Vyhláška č. 7/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se zrušují některé předpisy v oblasti cen
Číslo 7/1997
Sbírka 02/1997
Datum vydání 11.02.1997
Datum účinnosti 11.02.1997
Plné znění
Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 11. 2.1997 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění zákona č. 135/1994 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl.1

Zrušují se:
1. Výměr č. 4/1994 o maximálních cenách služeb krematorií, služeb pohřebních a hřbitovních v hlavním městě Praze (uveřejněn v částce 9/1994 Sb. hl. m. Prahy),

2. Výměr č. 5/1994 o maximálních cenách čištění komínů, kouřovodů, sopouchů, spotřebičů paliv a odborných kominických prací mechanických - obor 955 23 na území hlavního města Prahy (uveřejněn v částce 10/1994 Sb. hl. m. Prahy).
Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy