PROGRAMOVÉ DOTACE PRO ROK 2023

Hl. m. Praha usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2592 ze dne 26.9.2022 vyhlásilo "PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023". Dotace byly vyhlášeny ve 2 kategoriích - v Opatření I. na podporu Asociačního kongresového průmyslu a v Opatření II. na podporu Akcí s celostátním nebo mezinárodním významem. Lhůta pro podávání žádostí byla od 7. 11. 2022 do 30. 11. 2022. Dotace schválené Radou hl. m. Prahy, resp. Zastupitelstvem hl. m. Prahy, naleznete na konci této stránky.

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ 

Finanční vypořádání dotace poskytnuté v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023

Při finančním vypořádání dotace na podporu cestovního ruchu pro rok 2023 (dále jen "vyúčtování") je třeba postupovat v souladu s "Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2023" a Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace.

Vyúčtování se podává na příslušném formuláři zároveň v elektronické a tištěné verzi. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky. Věnujte, prosím, pozornost informacím uvedeným u jednotlivých oken a kolonek formuláře.

FORMULÁŘE pro vyúčtování dotace (zvlášť pro Opatření I. a zvlášť pro Opatření II.) jsou k dispozici z profilu žadatele na Portálu finanční podpory. K přístupu do profilu žadatele je nutné se na Portálu finanční podpory přihlásit nebo zaregistrovat. https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

Podrobnější informace k finančnímu vypořádání dotace pro jednotlivá opatření - ZDE:

OPATŘENÍ I., Podpora asociačního kongresového průmyslu

OPATŘENÍ II., Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem

 


ZMĚNY V REALIZACI PODPOŘENÉHO ÚČELU V PRŮBĚHU GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ

níže je uveden postup pro nejčastější případy změn, které v realizaci Účelu (tj. kongresu/konference/akce) nastanou po podání žádosti, resp. po podpisu dotační smlouvy

upozorňujeme, že příjemce dotace se musí primárně řídit podmínkami Programu podpory cestovního ruchu po daný rok (dále jen "Program") a uzavřené dotační smlouvy (dále jen "Smlouva")

  1. Příjemce je povinen případnou místní nebo časovou změnu, která by nastala v realizaci Projektu  (tj. kongresu/konference/akce) po podání žádosti o dotaci nebo po podpisu Smlouvy, písemně oznámit odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy - odd. cestovního ruchu (dále jen Odbor), a to bez zbytečných odkladů, nejpozději však 30 kalendářních dnů před realizací Účelu. Dotace v oblasti cestovního ruchu jsou poskytovány vždy pouze na období kalendářního roku. Dotaci nebo její část není možné využít v následujícím roce.

Pro Opatření I. platí, že:

v případě, že Odbor posoudí, že místní nebo časovou změnou Účelu budou nadále splněny podmínky stanovené v Programu a Smlouvě, písemně vyrozumí Příjemce, že takovou změnu Účelu lze provést.

Pro Opatření II. platí, že:

v případě, že Odbor posoudí, že místní nebo časovou změnou Účelu nebude sníženo bodové hodnocení projektu a zároveň budou nadále splněny podmínky stanovené v Programu a Smlouvě, písemně vyrozumí Příjemce, že takovou změnu Účelu lze provést. Pro Opatření II. platí, že není možná časová změna Účelu z období mimo hlavní turistickou sezónu do období hlavní turistické sezóny a místní změna Účelu z lokality mimo historické centrum do lokality v historickém centru (viz ustanovení čl. A, odst. 2 Programu).

  1. Změna počtu registrovaných delegátů kongresu/konference u poskytnutých dotací v rámci Opatření I.

Pokud počet fyzicky se účastnících delegátů klesne pod hranici předepsanou Programem pro jednotlivé kategorie, příjemce je povinen vrátit plnou výši dotace poskytovateli.

Pokud bude počet osobně přítomných delegátů nižší, než je uvedeno ve Smlouvě, avšak neklesne pod hranici předepsanou Programem pro jednotlivé kategorie, vrátí příjemce poskytovateli pouze alikvotní část dotace.

Změna ve finálním počtu registrovaných fyzicky se účastnících delegátů bude zohledněna po realizaci kongresu/konference v rámci finančního vypořádání dotace (nemusí být Odboru hlášena předem).

                    


 

  PROGRAMOVÉ DOTACE PRO ROK 2023

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 2592 ZE DNE 26.9.2022  

VYHLÁSILO DOTACE HL. M. PRAHY „PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023“

Dotace jsou určeny k podpoře

  • Asociačního kongresového průmyslu (Opatření I.) – na realizaci vícedenních kongresů a konferencí na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (pro rok 2023 ponechány dvě kategorie A a B)
  • Akcí s celostátním nebo mezinárodním významem (Opatření II.) – na realizaci vícedenních akcí na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (pro rok 2023 nově zavedeny 2 kategorie A a B)

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:  7.11. – 30.11.2022

 

FORMULÁŘE žádostí  (zvlášť pro Opatření I. a zvlášť pro Opatření II.) jsou k dispozici od 7.11.2022 z Profilu žadatele na Portálu finanční podpory na odkazu  https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

K přístupu do Profilu žadatele je nutné se na Portálu finanční podpory přihlásit nebo zaregistrovat. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele (později i do formulářů pro finanční vypořádání dotace).

K dispozici jsou online formuláře pro uživatele zařízení Apple MAC a formuláře ve formátu zfo pro uživatele ostatních zařízení. K vyplnění formuláře zfo je nutné stažení aplikace Software602 form filler.

Podrobné informace k programu : "Program podpory cestovního ruchu pro rok 2023"

 

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře:

  1. Stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler
  2. Stáhněte si a uložte formulář žádosti/vyúčtování
  3. Otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. Formulář kompletně vyplňte a nahrajte do něj požadované dokumenty
  5. Po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování“ na konci formuláře)

Formulář poté odešlete stisknutím tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP/Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, poté nezapomeňte formulář vytisknout, opatřit podpisem a se všemi přílohami odeslat poštou či doručit

Kontakt na technickou podporu (v případě technických problémů s odesláním žádosti či vyúčtování):
hot-line_granty@asd-software.cz a telefon: 583 300 722 (v pracovních dnech 8.00 - 17.00)


Schválené dotace pro rok 2023

Dotace pro rok 2023 byly projednány v Radě hl. m. Prahy dne  20.3.2023 a v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 23.3.2023 a schváleny na základě usnesení

26. července 2021
23. dubna 2024