praha 9 – základní škola“.

10.  V příloze č.2 se za řádek :

„19IZPI8 Praha 8 – parková plocha – pokračování Kaizlových sadů - sever“

vkládá nový řádek, který zní :

„20/ZPI9 Praha 9 – parková plocha při Poděbradské ulici“.

11.  V příloze č.3 se za tabulku označenou Změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.29/15 ze dne 23.6.2005 vkládá text, který zní:

 „Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/08 ze dne 1.9.2005.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z1015

Praha 5

vymezení plochy pro výstavbu tramvajové smyčky, přesunutí záchytného parkoviště a jeho vyhlášení veřejně prospěšnou stavbou

4, 5, 25, 37

 


Změny Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválené usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/16 ze dne 20.10.2005.

číslo změny

městská část

předmět změny

Průsvitka výkresu č.

Z0412

Praha - Koloděje

výstavba rodinných domů

4, 5, 25, 37

Z0482

Praha - Zličín

výstavba rodinných domů před r.2010

4, 37

Z0543

Praha 13

výstavba rodinných domů

4

Z0618

Praha - Kunratice

vybudování sportovně rehabilitačního zařízení s ubytováním

4

Z0635

Praha - Šeberov

výstavba rodinných a bytových domů

4, 37

Z0655

Praha - Troja

vyjmutí z území určeného pro výstavbu

4, 37

Z0656

Praha - Slivenec

výstavba rodinného domu

4, 37

Z0659

Praha 6

využití rodinného domu jako objekt pro administrativu a služby

4, 30, 31, 37

Z0661

Praha - Vinoř

výstavba rodinného domu

4,37

Z0670

Praha 10

ubytovací zařízení hotelového typu

4

Z0674

Praha - Lysolaje

výstavba nové budovy ústavu v areálu AV ČR

4

Z0675

Praha 11

výstavba aquaparku

4, 37

Z0677

Praha 15

rozšíření kontejnerového překladiště

4, 5

Z0678

Praha 7

výstavba nové radnice MČ Praha 7

4, 37

Z0689

Praha 22

výstavba rodinných domů, nerušící provozovny - zahradnictví

4, 37

Z0690

Praha - Čakovice

vybudování bikrosového hřiště

4, 37

Z0691

Praha - Čakovice

výstavba bytového domu v severní části dostavba objektů školy v jižní části

4

Z0693

Praha - Lipence

výstavba rodinných domů

4

Z0700

Praha 14

výstavba rodinných domů, posunutí pásu zeleně a biokoridoru SZ směrem

4, 19, 30, 31, 37

Z0707

Praha 20

rozšíření využití plochy areálu

4, 37

Z0715

Praha 12

výstavba rodinného domu

4, 37

Z0716

Praha 12

stávající využívání objektů k prodejní, skladovací a výrobní činnosti

4

Z0722

Praha - Ďáblice

výstavba rodinných domů, posunutí biokoridoru

4, 19, 30, 31, 37

Z0724

Praha 13

zachování rázu krajiny, naplnění poslání přírodního parku a podpora ekologické stability území

4, 37

Z0736

Praha 22

zástavba rodinnými domy s případnými drobnými službami

4, 37

Z0740

Praha 9, Praha 14

odstranění velkého rozvojového území a nové využití území v rozsahu projednané urbanistické studie

 

4, 5, 19, 25, 30, 31, 37

Z0741

Praha 5

výstavba rodinného domu

4

Z0752

Praha - Vinoř

zástavba obytnými domy

4, 37

Z0756

Praha - Uhříněves

posunutí obytné funkce na celé území s objektem bývalého kravína a umožnění přestavby pro rodin.bydlení

4,37

Z0764

Praha – Dolní Měcholupy

výstavba rodinného domu

vyjmutí pozemku z VRÚ

4,37

Z0768

Praha – Dolní Chabry

změna trasy navrhovaného venkovního vedení 400 kV

4,10,25,30,31,38

Z0769

Praha 5

Praha 13

zrušení velkého rozvojového území v návaznosti na výslednou trasu Radlické radiály, nové funkční využití podle projednané US

4,5,19,25,30,31,37

Z0770

Praha 13

stávající rodinný dům se zahradou – důvod rezervy pro tělocvičnu ZŠ pominul

4

Z0772

Praha - Troja

výstavba rodinného domu

4,37

Z0773

Praha 20

výstavba rodinného domu

4,30,31,37

Z0775

Praha 4

dostavba areálu o objekt výuky a prezentace firmy

4,19,30,31,37

Z0778

Praha - Královice

rozšíření možnosti bytové výstavby

4,37

Z0781

Praha 15

výstavba rodinného domu

4,37

Z0783

Praha 15

zachování stávající vzrostlé zeleně

4,37

Z0788

Praha - Ďáblice

obnovení původní zemědělské usedlosti

4,37

Z0790

Praha – Ďáblice

Praha 18

doplnění sousedních komerčních ploch s řešením dopravní situace, rezerva pro veřejné vybavení není potřebná

4,37

Z0796

Praha - Šeberov

nové vymezení ÚSES podle studie "hodnocení funkčnosti regionálního ÚSES", v návaznosti - změna funkčního využití souvisejících území

4,19,30,31,37

Z0798

Praha-Štěrboholy

rozšíření areálu obchodu a služeb

4

Z0799

Praha – Slivenec

Praha - Lochkov

upřesnění tvaru mimoúrovňové křižovatky Lochkov včetně napojení na sousední MČ, propojení biokoridoru přes silniční okruh

4,5,10,19,25,30,31,38

Z0811

Praha-Kolovraty

upřesnění hranic parkových ploch na základě projednané urbanistické studie

4,5,37

Z0812

Praha-Kolovraty

změna časového horizontu využití území, vzhledem k realizaci komunikace

4,37

Z0813

Praha 21

výstavba rodinných domů

4,37

Z0814

Praha – Dolní Měcholupy

výstavba rodinných domů

4,37

Z0815

Praha – Dolní Měcholupy

výstavba hasičské stanice, změna hranic velkého rozvojového území

4,37

Z0817

Praha – Dolní Měcholupy

výstavba rodinných domů, změna hranic velkého rozvojového území

4,37

Z0819

Praha-Řeporyje

změna vyhl.č.32/1999 Sb.hl.m.Prahy, oddíl 13, bod 8)

 

Z0820

Praha-Řeporyje

změna vyhl.č.32/1999 Sb.hl.m.Prahy, oddíl 13, bod 8)

 

Z0824

Praha-Běchovice

výstavba opravárenských dílen

4,5

Z0831

Praha - Ďáblice

obytná zástavba a umístění parkových ploch podle projednané urbanistické studie

4,30,31,37

Z0837

Praha - Zličín

odklonění trasy nové obvodové komunikace jižním směrem na základě prověření US a dopravní studií; posunutí sportovního areálu západním směrem; navázání rekreačních ploch na Velký rybník

4,19,25,30,31,37

Z0838

Praha - Zličín

tvar křižovatky uvedený do souladu s vydaným územním rozhodnutím

4,5,30,31

Z0839

Praha - Zličín

scelení funkčního využití pozemků

4,37

Z0841

Praha 20

začlenění ploch mimo potřeby školy ke smíšenému území

4

Z0845

Praha 5

součást plochy rodinného domu - uvedení do souladu se skutečným stavem

4

Z0852

Praha 5

začlenění stávajících zpevněných ploch k areálu zámku

4, 30, 31,37

Z0855

Praha 2

výstavba jednoduchého objektu pro bydlení, zachování hodnotné zeleně

4,30,31,37

 

Z0861

Praha – Dolní Počernice

Praha-Běchovice

Praha - Dubeč

 

uvedení do souladu s projednanou urbanistickou studií

 

4,19,25,37

 

Z0865

 

Praha 5

stabilizace cenných chráněných území a přírodního parku, zamezení eroze, rozšíření lesostepních porostů na jihu

 

4

Z0868

Praha-Čakovice

výstavba objektu bydlení

4,37

Z0870

Praha-Čakovice

výstavba polyfunkčního domu

4

Z0874

Praha 2

vybudování skateboardového hřiště

4,30,31

 

Z0876

 

Praha 8

rozšíření obytné funkce pro umístění rodinného domu, posunutí pásu zeleně SZ směrem

 

4,30,31,37

Z0880

Praha 6

výstavba bytového domu

4

Z0881

Praha 6

rozšíření stávajícího hotelu

4

 

Z0885

 

Praha 6

výstavba obytného domu (residence, ambasáda..) v centrální části pozemku, záměna funkčních ploch

 

4,30,31,37

Z0886

Praha-Nebušice

obytná zástavba

4,37

Z0889

Praha 5

výstavba garážového domu s umístěním obchodu a služeb v parteru

4,5,37

Z0895

Praha 12

přestavba a přístavba stávajícího skladového objektu pro polyfunkční využití

4,37

Z0900

Praha 12

zřízení zahrádek a stacionáře pro ochranu dravců a sov

4

Z0904

Praha 12

výstavba obytného souboru

4

Z0907

Praha 9

výstavba polyfunkčního bloku s bydlením a službami, veřejně přístupný park ve vnitrobloku

4,37

Z0908

Praha 6

rozvoj plaveckého areálu s celoročním využitím pro sportovně rekreační aktivity

4,37

Z0911

Praha 4

využití stávajícího objektu pro administrativní činnost

4

Z0912

Praha 4

výstavba rodinného domu

4

 

Z0915

 

Praha 4

prodejní a servisní areál, uvedení do souladu územního plánu se skutečným stavem

 

4,37

 

Z0917

 

Praha 4

stavební úpravy stávajícího obytného  domu, uvedení do souladu územního plánu se skutečným stavem

 

4

 

Z0918

 

Praha 4

nástavba a přístavba stávajícího administrativního objektu, potvrzení současného stavu využití území

 

4

Z0923

Praha 4

rekonstrukce Michelské ulice, vyhlášení veřejně prospěšné stavby

25

Z0924

Praha-Nebušice

výstavba rodinných domů

4,37

Z0926

Praha-Březiněves

výstavba rodinných domů

4,37

Z0927

Praha 6

výstavba bytového domu pro potřeby školy

4

Z0930

Praha 8

soulad územního plánu se stávajícím stavem, přístavba rodinného domu

4,37

Z0931

Praha 9

dostavba výrobních objektů v areálu stávající tiskárny

4,37

 

Z0934

 

Praha 20

posun obsluž.komunikace v komerční zóně o 15m severně - kolize se stávajícími objekty a zpevněnými plochami

 

4,5.25,37

Z0935

Praha 14

posun komunikace severním směrem na základě dokumentace k územnímu řízení

4,5,19,25,30,31

 

Z0937

 

Praha-Lipence

vybudování zázemí pro hru koňského póla, cvičiště pro parkur a navazující provozy, ubytovací a klubové kapacity, restaurace

 

4,30,31

 

Z0939

Praha 6

Praha-Přední Kopanina Praha-Nebušice

realizace letové dráhy RWY 06R/24L  před r.2010 (v koordinaci se stavbou silničního okruhu a trasováním rychlodráhy)

 

4,5,25,37

 

Z0940

Praha 6

dobudování oplocení a obvodové komunikace areálu letiště Ruzyně

4,5,25,37

Z0942

Praha 6

zachování stávajícího parku s hřištěm a spojení se sousední plochou

4,37

Z0943

Praha 6

rozšíření skladového objektu, změna funkčního využití bývalého areálu MŠ

4,37

Z0944

Praha-Suchdol

respektování stávajícího rodinného domu

4,37

Z0947

Praha 4

Praha 12

zrušení vodovodního přivaděče surové vody pro ÚV Podolí, zrušení veřejně prospěšné stavby 

 

9,25

 

Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválené usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č.32/15 ze dne 24.11.2005.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

 

Z1525

 

Praha 7, Praha 8, Praha - Troja

rozšíření čistírenské kapacity ÚCOV na Císařském ostrově, zrušení velkého území rekreace, úprava rozsahu ÚSES, změna kategorizace záplavových území, vyhlášení veřejně prospěšné stavby

 

4,9,19,25,30,31,33,37

“.

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem  1. května 2006.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního.města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy