Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 8/2003
Sbírka 5
Datum vydání 27.03.2003
Datum účinnosti 15.05.2003
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.3.2003 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a  § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2001 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2002 Sb. hl. m. Prahy   a  obecně závazné vyhlášky č. 30/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1.      Za čl. 3a se vkládá nový čl. 3b, který zní:

 

“Čl. 3b

Zrušení části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je uvedeno v příloze

 č. 4 k této vyhlášce “.

 

 

2.      Za přílohu č. 3 se doplňuje nová příloha č. 4, která zní:

 

“Příloha č. 4

Zrušení částí Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením zastupitelstva hlavního  města Prahy č. 06/18 ze dne 27.3.2003.

 

městská část:

předmět zrušení:

Průsvitka výkresu:

Praha 1,  Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 12, Praha 16, Troja, Velká Chuchle, Zbraslav

Kategorizace zátopových území a vymezení linie protipovodňových opatření v území dotčeném záplavami ze srpna 2002

9, 25,33

„.

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy