Vyhláška č. 9/1988 Sb. NVP

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1979 Sb. NVP o stání vozidel na území hlavního města Prahy ("Parkovací řád") a o odtahování vozidel
Číslo 9/1988
Sbírka 4/1988
Datum vydání 21.12.1988
Datum účinnosti 10.01.1989
Datum zrušení 01.04.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 20/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zrušuje vyhláška NVP č. 7/1979 Sb. NVP o stání vozidel na území hlavního města Prahy ("Parkovací řád") a o odtahování vozidel ve znění vyhlášky NVP č. 9/1988 Sb. NVP, vyhlášky NVP č. 1/1990 Sb. NVP a vyhlášky NVP č. 4/1990 Sb. NVP, a vyhlášky č. 14/19997 Sb. hl. m. Prahy, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území městské části Praha 1 za cenu sjednanou podle cenových předpisů
Plné znění
Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 21. 12. 1988 podle § 24a zákona o národních výborech vydat toto obecně závazné nařízení:

Čl. 1

Vyhláška č. 7/1979 Sb. NVP, o stání vozidel na území hlavního města Prahy ("Parkovací řád") a o odtahování vozidel se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 4 se vypouští druhá věta.

2. § 3 odst. 5 zní: "Za povolení ke stání v zóně s omezením stáním vyměří příslušný národní výbor organizaci nebo orgánu místní poplatek za jedno stání ve výši Kčs 7 500,-- na dobu jednoho roku, případně ve výši Kčs 700,-- na dobu jednoho měsíce".

3. V § 5 odst. 1 se za slova "zvláštních motorových vozidel 8)" vkládají slova "speciálních vozidel 8a)".

4. § 7 odst. 2 zní:
"Za vrak vozidla se považuje každé vozidlo, které je nevzhledné a zřejmě nepojízdné, narušuje bezpečnost silničního provozu či životní prostředí a které nemá státní poznávací značku, připevněnou na místě pro ni určeném nebo umístěnou viditelně za předním či zadním sklem."

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. ledna 1989.


RSDr. Zdeněk Horčík v. r.
primátor hlavního města Prahy

Ing. Jaroslav Piskač v. r.
tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

14/1997 Vyhláška č. 14/1997 Sb. hl. m. Prahy
20/1994 Vyhláška č. 20/1994 Sb. hl. m. Prahy