Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/2005
Sbírka 5
Datum vydání 31.03.2005
Datum účinnosti 01.05.2005
Plné znění

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 31. 3. 2005 vydat podle §44 odst. 3 písm. d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.132/2000 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

      Vyhláška č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 30/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 Sb. hl.m.Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 7/2004 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1.      V příloze č.1 oddíl 4, odstavec 3 pododstavec 3b) se v části začínající slovy  “Výjimečně přípustné funkční využití“ slovo  “sociální“ zrušuje.

 

2.      V příloze č.1 oddíl 5, odstavec 7 pododstavec 7c) se slova  “Funkční využití : obslužné a nemotoristické komunikace funkční třídy C3, D17, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.“ nahrazují slovy “Funkční využití : obslužné komunikace, zklidněné komunikace, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.“.

 

3.      V příloze č.1 v oddílu 5 odstavec 5 se za pododstavec 8 vkládá nový pododstavec 9, který zní: „Doplňkové funkční využití a výjimečně přípustné funkční využití  (související s vymezeným funkčním využitím) v parcích a parkově upravených plochách (PP) lze umístit pouze na základě celkové koncepce monofunkční plochy zeleně a současně s její realizací, případně do stávajícího parku a parkově upravené plochy.“

      Dosavadní pododstavec 9 se označuje jako pododstavec 10.

 

4.      V příloze č.1 se v oddílu 6 se odstavce 8 a 9 zrušují.

 

5.      V příloze č.1 se v oddílu 13 odstavci 2 větě druhé slovo „ Slivenec“ zrušuje.

 

6.      V příloze č.1 v oddílu 13 odstavec 9 zní :

“(9) Uvedení do provozu křižovatky na dálnici D1 v prostoru Újezd / Šeberov je možné za předpokladu, že bude bezprostředně realizována komunikace mezi touto křižovatkou a Jesenicí.“

 

7.      V příloze č.1 se v oddílu 13 za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí :

„(10) Další výstavba v katastrálním území Stodůlky, Třebonice, tj. v prostoru Shopping Park Praha – Třebonice jižně od Rozvadovské spojky je možná až po realizaci dostatečně kapacitní návazné komunikační sítě v daném území, jmenovitě pak těchto staveb:

a)     napojení ulice Na Radosti na Pražský (silniční) okruh

b)     spojka ul. Řevnická – Západní město

c)     větev V 71 – část

d)     větev V 72 – část

e)     MUK Řevnická – Rozvadovská spojka včetně kolektorových komunikací podél  

        Rozvadovské spojky a napojení větve V 73 na MUK.

 

      (11)  Výstavba  tramvajové  trati  Hlubočepy –   Barrandov –  Holyně :  další  rozvoj a

      výstavba na dotčeném katastrálním území Hlubočepy a katastrálním území Holyně je   

      možný až po realizaci  tramvajové  tratě  v  úseku Hlubočepy – Barrandov a následně  

      Holyně.“

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 12.

 

 

8.      V příloze č.2 se za řádek  :

„90IDKI51 Uhříněves  – komunikační spojka Přátelství – Bečovská“

       vkládá nový řádek, který zní :

       „91IDKI15 Praha 15 – kruhová křižovatka“.

 

9.      “V příloze č.2 se za řádek  :

 „19ITOI21 Dolní Měcholupy – sběrný dvůr“

vkládají nové řádky, které znějí :

„20ITOI6 Praha 6 – sběrný dvůr

 21ITOI5 Praha 5 – sběrný dvůr

 22ITOI56 Praha – Zbraslav - kompostárna

 23ITOI5 Praha 5 – sběrný dvůr

 24ITOI15 Praha 15 – sběrný dvůr“.

 

10.    V příloze č.3 se za tabulku označenou Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 11/13 ze dne 30.10.2003 vkládá text, který zní:

 

„Změny Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválené usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č.20/15 ze dne 16. 9. 2004.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z0457

Praha 5

změna trasy tramvajové trati

4,5,25

Z0458

Praha 5

přičlenění nově odděleného pozemku k funkčnímu využití příslušného obytného domu

 

4

Z0464

Praha 12

stavba rodinného domu

4,37

Z0466

Praha 6

zahrnutí celých parcel určených pro výstavbu RD do obytné funkce

4,37

 

Z0467

Praha 4

výstavba bariérového objektu pro administrativu, obchod, garáže a ČSPH

4,37

Z0469

Praha 15

výstavba rodinného domu

4,37

Z0471

Praha 10

výstavba rodinného domu před r.2010

4,37

Z0491

Praha - Troja

výstavba rodinného domu

4,37

Z0499

Praha - Nebušice

zachování stávajícího stavu, změna území zastavitelného na nezastavitelné

4,37

Z0508

Praha 12

uvedení ÚPn do souladu se současným stavem existujících bytových objektů

4

Z0509

Praha 12

zvětšení ploch zahrad a obratiště u RD

4,37


Z0510

Praha 12

výstavba bytových domů

4,30,37

Z0518

Praha 5

vybudování sběrného dvora k zneškodňování komunálního odpadu,

vyhlášení veřejně prospěšné stavby

 

4,25

Z0520

Praha 5

vyhlášení stávajícího sběrného dvora veřejně prospěšnou stavbou

25

Z0521

Praha 6

vyhlášení sběrného dvora veřejně prospěšnou stavbou

4,25

Z0523

Praha 15

vyhlášení sběrného dvora veřejně prospěšnou stavbou

25

Z0525

Praha - Zbraslav

vyhlášení kompostárny veřejně prospěšnou stavbou

25

Z0526

Praha - Přední Kopanina

výstavba rodinných domů před r.2010

4,37

Z0528

Praha 10

výstavba obytných budov

4,37

Z0540

Praha 15

rozšíření kruhové křižovatky,

vyhlášení veřejně prospěšné stavby

25

 

Z0541

Praha 15

možnost výstavby rodinných domů na celém pozemku

4,37

Z0544

Praha 13

dostavba obchodního centra s parkováním,

posunutí biokoridoru

 

4,5,19,30

 

Z0545

Praha 13

výstavba obchodně-administrativního areálu a hotelu

Z0548

Praha - Dolní Chabry

vybudování golfového hřiště

4


Z0552

Praha - Satalice

zvýšení ekologické stability území, ochrana přír.památky Bažantnice a posílení zeleně podél plánované trasy silničního okruhu

4,19

 

Z0553

Praha 10

výstavba rodinného domu

4

Z0564

Praha 6

využití stávající vily pro bydlení a výstavba nových bytových domů

4

Z0565

Praha 6

stávající rodinný dům

4,37

Z0569

Praha 6

využití území a stávajícího objektu k bydlení

4,27

Z0573

Praha - Petrovice,

Praha - Křeslice,

Praha 22

změna trasy veřejně prospěšné stavby venkovního vedení 110 kV TR Chodov -TR Běchovice mimo obytné části, příp. podzemní vedení

4,10,25,38

Z0584

Praha 15

ochrana pramenné oblasti Slatinského potoka v návaznosti na revitalizaci lesního ekosystému a významný krajinný prvek "Mokřady Triangl"

4,30

 

 

Z0585

Praha 6

zohlednění reálného stavu území, uchování krajinného rázu údolí Dolní Šárky

4,37,30

 


Z0586

Praha 6

uchovat rázovitost zástavby v údolí Dolní Šárky, stanovení kategorie zeleně lépe odpovídající biotopu údolní nivy potoka

4,37,30

 


Z0587

Praha 6

zajištění potřebné přírodovědné a krajinotvorné funkce údolní nivy vhodnější kategorií zeleně

4

 

Z0595

Praha 21

zahrnutí stávající cesty do obytného území jako obslužnou komunikaci a založení další části obslužné komunikace

4,19,30,37

 

Z0597

Praha - Přední Kopanina

umožnění rozvoje zástavby před rokem 2010

4,37

Z0604

Praha 4

výstavba obytných a administrativních objektů - nové rozvržení funkčních ploch včetně zeleně a školství vzhledem k dopravní zátěži a vlastnickým vztahům

4

Z0608

Praha - Kunratice

rozšíření obytné zástavby

4,30,37

 

Z0610

Praha - Kunratice

uvedení do souladu s reálným využíváním, rozšíření skladového areálu před jeho celkovou přestavbou

4,37

 

Z0617

Praha - Kunratice

uvedení do souladu se skutečným stavem, stávajícím rodinným domem

4,37

 

Z0624

Praha 5

výstavba polyfunkčního objektu

4,30

Z0627

Praha - Čakovice

rozšíření stávající zahrádkářské osady namísto zahrádek u zámeckého parku

4

 

Z0639

Praha - Troja

umožnění obytného využití pro celou parcelu

4,37

 

Z0641

Praha 6

přesunutí stávajícího domova důchodců do vhodnější lokality

4


Z0642

Praha - Lochkov

nové uspořádání ploch zeleně v důsledku upřesnění napojení urbanisticky významné komunikace na silniční okruh podle dokumentace k územnímu řízení (SO - stavba 514)

4,5,20,25,30,37

 

Z0760

Praha 5

vybudování sportovního areálu v návaznosti na ZŠ

přemístění územní rezervy pro vybudování hasičské stanice, nové vymezení veřejně prospěšné stavby

4,25

 

 

Změny Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválené usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č.21/07 ze dne 21.10. 2004.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z0605

Praha - Vinoř

vybudování golfových hřišť

4,19,30,37

Z0606

.“                                                                          

                                                                                                                                                                                                  

Čl. II

 

      Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem  1. května 2005.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v.r.

primátor hlavního.města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k ,v.r.

                                                                               náměstek primátora hl.m. Prahy