Vyhláška č. 7/1993 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o zřízení přírodního parku "Prokopské a Dalejské údolí" a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park
Číslo 7/1993
Sbírka 5/1993
Datum vydání 04.05.1993
Datum účinnosti 04.05.1993
Datum zrušení 01.08.2014
Důvod zrušení vydání nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy
Plné znění
Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 4. 5. 1993 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanoveními § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1


Zřízení a vymezení přírodního parku

1) Zřizuje se přírodní park "Prokopské a Dalejské údolí" (dále jen "přírodní park").

2) Vymezení přírodního parku (popis hranic) je obsaženo v příloze č. 1 této vyhlášky.

3) Přesné hranice přírodního parku jsou zakresleny v mapě 1 : 5000, která je součástí originálu této vyhlášky a je uložena u orgánu ochrany přírody a krajiny Magistrátu hlavního města Prahy, příslušných obvodních a místních úřadů, u Českého ústavu ochrany přírody a Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy. Dále jsou tyto hranice zakresleny do situačního plánku, který je přílohou č. 2 této vyhlášky.

4) Vyznačení hranic přírodního parku na přístupových cestách zajistí odpovědné orgány příslušné městské části ve spolupráci s odbornou organizací ochrany přírody pro hlavní město Prahu.


Čl.2


Stavební činnost v přírodním parku

1) V přírodním parku lze provádět výstavbu objektů pouze na místech k tomu určených schválenou dokumentací podle zvláštních předpisů 1). Tato dokumentace musí vycházet ze specifických podmínek přírodního parku a přispívat k naplnění jeho poslání.

2) Pro přírodní park se vyhlašuje stavební uzávěra v tomto rozsahu a za těchto podmínek:
a) v souvisle nezastavěných částech přírodního parku (ve volné přírodě) je zakázáno 1. Umisťovat nové stavby s výjimkou staveb potřebných k provozu parku a souvisejících s jeho posláním. 2. Budovat zařízení, která by pohledově narušila ráz krajiny, nebo ji jinak znehodnotila. 3. Vytvářet umělé vodní toky nebo upravovat stávající způsobem, který by byl v rozporu s přírodním charakterem parku, negativně postihoval ráz krajiny nebo břehové porosty, b) v souvisle zastavěných částech přírodního parku je nová výstavba omezena, v souladu s dokumentací výstavby přírodního parku na dostavbu stávající osady Klukovice a Hlubočep a vyžaduje souhlas orgánu ochrany přírody. Nepřipouští se rozšíření souvisle zastavěného území osady Holyně do území vymezeného hranicemi přírodního parku, i kdyby se jednalo o lokalitu přímo se zastavěnou osadou související.

3) Vyžadují-li jakékoliv zásahy v souvisle nezastavěné části přírodního parku rozhodnutí podle zvláštních předpisů 2) mohou příslušné orgány vydat rozhodnutí jen se souhlasem orgánu ochrany přírody hlavního města Prahy a po projednání s příslušnými orgány dotčených městských částí.

4) Ve všech katastrálních územích dotčených hranicí přírodního parku, musí být nově navrhovaná zástavba posuzována z hlediska nenarušení ekologické stability a celkového panoramatu přírodního parku (např. nesmí vyžadovat vedení inženýrských sítí a komunikací přírodním parkem nebo rušit provozem).


Čl.3


Ochrana přírodního parku

1) Činnost podnikatelů 3), která spadá do území přírodního parku (např. železnice, komunikace, rozvodná zařízení, hospodaření s odpady apod.) musí být podle svého charakteru upravena v souladu s posláním přírodního parku zvláštním režimem. Případné rozpory je oprávněn řešit orgán ochrany přírody hlavního města Prahy.

2) Části přírody, pokud nejsou vyhlášeny jako zvlášť chráněné, jsou chráněny před poškozováním a ničením jako významné krajinné prvky. Jejich využívání je dáno podmínkami další obnovy a posilováním jejich stabilizace. K zásahům je nutné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

3) V přírodním parku je zakázáno a) tábořit a rozdělávat oheň, b) kouřit v lesních porostech, c) rušit klid ve volné přírodě křikem nebo jiným hlukem (např. provozem rozhlasových přístrojů a magnetofonů), d) jakýmkoliv způsobem poškozovat nebo ničit stromy, keře a rostliny, e) chytat, usmrcovat a záměrně rušit volně žijící živočichy, nebo jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje a prostředí, f) narušovat půdní kryt a skalní výchozy sběrem nerostů, hornin a zkamenělin, g) nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata a znečišťovat území, h) odhazovat, shromažďovat a zneškodňovat odpady na území přírodního parku (pro odkládání odpadků slouží odpadové nádoby), ch)provádět i jiné činnosti, jež by mohly narušit poslání přírodního parku, zejména umýváním nebo údržbou motorových vozidel a jízdu na kolech nebo koních mimo zpevněné komunikace a vyznačené schválené trasy.

4) V přírodním parku jsou postupně vymísťovány nevhodné činnosti a objekty, zejména těžba nerostných surovin.


Čl.4

Omezení provozu motorových vozidel


1) V přírodním parku je povolen vjezd pouze na vyhrazené parkoviště nebo s viditelně umístěným povolením. Výjimka může být přidělena zejména:
a) vozidlům vlastníků nebo uživatelů na území přírodního parku, b) služebním vozidlům podnikatelů, kteří v prostoru přírodního parku vykonávají schválenou činnost a vozidlům jejich pracovníků k dopravě do práce.

2) Sportovní motorismus v přírodním parku je zakázáno provozovat.


Čl.5

Úkoly kontrolních orgánů

1) Na dodržování této vyhlášky dozírají orgány určené zákonem 4).

2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů 5).Čl.6

Ustanovení závěrečné

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ing. Milan Kondr v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


1) § 32 písm. b zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 2) Např. zákon č. 61/1977 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., zákon ČNR č. 334/1992 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., zákon č. 192/1963 Sb., zákon č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a č. 262/1992 Sb., zákon ČNR č. 130/1974 Sb., ve znění zákona č. 49/1982 Sb., č. 425/1990 Sb., a č. 23/1992 Sb. (úplné znění č. 458/1992 Sb.) 3) § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
4) § 80, 81 a 85 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 5) § 87 a 88 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích ve znění zákona č. 67/1993 Sb.


Rušící vyhlášky / nařízení

10/2014 Nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

21/2003 Nařízení č. 21/2003 Sb. hl. m. Prahy