Vyhláška č. 7/1988 Sb. NVP

Popis Vyhláška o územním obvodu a působnosti Místního národního výboru v Praze 4-Modřanech a Místního národního výboru v Praze 5-Stodůlkách a o změně působnosti Místního národního výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově, Místního národního výboru v Praze 5-Zbraslavi, Místního národního výboru v Praze 5-Radotíně a Místního národního výboru v Praze 9-Horních Počernicích
Číslo 7/1988
Sbírka 3/1988
Datum vydání 20.10.1988
Datum účinnosti 01.01.1989
Plné znění
Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 20. 10. 1988 vydat podle § 24a zákona o národních výborech a podle § 15 odst. 3 zákona o územním členění státu a po projednání s Místním národním výborem v Praze 4-Modřanech, s Místním národním výborem v Praze 4-Jižním Městě-Chodově, s Místním národním výborem v Praze 5-Stodůlkách, s Místním národním výborem v Praze 5-Zbraslavi, s Místním národním výborem v Praze 5-Radotíně a s Místním národním výborem v Praze 9-Horních Počernicích toto obecně závazné nařízení:

Čl.1

Změna územního obvodu místního národní výboru v Praze 4-Modřanech a Místního národního výboru v Praze 4-Libuši

1) K územnímu obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Modřanech se připojuje část území přímo spravovaného Obvodním národním výborem v Praze 4 skládajícího se z části katastrálního území Hodkovičky, z části katastrálního území Lhotka (sídliště Lhotka-Libuš I., II., III. stavba) a z části katastrálního území Libuš (sídliště Lhotka-Libuš, IV. stavba).

2) K územnímu obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Libuši se připojuje část území přímo spravovaného obvodním národním výborem v Praze 4 v katastrálním území Lhotka (podél ulice Novodvorské).

3) Popis průběhu hranice územního obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Modřanech a nové hranice územního obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Libuši obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl.2

Změny katastrálních území v oblasti Modřan

1) Z části katastrálního území Lhotka, části katastrálního území Libuš a části katastrálního území Modřany se vytváří katastrální území Kamýk, které je součástí územního obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Modřanech. Popis průběhu hranice katastrálního území Kamýk obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky.

2) Ke katastrálnímu území Modřany se připojuje část katastrálního území Hodkovičky připojená k územnímu obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Modřanech (článek 1, odstavec 1).

3) Ke katastrálnímu území Libuš se připojuje část katastrálního území Lhotka, připojená k územnímu obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Libuš (článek 1, odstavec 2).

Čl.3

Změna územního obvodu Místního národního výboru v Praze 5-Stodůlkách

1) K územnímu obvodu Místního národního výboru v Praze 5-Stodůlkách se připojuje část území přímo spravovaného Obvodním národním výborem v Praze 5, skládajícího se z katastrálního území Třebonice, z části katastrálního území Stodůlky, dosud spravovaného Obvodním národním výborem v Praze 5 a z části katastrálního území Jinonice (sídliště Nové Butovice).

2) Popis průběhu hranice územního obvodu Místního národního výboru v Praze 5-Stodůlkách obsahuje příloha č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl.4

Změna hranic katastrálních území v oblasti Jihozápadního Města

Ke katastrálnímu území Stodůlky se připojuje část katastrálního území Jinonice, připojená k územnímu obvodu Místního národního výboru v Praze 5-Stodůlkách (článek 3, odstavec 1).

Čl.5
 
Působnost Místního národního výboruv Praze 4-Modřanech a Místního národního výboru
v Praze 5-Stodůlkách

1) Působnost Místního národního výboru v Praze 4-Modřanech a Místního národního výboru v Praze 5-Stodůlkách stanoví příslušné zákony a další právní předpisy 1).

2) Místní národní výbor v Praze 4-Modřanech a Místní národní výbor v Praze 5-Stodůlkách se vyjadřuje k návrhům koncepcí rozvoje obvodů, střednědobých a prováděcích hospodářských plánů a rozpočet obvodního národního výboru, obvodní národní výbor je povinen projednat tyto návrhy s Místním národním výborem v Praze 4-Modřanech a s Místním národním výborem v Praze 5-Stodůlkách a informovat je o schválených koncepcích,,hospodářských plánech a rozpočtu a o jejich plnění 2).

3) Na Místní národní výbor v Praze 4-Modřanech a na Místní národní výbor v Praze 5-Stodůlkách se přenáší působnost městského národního výboru ve vztahu k organizacím, které národní výbor nezaložil, neřídí ani nespravuje, s výjimkou vydávání souhlasu k umístění organizace nebo její části ve svém územním obvodu 3).

4) Místnímu národnímu výboru v Praze 5-Stodůlkách se svěřuje působnost stavebního úřadu 4).

5) Působnost stavebního úřadu pro územní obvod Místního národního výboru v Praze 4-Libuši vykonává Místní národní výbor v Praze 4-Modřanech 4).

6) Na Národní výbor hlavního města Prahy se přenáší působnost Místního národní výboru v Praze 4-Modřanech ve věcech
a) označování ulic a ostatních veřejných prostranství b) číslování domů c) správy vybrané sítě místních komunikací 5) d) správy a údržby veřejné zeleně na území připojeném podle článku 4 odstavec 1 této vyhlášky.

7) Na Národní výbor hlavního města Prahy se přenáší působnost Místního národního výboru v Praze 5-Stodůlkách ve věcech
a) označování ulic a ostatních veřejných prostranství
b) číslování domů
c) správy vybrané sítě místních komunikací 5)
d) povinnosti správce místních komunikací při zabezpečování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území připojeném podle článku 3 této vyhlášky 6)
e) spravování veřejného osvětlení
f) správy a údržby veřejné zeleně na území připojeném podle článku 3 této vyhlášky.

Čl.6

Změny v působnosti Místního národního výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově, Místního národního výboru v Praze 5-Zbraslavi, Místního národního výboru v Praze 5-Radotíně a Místního národního výboru v Praze 9-Horních Počernicích

1) Místní národní výbor v Praze 4-Jižním Městě-Chodově, Místní národní výbor v Praze 5-Zbraslavi, Místní národní výbor v Praze 5-Radotíně a Místní národní výbor v Praze 9-Horních Počernicích se vyjadřuje k návrhům koncepcí rozvoje obvodu, střednědobých a prováděcích státních plánů a rozpočtu obvodního národního výboru, příslušný obvodní národní výbor je povinen projednávat tyto návrhy s uvedenými místními národními výbory a informovat je o schválených koncepcích, hospodářských plánech a rozpočtu a o jejich plnění 2).

2) Na Místní národní výbor v Praze 4-Jižním Městě-Chodově, na Místní národní výbor v Praze 5-Zbraslavi, na Místní národní výbor v Praze 5-Radotíně a na Místní národní výbor v Praze 9-Horních Počernicích se přenáší působnost městského národního výboru ve vztahu ke organizacím, které národní výbor nezaložil, neřídí ani nespravuje, s výjimkou vydávání souhlasu k umístění organizace nebo její části ve svém územním obvodu 3).

3) Na Národní výbor hlavního města Prahy se přenáší působnost Místního národního výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově ve věcech
a) spravování veřejného osvětlení
b) správy vybrané sítě místních komunikací 5)
c) povinností správce místních komunikací při zabezpečování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 6)
d) správy a údržby veřejné zeleně.

Čl.7

Závěrečná ustanovení

1) Na část územního obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Modřanech, která byla připojena podle článku 1 odstavce 1 této vyhlášky a na část územního obvodu Místního národního výboru v Praze 5-Stodůlkách, která byla připojena podle článku 3 této vyhlášky, se vztahuje působnost těchto obecně závazných nařízení Národního výboru hlavního města Prahy, která se jinak na územní obvody místních národních výborů nevztahují
a) vyhláška č. 3/1968 Sb. NVP, o zavedení místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území hlavního města Prahy ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb. NVP
b) vyhláška č. 5/1969 Sb. NVP, o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hlavního města Prahy
c) vyhláška č. 1/1974 Sb. NVP, kterou se vydává domovní řád.


2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.Primátor hlavního města Prahy
RSDr. Zdeněk Horčík v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Ing. Jaroslav Piskač v. r.1) § 20 zákona č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 115/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech 2) § 25a písm. b) zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech ve znění zákona ČNR č. 115/1988 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon o národních výborech 3) § 26 odst. 3 a § 25a písm. c) zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech ve znění zákona ČNR č. 115/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a § 6 odst. 2 zákona č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze 4) § 117 a 118 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vyhl. NVP č. 3/1981 Sb., o svěření části působnosti Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy obvodním národním výborům v Praze 1-10 a místním národním výborům,které jsou stavebními úřady, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 4/1967 Sb. NVP)
5) vyhl. NVP č. 4/1988 Sb. NVP, o působnosti ve výkonu státní správy na úseku dopravy a silničního hospodářství 6) § 9 zák. č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 55/1984 Sb.)