Obecně závazná vyhláška č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 9/2008
Sbírka 5
Datum vydání 02.06.2008
Datum účinnosti 01.07.2008
Plné znění

9.

 

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 5. 2008 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet: 

„Nové Město                        1447/3                        1468               

  Nové Město                        2474                           1974

včetně  staveb  (chodník  na  parc.č. 1447/3,  komunikace a  parkoviště na parc.č. 2474), terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Jinonice                         847                             2712

  Jinonice                        848                                401

  Košíře                        1863/31                        2224

  Košíře                        1863/32                            73

  Košíře                        1863/33                            76

  Košíře                        1863/35                            25

  Radlice                        337                                  24

  Radlice                        338                                196

  Radlice                        339/1                           1483

včetně staveb,  terénních a sadových  úprav  a  drobné architektury  na  pozemcích, které  nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Střížkov                        136/1                  1280                                        538

včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov                        229/7                        1430                                       

  Chodov                        222                            106

  Chodov                        397/319                     381                 

  Háje                             1179/108                     83

včetně staveb,  terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 19  na konci doplňuje tento výčet:

„Kbely                        867/3                              6

  Kbely                        868/2                            63

  Kbely                        869/3                        1332

  Kbely                        2068/2                            5

včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 10 se za bod 1 vkládá bod 2, který včetně nadpisu zní:

„2. Městská část Praha 2

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                        parc. číslo            výměra (m2 )

„Nové Město                     1447/3                  1468

 

b) Městské části Praha 2 se svěřuje  majetek  uvedený v písmenu a)  za podmínky, že zůstane zachována stavba chodníku na pozemku parc. č. 1447/3 v k. ú. Nové Město,  kterým jsou propojeny podchody pěších komunikací.

 

c) V  případě nakládání s majetkem  uvedeným v písmenu a) je městská část Praha 2  povinna při uzavření kupní smlouvy  zajistit  mezi stranou kupující  a  hlavním městem Prahou   uzavření  smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene pro zachování chodníku na pozemku parc. č. 1447/3 v k. ú. Nové Město s právem průchodu pro hlavní město Prahu.“.

 

Dosavadní body 2 až 27 se označují jako body 3 až 28.

 

7. V příloze č. 10 se za bod 4 vkládá bod 5, který včetně nadpisu zní:

„5. Městská část Praha 5

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                 parc. číslo            výměra (m2)

Jinonice                        847                   2712

Jinonice                        848                     401

Radlice                        337                       24

Radlice                        338                     196              

Radlice                        339/1                1483

 

b) Městská část Praha 5 se zavazuje, že bude nemovitosti uvedené v písmenu a) využívat jako veřejnou zeleň.       

 

c) Městská část Praha 5 se zavazuje,  že  nepřevede   nemovitosti  uvedené  v písmenu a)  na jinou  fyzickou  či právnickou osobu.

 

d) V  případě  změny  využití  pozemků  je  městská  část Praha 5 povinna   požádat   hlavní  město  Prahu  o  odejmutí nemovitostí  uvedených  v písmenu a)  ze svěřené správy,  a to  ve lhůtě  do  90 dnů  ode  dne  změny využití  pozemků.“.   

 

Dosavadní body  5 až 28 se označují jako body  6 až 29.

 

8. V příloze č. 10 se za bod 9 vkládá bod 10, který včetně nadpisu zní:

„10. Městská část Praha 9

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                        parc. číslo                 výměra (m2)                        č. pop.

Střížkov                             136/1                         1280                                538

 

b) Městská část Praha 9 se zavazuje, že bude budovu č. pop. 538 uvedenou v písmenu a) využívat pro potřeby obyvatel areálu bývalého penzionu pro důchodce ve Střížkově.

 

c) Městská část Praha 9 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

d) V případě změny využití  budovy č. pop. 538 je městská část Praha 9 povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí nemovitostí  uvedených v písmenu a) ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne změny využití budovy č. pop. 538“.

 

Dosavadní body  10 až 29 se označují jako body 11 až 30.

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července  2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy