Nařízení č. 9/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 9/2005
Sbírka 6
Datum vydání 12.04.2005
Datum účinnosti 15.05.2005
Datum zrušení 15.10.2005
Důvod zrušení vydání nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Plné znění

 

         Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne  12. 4. 2005 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb., zákona  č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., vydat toto nařízení:

 

Čl. I

 

        Vyhláška č. 27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 3/1999 Sb. hl.m. Prahy,  vyhlášky č. 11/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 20/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 11/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky  č. 25/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 41/2000 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 5/2001 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 17/2001 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 4/2002 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 15/2002 Sb. hl.m. Prahy,  nařízení č. 25/2002 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 6/2003 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 18/2003 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č.     30/2003 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 6/2004 Sb. hl.m. Prahy a nařízení č. 15/2004 Sb. hl.m. Prahy, se mění a doplňuje takto:                                                              

 

 

1.V čl. 1 odst. 1 se slova "v době po 22.00 hod." zrušují.

 

 

2.V čl. 1a odst. 1 písm.a) se  slova "čištění peří" a "broušení nožů a nůžek" zrušují.

 

 

3.V čl. 1a odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) tržní místa v prostorách metra, (vestibuly, podchody a společné haly), u nichž konkrétní zboží uvedené v příloze č. 1 nesmí být jiné než květiny, tisk, knihy, jízdenky Městské hromadné dopravy, telefonní karty a pouze příležitostně velikonoční a vánoční  zboží,"

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

 

4.V čl. 2 odst. 1 se slova "po 22.00 hod." zrušují

 

 

5.V čl. 5a odst. 1 se  slova "poskytování služeb a prodej zboží na restauračních zahrádkách v době od 8.00 do 22.00 hodin" zrušují.

 

 

6. Příloha č. 1 zní:

 

                                                                          Čl.II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. 5. 2005 s výjimkou  čl. I bodů 1,3,4 a 5, které nabývají  účinnosti dnem 15. října  2005.

                                                                  

 

                                                             MUDr. Pavel B é m, v.r.

                                                                primátor hl. m.Prahy

                                                                

                                                             Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

                                                                  nám. prim. hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

16/2005 Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy