Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v hl.m. Praze v letech 2004-2005

souhrnná informace o EVVO v hl. m. Praze za roky 2004 a 2005; zpracováno pro ročenku Praha životní prostředí 2005

Pozn.: tato část zachycuje stav k listopadu 2005 a soustřeďuje se na aktivity realizované v období 2004 - 2005

Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za roky 2003-2004


CO JE EVVO, ZÁKLADNÍ DOKUMENTY NA CELOSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍÚROVNI

akce evvo v toulcově dvoře

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jenEVVO) je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností anávyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebnýchk ochraně životního prostředí ve smyslu směřování k udržitelnémurozvoji v místním i globálním měřítku. Klade důraz na přímý kontakts přírodou a praxí, komplexnost chápání problémů, využívánínejnovějších poznatků k jejich řešení a místní specifika. EVVO jezaměřena na celou populaci, která je podle specifických cílů aprostředků dále dělena na hlavní cílové skupiny: pracovníky veřejnésprávy, děti a mládež, podnikatelský sektor a na širokou (laickou)veřejnost. Zvláštní důraz je kladen na EVVO dětí a mládeže, neboť vraném věku se formují celoživotní postoje a návyky.

Realizace EVVO je zakotvena v rámci platné právní úpravy(zejména zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životnímprostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků - novelizovaný pod č.132/2000Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jinémvzdělávání /školský zákon/). EVVO obecně vychází také z dokumentůna mezinárodní úrovni (Směrnice č. 2003/4/ES ze dne 28. 1. 2003 opřístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušenísměrnice č. 90/313/EHS, Aarhuská úmluva, Agenda 21).

Základními koncepčními dokumenty na celostátní úrovni v oblastiEVVO jsou Státní program EVVO ČR (SP EVVO ČR, dokument schválenýusnesením vlády ČR č. 1048 ze dne 23. října 2000) a navazujícíAkční plán SP EVVO ČR na léta 2004 až 2006 (schválený usnesenímvlády ČR č. 991 ze dne 8. října 2003). Strategickým cílem SP EVVOČR je praktické uplatňovaní principů udržitelného rozvoje v celévýchovně vzdělávací struktuře společnosti. V návaznosti na uvedenékoncepční dokumenty proběhla v jednotlivých krajích přípravakrajských systémů a koncepcí EVVO.
V roce 2005 OSN vyhlásilo Dekádu vzdělávání pro udržitelný rozvoj a Evropskáhospodářská komise OSN (UNECE) přijala v březnu téhož roku nazasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životníhoprostředí ve Vilniusu Strategii pro vzdělávání pro udržitelnýrozvoj.


REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM MHMP A ORGANIZACÍ HL. M. PRAHY

Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v této oblasti v návaznosti nauvedené celostátní koncepční dokumenty, platné právní předpisy amezinárodní dokumenty. Téma EVVO je i součástí programovéhoprohlášení Rady HMP na léta 2002–2006. V roce 2002 schválila Radahlavního města Prahy (dále Rada HMP) svým usnesením č. 1741 ze dne22. 10. 2002 Cíle a hlavní úkoly EVVO na území hl. m. Prahy vnávaznosti na Státní program EVVO v ČR.

V roce 2004 probíhala příprava krajské koncepce EVVO v hl. m.Praze (dále KK EVVO) v rámci projektu realizovaného týmem Centrapro komunitní plánování střední Čechy (CpKP střední Čechy) aRegionálního environmentálního centra ČR (REC ČR). Hlavní výstupprojektu – „Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy aosvěty na území hl. m. Prahy“ – byl 1.2. 2005 schválenRadou HMP (viz svým usnesení Rady HMP č. 0121 ze dne 1.2. 2005).Koncepce je základním strategickým dokumentem v této oblasti do r.2015.

Pro území hlavního města Prahy byla stanovena následující vize: „V roce 2015 obyvatelé hl. m. Prahy mají povědomí, kvalitníznalosti o EVVO, jednají v souladu s principem udržitelného rozvojea jsou si vědomi odpovědnosti za ochranu životníhoprostředí“. Pro splnění vize bude vytvořen funkčníintegrovaný systém EVVO, který bude rovnoměrně plošně pokrývat celéúzemí hl.m. Prahy.

Mezi prioritní oblasti koncepce EVVO patří:

  • Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO
  • Poskytování informací o aktivitách environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
  • Systém financování aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
  • Pozitivní motivace k ekologicky šetrnému jednání a propagace aktivit EVVO
  • Komunikace v oblasti EVVO
  • Dostatek vhodných ploch pro realizaci EVVO.

 

V návaznosti na uvedené usnesení bude zpracován Akční plán EVVOpro hl.m. Prahu na roky 2005 – 2007.

Řadu dílčích aktivit v oblasti EVVO realizují již delší dobujednotlivé odbory či oddělení MHMP. Problematiku EVVO mají ve svépůsobnosti zejména Odbor ochrany prostředí – OOP (do 30.6. 2005Odbor městské zeleně - OMZ), Odbor infrastruktury města – OIM,Odbor školství – SKU a Odbor informatiky – INF.
Pracovníci uvedených odborů se v roce 2004 podíleli napřípravě KK EVVO. Zadavatelem za hl. m. Prahu byl OMZ, který celýproces přípravy koordinoval a zajišťoval. Zástupci OIM a SKU byličleny řídícího výboru, který plnil úlohu oponenta vůči zadavateliprojektu zpracování KK EVVO.

 

Nejvýznamnější aktivity pracovišť MHMP v roce 2005 na poliEVVO:

Odbor ochrany prostředí MHMP:

Odbor zabezpečuje agendu spojenou s granty na podporu projektůke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, které vyhlašujehl. m. Praha. Jednou z tématických oblastí je také EVVO. Zajišťujetaké přípravu informačních a osvětových materiálů i akcí stematikou ochrany přírody a městské zeleně.
Vybrané aktivity v roce 2005: vydání informační brožury proškoly a školská zařízení „PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA“, instalaceinformačních tabulí o probíhajících rekonstrukcích pražskýchrybníků, jejich historii a přírodních hodnotách nejbližšího okolí apostupná instalace nových informačních tabulí do zvláště chráněnýchúzemí, uspořádání akce otvírání studánek v březnu 2005 (v rámcioslav Mezinárodního dne vody), vydání plakátů „Stromy pražskýchzahrad, parků a lesů“ (březen 2005), vydání informační brožury proobčany „Klíněnka jírovcová, obávaný škůdce“ (květen 2005), obnovenínaučné stezky v přírodní rezervaci Prokopské údolí v trase zeStarých Butovic přes Butovické hradiště do Prokopského údolí(červen 2005), vytvoření webových stránek „Pražské naučné stezky“(realizace EVANS středisko globální výchovy), organizace Dne dětíve Stromovce „Do Stromovky za koníčky“ (červen 2005).
Ve spolupráci s odborem městské zeleně MHMP mohli občané iškoly s pomocí dětí přispět v rámci oslav Dne Země k ozelenění azároveň k ozdravění městského prostředí (duben 2005).
Odbor ochrany prostředí MHMP podpořil významnou akcipražských škol Ekologickou olympiádu. Téma pro letošní rok bylo „Městská zeleň a její úloha pro život velkoměsta“ . Studentivypracovali na toto téma samostatné práce a zúčastnili sehodnocení, které se uskutečnilo pod gescí Klubu ekologické výchovy,přírodovědecké a Pedagogické fakulty UK v Praze na Ekogymnáziu vPraze 10 a následně odborné exkurze do CHKO Český ráj – nejstaršíCHKO, která v letošním roce slaví 50.výročí založení.

Odbor školství MHMP:

Odbor zabezpečuje agendu spojenou s celoměstskými programypodpory vzdělávání, které každoročně vyhlašuje hl. m. Praha.V rámcitěchto programů lze podávat i projekty týkající se EVVO.Spolupracuje rovněž s Pražskými službami a.s. při přípravěněkterých školních didaktických pomůcek a soutěží, týkajících seodpadového hospodářství.
V roce 2005 byla zahájena realizace projektu „Vytváření ahodnocení programů pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvojiv základních a středních školách hl. m. Prahy“ (zkrácený název:„Ekogramotnost“) v rámci využití finančních zdrojů ze strukturálníchfondů Evropské unie (JPD3). Hlavním řešitelem je odbor školstvíMHMP, jeho partnerskými řešiteli jsou  Pedagogická fakulta UKv Praze, Klub ekologické výchovy  a spolupracující institucíje Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze.  Projektu seúčastní 31pražských škol, a to 11 základních škol, 11 gymnázií , 7SOŠ, 1 SOŠ a VOŠ a 1 VOŠ – členů KEV.

Odbor infrastruktury města MHMP:

Odbor se věnuje EVVO se zaměřením zejména na oblast odpadovéhohospodářství – organizuje např. ve spolupráci s Českými sběrnýmisurovinami a.s. sběrové ekologické soutěže pro základní, speciálnía mateřské školy, připravuje pro občany informační brožury, letákya další materiály k hospodaření s odpady v hl.m. Praze.
Vybrané aktivity v roce 2005: sběrové ekologickésoutěže na pražských základních školách (sběr papíru, hliníkovýchobalů, víček z PET lahví a nápojových kartonů) - ve školním roce2004/2005 již pojedenácté, podrobnější informaceviz Informační kampaně a ekologická výchova, ve spolupráci sautorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM a.s. série přednášek natéma „odpady“ pro učitele pražských základních škol (v průběhuměsíců březen a duben 2005), spolupráce s o.s. Arnika při realizaciprojektu „Odpad je surovina“ – soutěž pro pražské základní astřední školy (leden až červen 2005), informační kampaň k odpadůmpro občany hl.m. Prahy ke Dni Země (ve spolupráci se svozovouspolečností Pražské služby a.s. a společností A.S.A. s.r.o. „Denotevřených dveří“ na Spalovně komunálních odpadů v Praze 10 –Malešicích, v Centru recyklace elektroniky v areálu svozovéspolečnosti Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9 a naSkládce komunálních odpadů v Praze 8 – Ďáblicích), ekologickovýchovná akce pro žáky 1. tříd pražských základních škol (v průběhukvětna a června 2005), ve spolupráci se svozovými společnostmi avybranými MČ zajišťuje pro občany možnost likvidace listí z jírovcemaďalu napadeného klíněnkou jírovcovou (v průběhů měsíců srpen ažprosinec 2005).
Pozn.: odbor infrastruktury města MHMP byl k 15.3. 2006 sloučens odborem ochrany prostředí MHMP (organizační struktura odboru ochranyprostředí). Činnosti odboru v oblasti odpadového hospodářství aEVVO byly delimitovány do oddělení komunální hygieny a odděleníinformací o životním prostředí odboru ochrany prostředí.

Odbor informatiky MHMP:

Odbor zabezpečuje rutinní provoz informačního systému o životnímprostředí v Praze zahrnujícího mj. internetové aplikace proveřejnost Atlas ŽP, PREMIS a webové stránky města k problematice ŽP(ENVIS).
Vybrané aktivity v roce 2005: příprava a vydáníročenky Praha ŽP 2004 (březen 2005), CD-ROM Praha životní prostředí6 (listopad 2005), příprava a zprovoznění internetových aplikacíPraha cyklistická (www.praha-mesto.cz/cyklo) a Po Praze podélpotoků (www.praha-mesto.cz/podelpotoku).

Hl.m. Praha se v roce 2005 aktivně připojilo k celoevropskémuprojektu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, který se koná od 16. do22. září 2005. Součástí programu byl Den pražské železnice, Denměstské hromadné dopravy, Den bez aut, Den cyklistiky, Den dopravnívýchovy, Den „Městská policie trochu jinak", Den informací odopravě (se slavnostním otevřením Informačního střediska Pražskýchdopravních staveb v budově MHMP v Praze 1), zprovoznění novýchwebových stránek Praha cyklistická (www.praha-mesto.cz/cyklo).


K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení. Podrobné informace ostavu EVVO v MŠ, ZŠ, středních školách a VŠ v Praze jsou uvedeny vAnalytické části Krajské koncepce EVVO a v dalších uvedenýchinformačních zdrojích. Zde uvádíme pouze vybrané základníinformace.

 

Mateřské školy:

Realizace environmentální výchovy v MŠ v ČR probíhá na základěRámcového programu pro předškolní vzdělávání, který zvýrazňuje ienvironmentální výchovně vzdělávací oblast „Dítě a svět“. Část MŠ vhl. m. Praze je zapojena do existujících sítí/projektů zaměřenýchna EVVO, např. „Zdravá mateřská škola“, „M.R.K.E.V.“ (Metodika arealizace komplexní ekologické výchovy), iniciativa „PEPEK“(Pražský ekopedagogický klub), Archa 21. Od školního roku 2004/2005působí v areálu Střediska ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcůvdvůr Ekologická mateřská škola Semínko.

Základní školy:

Rozsah a realizace EVVO na ZŠ jsou ovlivňovány zvolenýmvzdělávacím programem (Národní škola, Obecná škola, Základní škola)i dalšími faktory a v současné době zejména přípravou na realizacinových Rámcových vzdělávacích programů. Téměř 100 ZŠ spolupracuje vsítích Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza, Klubu ekologickévýchovy (KEV), Zelená škola a v síti Zdravá škola. Školy se téžsdružují v Pražském ekopedagogickém klubu „PEPEK“. K hlavnímprojektům, na kterých ZŠ spolupracují, patří projekt Sítě středisekekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina) M.R.K.E.V., kde bylo kříjnu 2005 registrováno celkem 66 základních škol, dále celostátníškolní projekty vedené Sdružením Tereza a aktivity Klubu ekologickévýchovy (20 ZŠ v Praze je již stálými členy KEV, sledují průběžnéinformace o ŽP, žáci z některých se účastní celostátní literární avýtvarné soutěže k problematice ŽP, jejíž výsledky jsou vespolupráci s Českou komisí UNESCO vyhlašovány na MZ ČR upříležitosti Světového dne ŽP – 6.června a i učitelé z dalších ZŠse účastní odborných a metodických seminářů pro učiteleakreditovaných MŠMT).

Střední školy:

V Praze je celkem 196 středních škol, 18 z nich spolupracuje vrůzných sítích/ projektech se zaměřením na EVVO. 27 středních školje přímo členem KEV a zúčastňuje se projektů a akcí pořádanýchKlubem ekologické výchovy (nyní je 21 středních škol v projektuJPD3 , učitelé se zúčastňují odborných seminářů, začínajíabsolvovat kurs pro školní koordinátory, žáci se účastnili již2.Středoškolské ekologické konference i výtvarné a literárnísoutěže), akcí pořádaných Národním institutem dalšího vzdělávání,10 SŠ bylo k říjnu 2005 registrováno v projektu M.R.K.E.V., některéškoly řeší projekty připravované Sdružením Tereza apod. Jednogymnázium (EKOgymnázium) přímo ve svém názvu deklaruje zvýšenýzájem na environmentálním vzdělávání a umožňuje z ekologie (vširokém pojetí) složit maturitní zkoušku. Probíhá na něm i pražskáekologická olympiáda organizovaná Klubem ekologické výchovy provšechny pražské střední školy za aktivní účasti vysokoškolskýchpedagogů z PdFa PřF UK v Praze.

EVVO je součástí zaváděných a ověřovaných Rámcových vzdělávacíchprogramů (RVP) základního vzdělávání a Rámcových vzdělávacíchprogramů gymnaziálního vzdělávání i vzdělávání v SOŠ a VOŠ.

Aktivity v oblasti EVVO vyvíjí také další organizace vpůsobnosti města, např. Pražská botanická zahrada, ZOO Praha,Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Dům dětí a mládeže hl. m.Prahy. Významná část aktivit je zaměřena i na dospělouveřejnost.REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Vysoké školy:

Na území hl. m. Prahy působí v současné době 26 vysokých škol.Problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje aEVVO se v rámci přípravy pedagogických pracovníků věnují v různémrozsahu fakulty připravující učitele, zejména pak PedF UK a PřF UK,které se podílejí na řešení projektu JPD3 EKOGRAMOTNOST (Vytvářenía hodnocení programů pro vzdělávání a výchovu k udržitelnémurozvoji v základních a středních školách HMP). Vzdělávání odborníkůzaměřených k problematice životního prostředí a udržitelnéhorozvoje se účastní v různém rozsahu a s různým zaměřením většinavysokých škol. Podrobné informace lze nalézt v rámci uvedenýchinformačních zdrojů.

Na území hl. m. Prahy působí také řada odborných institucíresortu MŠMT s celostátní působností (Národní institut dalšíhovzdělávání, Institut dětí a mládeže MŠMT, Výzkumný ústavpedagogický v Praze, Národní ústav odborného vzdělávání).

 

Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO):

Významná část aktivit v oblasti EVVO se zaměřením na veřejnost,děti a mládež je realizována nestátními neziskovými organizacemi. VPraze působí 26 celostátních nebo místních organizací, zabývajícíchse EVVO dětí a mládeže buď jako hlavním předmětem své činnosti nebojako jednou z aktivit. Zvláštní skupinu významnou pro EVVO v Prazetvoří mezi NNO střediska ekologické výchovy a ekocentra. V Prazefunguje několik profesionálních specializovaných organizací proEVVO – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (EkocentrumPodhoubí a Ekologické centrum/Středisko ekologické výchovy hl. m.Prahy Toulcův dvůr), ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochráncůpřírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další akreditovanáekocentra ČSOP) a Sdružení Tereza.

Vybrané aktivity v roce 2005:

Ekocentrum Podhoubí:
tradiční „ekodny“ pro veřejnost (Den Země vespolupráci s MČ Praha 12 – 600 návštěvníků, Den stromů – spolu seSdružením Tereza a MČ Praha 13, 200 návštěvníků, Otevírání studáneka Oslava Letního slunovratu – 50 – 100 návštěvníků); Ekologickévýukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v Praze a okolí (85 programů procca 2000 účastníků); cyklus seminářů pro pedagogy „Interaktivnímetody v environmentální výchově“ a pro pražské studenty VŠ „Vzdělávání k udržitelnému rozvoji v praxi“ aj.

Sdružení TEREZA:
osvětové akce pro veřejnost (Den Země – 1200 návštěvníků, DenStromů - 200 návštěvníků a další), školní projekty – zapojeno cca500 škol z celé ČR (mezinárodní /GLOBE, Ekoškola/, celostátní /Lesve škole, škola v lese/, projektové sady /Kyselý déšť, Ozón …/),ekologické výukové programy pro školy (ZŠ, MŠ a SŠ) z Prahy a SČkraje (300 výukových programů pro cca 6000 dětí), semináře propedagogické pracovníky (více než 60 za rok) aj. Další významnéaktivity- Pilotní evropské GLOBE Games v České Třebové s účastí cca400 studentů z 12 zemí Evropy a v historii poprvé mimo území USAkonaná světová konference Programu GLOBE  v Praze (130účastníků ze 34 zemí světa).

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcůvdvůr:
osvětové akce pro veřejnost, dílničky, vycházky – celkem cca9000 návštěvníků (Den Země – 900 návštěvníků, 12. Biojarmark aDožínkové slavnosti  (spolu s Ligou ekologických alternativ)-2300 návštěvníků a další), ekologické výukové programy pro ZŠ, MŠ aSŠ z Prahy a okolí (500 výukových programů pro cca 10000 dětí),semináře pro pedagogické pracovníky (více než 20 akcí pro cca 350pedagogů), 5 zájmových kroužků, Mateřská klub Mateřídouška (cca1500 návštěvnic).

Specifické postavení má profesní občanské sdružení – Klub ekologickévýchovy, jehož převážná část aktivit je zaměřena kodbornému a metodickému zvyšování připravenosti pedagogů pro EVVO.Má v Praze již 65 členů z řad základních, středních a vysokých škol– z toho přes 50 kolektivních členů – tj. celých škol. Jekolektivním členem Českého spolku pro péči o životní prostředí,Zeleného kříže a evropské asociace nevládních organizacíorientovaných k EVVO založené v roce 2002 v Gentu.

Školami a jinými organizacemi z Prahy jsou využívány i službyněkterých středisek a organizací zaměřených na EVVO sídlících mimoPrahu (např. SEV Chaloupky, SEVER, Dřípatka aj.). Významné aktivityse zaměřením na osvětu veřejnosti vyvíjely např. Zelený kruh(Informační centrum pro veřejnost/Ekolinka, kampaň Hra o Zemi aj.)a sdružení ARNIKA. EVVO tvoří důležitou součást náplně a zaměřeníČeské společnosti ornitologické (ČSO) sídlící v Praze 10 -Hostivaři.

z činnosti Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr:

z činnosti střediska ekologické výchovy toulcův dvůr z činnosti střediska ekologické výchovy toulcův dvůr z činnosti střediska ekologické výchovy toulcův dvůr z činnosti střediska ekologické výchovy toulcův dvůr

 

K mimoškolní EVVO dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významněpřispívají i správy chráněných krajinných oblastí v okolí Prahy(SCHKO Český kras, SCHKO Kokořínsko, SCHKO Křivoklátsko).

Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webovýchstránkách jednotlivých organizací.


Přílohy, tabulky

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy (agendu zabezpečuje Odbor ochrany prostředí MHMP)

rok počet podaných projektů celkem počet přijatých projektů celkem / počet přijatých projektů v oblasti EVVO přidělené prostředky – celkem / přidělené prostředky – projekty v oblasti EVVO (Kč)
2003 145 74/34 7.495.100 2.916.100
2004 138 78/41 8.626.000 / 4.652.000
2005 116 83/40 9.740.000 / 5.118.000


zdroj: OOP MHMP
Pozn.: Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO aostatní není vždy zcela jednoznačné, uvedená čísla je nutné protobrát spíše jako orientační.

 

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m.Prahy (agendu zabezpečuje SKU MHMP)
V roce 2003 byly finančně podpořeny 3 projektyv oblasti EVVO (celková částka 234 250 Kč), stejně takv roce 2004 (celková částka 296 400 Kč). V roce 2005 bylfinančně podpořen 1 projekt (částka 500 000 Kč).
Zdroj: SKU MHMP

 

Pozn.:
Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl.m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dalších zdrojů(grantové programy jednotlivých MČ, výběrové řízení MŽP na podporuprojektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnýmispolečnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem ajednotlivců, projekt UNESCO aj.).

6. března 2006
6. března 2006