Projekt EU – DS Zvonek

Projekt „Dětská skupina Zvonek III“

 

Operační program Praha - pól růstu, Výzva č. 59

Prioritní osa: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

Registrační č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002321

Trvání projektu 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023;

 

Manažer projektu: Mgr. Andrea Hájková, vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců

Odpovědná osoba: Ing. Petra Dederová, ředitelka odboru personálního

 

Projekty „Dětská skupina Zvonek II - provoz“  a „Dětská skupina Zvonek III“ jsou navazující projekty, které spolufinancují provoz dětské skupiny. Projekty reagují na poptávku rodičů - zaměstnanců MHMP po funkčním firemním zařízení, které poskytuje péči o děti do 3 let, resp. v předškolním věku. Důvodem je nedostatek běžných zařízení předškolní péče na území hl. m. Prahy (nedostatečná provozní doba a vysoká cena). Nedostatek zařízení vede např. k nucenému prodlužování rodičovské dovolené, u pracujících rodičů ztěžuje sladění rodinného a pracovního života.

Cílem projektů „Dětská skupina Zvonek II - provoz“ a „Dětská skupina Zvonek III“ je zajistit pro rodiče zaměstnané na MHMP bezpečnou a kvalitní péči o jejich děti a zajistit jim uplatnění na trhu práce, usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a podpořit slaďování rodinného a pracovního života. Cílem je podpora nejméně 15 rodičů, pro které vznikla 1 dětská skupina poskytující péče o děti od 2 let do věku zahájení povinné školní docházky s kapacitou 12 míst. Počet zapsaných dětí může být vyšší, než je kapacita zařízení, sleduje se počet dětí v časovém okamžiku (půlden) jež nesmí překročit kapacitu zařízení.

 

7. září 2022
7. září 2022