Obecně závazná vyhláška č. 7/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 7/2004
Sbírka 6
Datum vydání 25.03.2004
Datum účinnosti 01.05.2004
Plné znění

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 3. 2004 vydat podle §44 odst.3 písm.d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.132/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Vyhláška č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb.hl.m.Prahy a obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb.hl.m.Prahy, se mění takto:

 

1.       V příloze č.1 oddíl 4 odstavec 2 pododstavec 2b) se v části  začínající slovy       

      Funkční využití“ slova  „čerpací stanice pohonných hmot“ zrušují.

 

2.  V  příloze   č.1  oddíl  4 odstavec  2 pododstavec  2b)   se   na konci  části   začínající  
      slovy  Výjimečně  přípustné  funkční  využití“  doplňují slova : „ čerpací  stanice

      pohonných hmot“.

 

3.  V příloze č.1 oddíl 12 se na konci nadpisu doplňují slova „a kódy funkčního využití“.

 

4.  V příloze č.1 oddíl 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní :

„(3) Funkční využití jednotlivých druhů veřejného vybavení v kategorii veřejného vybavení jsou směrná“

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce  4 a 5.

 

   5.  V příloze č.1 oddíl 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Podmíněnost se týká

         katastrálních území : Hlubočepy, Holyně, Slivenec“.

 

6.  V příloze č.1 oddíl 13 se na konci odstavce 3 „Podmíněnost se týká

      katastrálního území Holešovice“.

 

7.  V příloze č.1 oddíl 13 se  na konci odstavce 7 doplňuje věta „Podmíněnost se týká

      katastrálního území Radotín“.

 

8.  V příloze č.2 se za řádek

9IDZI14I Praha 14 nová železniční zastávka Rajská zahrada

vkládá nový řádek, který zní :

10IDZI17 Běchovice nová železniční zastávka Běchovice.

 

9.  V příloze č.2 se řádek 

21ITKI12 Praha 12 kanalizace a ČOV Točná“

         nahrazuje řádkem

       21ITKI12 Praha 12 kanalizace (výtlak) a ČS Točná“.

 

10. V příloze č.3 se za tabulku označenou Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města

      Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 02/26 ze dne 12.12.2002 vkládá text,

      který zní:

   „Změny Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválené usnesením                                                 Zastupitelstva hl. m. Prahy č.11/13 ze dne 30.10.2003.

 

 

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

 

Z0066

 Praha 17

 Praha 5

 Praha 6

realizace Břevnovské radiály před r.2010

4,5,25,19,30,37

 

Z0173

 

 Praha 5

výstavba obchodního a zábavního střediska, administrativních prostor, hotelu, bytového domu a  služeb

4,5,37

Z0265

 Praha-Běchovice

pokračování rodinné zástavby

4,37,30

Z0266

 Praha-Běchovice

zřízení nové železniční zastávky  (rekonstrukce drážního tělesa)

5,25

Z0268

 Praha 19

zajištění uceleného a bezkolizního provozu školkařského areálu

4,19,30

Z0269

 Praha-Čakovice

výstavba obytného domu, vyloučení činnosti zamořujících provozoven

4

Z0274

 Praha 5

zohlednění terénu a umístění v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí

4,30

Z0281

 Praha 4

administrativně obchodní zástavba při ul. U Plynárny, dále výstavba rodinných domů

4

Z0290

 Praha-Dubeč

výstavba rodinného domu, vyjmutí pozemků z VRÚ

4,30,37

Z0291

 Praha- Královice

provozování zahradnictví

4

Z0293

 Praha-

 Dolní Chabry

rozdělení stávající plochy OC a umístění ploch zeleně podle vydaného ÚR

4,25

 

Z0297

 

Praha 12

zrušení ČOV v centru obce a odvedení splaškových vod výtlakem na sousední ČOV, úprava rozsahu veřejně prospěšných staveb /VPS/

9,25

 

 

Z0298

 

Praha-Kolovraty

změna trasy komunikace v SV části MČ (VPS - 57 DK 29), obytná a smíšená zástavba podél této komunikace a rozšíření lesa na východě

4,5,25,30,37

 

 

Z0299

 

Praha-Kolovraty

změna trasy komunikace S3 a zařazení tzv. prvoetapové komunikace v lokalitě Červenka do veřejně prospěšných staveb

4,5,30,37

Z0300

Praha-Kolovraty

změna umístění veřejně prospěšné stavby nového školského areálu

4,25,30,37

Z0303

Praha-Kolovraty

Praha – Benice

 

rozšíření zeleně podél jižního  okraje MČ

4,30

 

Z0309

  Praha 12

zajištění souladu s minulým i současným využíváním pozemku, tj. stávající rodinný dům na soukromém pozemku

4

Z0313

 Praha-Lysolaje

výstavba objektů k bydlení

4,30,37

Z0321

 Praha 20

výstavba rodinných domů

4

 

Z0323

 

Praha-Kolovraty    

Praha-Nedvězí

zrušení sběrného dvora a veřejně prospěšné stavby, nahrazení funkcí nemající negativní dopad  na životní prostředí

4, 25,37

 

Z0324

Praha-Koloděje

založení parku s terénními úpravami pro sáňkování a terénní cyklistiku

4,30

Z0325

Praha-Koloděje

výstavba dvou rodinných domů

4,30,37

Z0338

 Praha 10

vybudování Justičního paláce v lokalitě bývalé nemocnice MV Na Mičánkách

4

Z0339

 Praha 10

zřízení parkoviště P+R v návaznosti na stanici metra A - Depo Hostivař

4,5,30,37

Z0342

 Praha 3

dostavba fotbalového areálu s komerční výstavbou a revitalizací parku

4,30

 

Z0343

 

 Praha 20

výstavba obyt.domů, zvětšení sportovní plochy a založení zeleně podle prověření zastavovací studií

4,30,37

Z0344

 Praha-Nebušice

vybudování rodinných domů pro potřeby kláštera

4,30,37

Z0347

 Praha-Běchovice

zalesnění území mezi extrémně zatíženou komunikací a obytnou částí obce

4,30,37

Z0348

 Praha 19

výstavba rodinného domu

4,30,37

 

Z0350

 Praha 8

 Praha-

 Dolní Chabry

výstavba vzorkové prodejny nábytku

4

Z0356

 Praha-Klánovice

výstavba rodinných domů

4,30,37

Z0358

 Praha 15

výstavba objektů pro obchod, služby a skladování

4,30,37

 

Z0359

 

Praha 2

vybudování areálu firmy zajišťující údržbu a úklid města, včetně zázemí a administrativně - správní budovy

4,36

Z0360

 Praha 5

výstavba rodinného domu

4,30,37

Z0362

 Praha-

 Přední Kopanina

výstavba rodinného domu

4,37

 

Z0363

 

Praha-

Přední Kopanina

výstavba malého sportovního areálu s klubovnou, tenisovým kurtem a hřištěm na nohejbal

4,30,37

 

Z0364

 

Praha-Šeberov

výstavba malometrážních sociálních bytů s posunem hranic ÚSES pro přístupovou komunikaci

 

4,19,30,37

Z0365

Praha-

Dolní Počernice

umožnit větší rozvoj podnikatelských aktivit v současnosti

4,30,37

 

Z0368

 

Praha-

Dolní Počernice

výsadba souvislého pásu lesa a snížení negativních vlivů extremně zatížené komunikace  na obytné části zástavby

 

4,30

Z0369

 Praha-Ďáblice

přestavba hospodářských objektů na obytné se zázemím

4

Z0371

 Praha 4

území stávajících řadových garáží přičlenit k obytné funkci

4,30,37

Z0372

 Praha 4

rozšíření sociálního zařízení pro seniory, výstavba nového pavilonu

4,30,37

Z0374

 Praha 4

posunutí rozhraní funkcí určující uliční čáru tak, aby navazovala na stávající objekt

4,30,37

Z0375

 Praha 15

zvýšení kapacity stávajícího parkoviště o jedno patro

4,30,37

Z0378

 Praha-Lysolaje

stávající objekt, výstavba dalších obytných objektů

4, 30,37

Z0385

 Praha 17

využívání objektů podnikové ubytovny jako malometrážních bytů, zachování služeb

4

Z0386

 Praha 16

využití stáv.objektu s ohledem na reálné možnosti pronájmu a pozemku v souladu s původním určením

4

Z0391

 Praha - Libuš

zrušení značky funkčního využití plochy pro státní správu z důvodu pominutí těchto nároků - výstavba bytového domu

4

 

Z0398

 Praha 14,     

 Praha- Štěrboholy

 Praha 10

změna hranic velkého rozvojového území - výstavba multifunkčního  centra VRÚ

 

4

Z0399

 Praha 6

výstavba obytných domů a sportovní plochy

4

Z0402

 Praha 6

výstavba bytového domu v návaznosti na sousední rezidenční objekty

4,30,37

Z0403

 Praha 6

realizace hřiště s umělým povrchem

4,30,37

Z0406

 Praha -Libuš

výstavba rodinného dvojdomu v návaznosti na sousední pozemek

4,30,37

Z0409

 Praha –

 Dolní Chabry

výstavba domu s pečovatelskou službou

4,30,37

Z0411

 Praha 11

výstavba obchodního a administrativního komplexu

4

Z0421

 Praha 5

vybudování lukostřelnice se zázemím

4,30

Z0428

 Praha - Šeberov

výstavba rodinných domů

4,30,37

Z0439

 Praha - Újezd

výstavba obytné zóny

4,5,10,15,25,30,37

Z0449

 Praha - Troja

upřesnění hranic zastavěného území

4,30,37

Z0450

 Praha 6

zohlednění dopravního řešení

4,5,25

Z0453

 Praha 15

výstavba objektů bydlení s polyfunkčním vybavením

4,30

Z0454

 Praha 20

rozšíření záchytného parkoviště P+R na konečné stanici metra

4,5,25,37

Z0455

 Praha- Šeberov

výstavba rodinného domu

4,30,37

Z0456

 Praha 4

sjednocení území pro funkci smíšenou městského jádra

4

Z0500

 Praha 9

dostavba náměstí objekty obchodního a společenského centra, doplnění parkových ploch, napojení na M Vysočanská

4,30

.“                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem   1. května 2004.

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v.  r.

primátor hlavního.města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.  r.

náměstek primátora hl.m. Prahy