Nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
Číslo 9/2007
Sbírka 7
Datum vydání 16.06.2007
Datum účinnosti 01.07.2007
Plné znění

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 5. června 2007 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.320/2002 Sb., a § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 384/2005 Sb., vydat toto nařízení:

 

 

Čl. I

 

V § 3 nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se  písmena f) a g), která včetně poznámek pod čarou č. 4a  a 4b znějí:

 

„f) reklamní periodický tisk4a),

 g) převěsy a plachty z jakéhokoliv materiálu upevněné či zavěšené na stavbách4b), kromě těch, které jsou na nich nebo na stavebním lešení umístěny po dobu provádění jejich výstavby, stavebních úprav a oprav, nebo upevněné či zavěšené na sochách a stromech.

____________________

4a) § 3 písm. a) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).

 

4b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).“.

 

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2007, s výjimkou ustanovení čl. I písm. g), které nabývá účinnosti dnem 1.září 2007.

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel Bém, v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Blažek, v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy