Žádost o registraci výcvikového zařízení autoškoly

Před podáním žádosti o registraci výcvikového zařízení autoškoly Vám doporučujeme řádně prostudovat zákonnou úpravu této problematiky (Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Žádost se podává přímo oddělení zkušebních komisařů Odboru dopravněsprávních činností, Magistrátu hlavního města Prahy (adresa: Nad Vršovskou horou 88, Praha 10) ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení Vám bude při podání potvrzeno a vráceno. 

Žádost vytvořte v souladu se zněním § 3 zákona č. 247/2000 Sb.

V příloze podané žádosti doložte kopie (u části příloh je nutno při podání samostatně předložit i originály nebo ověřené kopie, vše je uvedeno v § 3 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.):

  • technických průkazů vozidel, na kterých budete provádět výcvik (pokud vozidlo není evidováno na žadatele o registraci, doložte i smlouvu s vlastníkem vozidla, nebo s provozovatelem po písemném souhlasu vlastníka),
  • profesních osvědčení osob provádějících výuku a výcvik,
  • splnění podmínek u osoby, která bude provádět výuku zdravotnické přípravy (např. doklady o vzdělání, zaměstnání, apod.),
  • prokázání právního vztahu k výukovým prostorům (např. nájemní nebo podnájemní smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb.),
  • prokázání právního vztahu k autocvičišti nebo cvičné ploše nebo k řidičskému trenažéru (např. nájemní nebo podnájemní smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb.),
  • výpisu ze Živnostenského rejstříku (dle zákona č. 247/2000 Sb. živnostenský list),
  • kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o schválení provozovny autoškoly, nebo alespoň stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (někdy postačí požárně bezpečnostní řešení stavby – viz vyhl. MV č. 460/2021 Sb.) o tom, že výukové prostory – provozovna - splňují podmínky pro provozování autoškoly.

Uveďte výrazně osobu odpovědnou za výuku a výcvik (u právnických osob nebo u fyzických osob, které nejsou držiteli profesního osvědčení v dostatečném rozsahu).

Doporučujeme pro urychlení řízení dále uvést kontaktní spojení, nejlépe číslo Vašeho mobilního telefonu, a vždy je nutno uvést kontaktní email kvůli zařazení do systému další komunikace s úřadem.

Pro doplnění žádosti případně k ústnímu jednání o udělení registrace si připravte platné posudky o zdravotní způsobilosti učitelů výcviku v řízení motorových vozidel.

Při nejasnosti či dotazu kontaktujte vedoucího oddělení zkušebních komisařů - tel.: 236 00 3079.

Před samotným podáním žádosti o vydání registrace autoškoly doporučujeme domluvit si schůzku a prokonzultovat správnost a úplnost obsahu žádosti a příloh. Pomůže to hladšímu průběhu řízení o žádosti. 

Poznámka: Správní poplatek budete platit až při vydání registrace.

 

21. července 2023
21. července 2023