Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v hl. m. Praze v roce 2019

Souhrnná informace o EVVO v hl. m. Praze za rok 2019; zpracováno na podkladě textu pro Elektronickou zprávu o životním prostředí v Praze v roce 2019 a dalších dokumentů.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO) V HL. M. PRAZE

Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v návaznosti na celostátní koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí programového prohlášení Rady HMP na léta 2019-2022 a bylo rovněž součástí i programového prohlášení na léta 2002–2006, 2006-2010, 2011–2014 a 2015-2018.

V lednu 2016 byl schválen zásadní krajský dokument EVVO, Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016 – 2025 (více v části Koncepční dokumenty), který nahradil původní dokument z roku 2005 a stal se základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2025, na který navazují jednotlivé připravované akční plány KK EVVO, zpravidla na období dvou let. Pro realizaci aktivit v roce 2019 byl relevantním dokumentem Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2018 – 2019.

Realizaci převážné části aktivit vyplývajících z platného Akčního plánu zajišťoval v roce 2019 Odbor ochrany prostředí MHMP – OCP. Dílčí související aktivity zajišťovaly také další odbory MHMP (Odbor školství, mládeže a sportu – SMS, Odbor dopravy - ODO a Odbor informatiky – INF).

 

Nejvýznamnější aktivity pracovišť MHMP v roce 2019 v rámci EVVO:

 

Odbor ochrany prostředí MHMP

Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťoval v roce 2019 Odbor ochrany prostředí MHMP přípravu informačních a osvětových materiálů a akcí s tématikou ochrany životního prostředí (se zaměřením zejména na ochranu přírody a městské zeleně, ochranu klimatu, udržitelnou energetiku a odpadové hospodářství). V souladu s aktuální Krajskou koncepcí EVVO a Akčním plánem EVVO byly podporovány ekovýchovné projekty na území hl. m. Prahy rovněž v ostatních tematických oblastech.

Odbor ochrany prostředí zabezpečoval také agendu spojenou s granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, kde minimálně tři z celkem šesti tematických oblastí jsou také věnované EVVO.

Vybrané aktivity v roce 2019:

Jedním ze stěžejních projektů v gesci OCP MHMP byla realizace tradiční informačně - vzdělávací kampaně hl. m. Prahy pro veřejnost v rámci oslav Dne Země na téma ochrany životního prostředí. Akce proběhla již čtrnáctým rokem, tentokrát se zaměřením na téma předcházení vzniku odpadů /“Zero waste“/, a to 23. 4. 2019 v lokalitě Vyšehrad. Akce se zúčastnilo přibližně 1500 návštěvníků. Dalšími aktivitami bylo např. zprostředkování exkurzí pro školy do provozu zpracování a využití odpadů, zajištění komplexních ekoporadenských služeb pro Pražany, projekt zajištění ekologických výukových programů pro školy /EVP/ (zajištěno 318 různých typů programů), projekt vydávání specializovaného časopisu k EVVO (více dále) aj. Krajská konference EVVO hl. m. Prahy 2019 (proběhla v říjnu 2019) tématem konference byla změna klimatu a adaptace na tuto změnu. Konference se zúčastnilo 165 aktivních účastníků (včetně účastníků velerhu), mezi nimi zástupci podnikatelského a neziskového sektoru, veřejné správy i akademického prostředí. V rámci doprovodného programu se na místě aktivně prezentovalo 23 organizací, dalších přibližně 25 organizací využilo možnosti nabídnout tištěné materiály a  21 organizací umístilo svůj roll-up. K tématu adaptace na změny klimatu byla realizována dále osvětová kampaň „Voda je život“.

Informační aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny a městské zeleně:

 • probíhala průběžná údržba naučných stezek, které v prostředí města často trpí vandalismem;
 • Pokračovala instalace informačních tabulí o pražských rybnících a vodních tocích, jejich historii a současnosti, přírodních a kulturních hodnotách nejbližšího okolí;
 • Probíhaly odborné exkurze do maloplošných ZCHÚ (volně přístupné, pod vedením odborného průvodce);
 • pokračovala pastva ovcí a koz ve zvláště chráněných územích Prahy (akce podporující povědomí o významu biologické rozmanitosti /diverzity/ krajiny a způsobech její ochrany probíhala již dvacátým rokem);
 • V průběhu roku 2019 byly veřejnosti k dispozici informační materiály v rámci projektu V Praze za přírodou – aktualizovaná mapa a úvodní leták projektu V Praze za přírodou a dále nové, resp. aktualizované letáky sady Po Praze podél potoků, Pražská příroda známá neznámá a Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD (trasy Petřín-Smíchov, Podél kunratického potoka, Za památnými a dalšími významnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic);
 • V rámci sady materiálů Lesy a lesoparky Prahy byla zajištěna aktualizace a výtisk mutací Milíčovský les, Kunratický les a Divoká Šárka, aktualizace proběhla také u české verze letáku Pražské ovocné sady a aleje.

  Pozn.: řada dalších informačních materiálů pro veřejnost pro oblast pražské přírody (i pro další tematické oblasti) byla připravena v rámci projektů NNO podpořených v rámci Grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (viz popis aktivit vybraných NNO dále - Ekocentrum Koniklec, o. p. s., Projekt Ekoporadnypraha.cz.

 

Informační aktivity zaměřené na oblast nakládání s odpady:

 • Ve spolupráci s Českými sběrnými surovinami probíhal již 25. ročník projektu Sběrové ekologické soutěže na pražských školách (MŠ, ZŠ), zaměřený na sběr papíru, plastových víček a hliníkových obalů.
 • V roce 2019 zprostředkoval OCP MHMP již třináctým rokem žákům základních a středních škol na území hl. m. Prahy návštěvu provozů na zpracování a využití odpadů formou exkurzí (v r. 2019 se uskutečnilo 266 exkurzí, kterých se zúčastnilo 4 884 žáků/studentů z 67 pražských škol - ZŠ a SŠ).

 • Obdobně jako v minulých letech připravil OCP MHMP informační brožuru pro veřejnost „Sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2019

 

Informační aktivity zaměřené na oblast ochrany klimatu:

 • Celodenní osvětová kampaň Voda je život proběhla v roce 2019 na Karlově náměstí v termínu 26. června a zaměřila se na informování návštěvníků o důsledcích klimatických změn a způsobech adaptace na tyto změny. K dispozici zde byla řada interaktivních workshopů představující důležitost městské zeleně, obsah vody v půdě, využití dešťové vody v městském prostředí, koloběh vody a mnohé další. Akce se zúčastnilo více než 1600 návštěvníků.

 

Internetové stránky a aplikace:

Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) dále po obsahové stránce zajišťoval provoz internetových stránek pro veřejnost Portál životního prostředí hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu) s dílčími tematickými sekcemi: Po Praze podél potoků (portalzp.praha.eu/podelpotoku), Pražská příroda známá, neznámá (portalzp.praha.eu/znama-neznama) a Za památnými stromy Prahy – pěšky a MHD (portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy, sekce zprovozněna na konci roku 2011). K dispozici byla i nadále mapová aplikace s aktuálními informacemi o kvalitě ovzduší v Praze a dále aplikace - Produkce komunálních odpadů v Praze (v sekci Odpady) ke generování souhrnných informací o produkci komunálního odpadu v Praze z informačního systému EVI8. V obsahové gesci OCP MHMP byly dále, coby součást Portálu ŽP, stránky Ekologická výchova v Praze (portalzp.praha.eu/ekovychova; portalzp.praha.eu/evvo), zahrnující mj. Kalendář akcí v ŽP a EVVO s textovým i mapovým výstupem, Přehled ekologických výukových programů nabízených v daném školním roce a dále rubriku Informační materiály, kde jsou uživatelům k disp. ke stažení elektronické verze (PDF) vybraných informačních materiálů, zejména letáků o pražské přírodě. V provozu byla dále facebooková stránka zaměřená na ekologickou výchovu v Praze na adrese: https://www.facebook.com/EVVOPraha/.

Od ledna 2014 je v plném provozu server Pražská příroda (www.praha-priroda.cz), zaměřený na poskytování informací o pražské přírodě, rybnících, lesích, naučných stezkách nebo zvláště chráněných územích.

OCP MHMP se obsahově podílel také na aktualizaci a rozvoji nového Atlasu životního prostředí v Praze (v gesci IPR, původně na adrese: www.premis.cz/atlaszp, zprovozněného na konci roku 2013 /Pozn.: od roku 2019 na nové adrese: https://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostředí/.

 

Informační časopis s tematikou EVVO:
Prazskaevvoluce.cz

Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový časopis nazvaný Pražská EVVOluce, jehož vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016. V roce 2019 byla vydána 4 čísla (věnovaná oblastem: předzahrádky a zahrady v Praze, hospodaření s dešťovou vodou, klima a čistá energie a voda v Praze a její čistota). Pražská EVVOluce je časopis primárně elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači. V tištěné podobě je distribuován při speciálních příležitostech a v rámci vybraných akcí.

 

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP

(pozn.: do ledna 2019 samostatně odbor školství a mládeže MHMP a odbor sportu a volného času)

Odbor zabezpečoval v roce 2019 agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy a celoměstskými programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy, které každoročně vyhlašuje hl. m. Praha. V rámci těchto programů jsou podávány a podporovány rovněž projekty související s EVVO.

 

Odbor dopravy MHMP

Odbor zabezpečoval v roce 2019 agendu spojenou s realizací projektu Čistou stopu Prahou a dalšími projekty souvisejícími s tematikou udržitelné mobility.

Kampaň Čistou stopou Prahou (ČSP, více informací na: http://www.cistoustopou.cz/) má za cíl motivovat veřejnost k tomu, aby více přemýšlela a diskutovala nad tématem dopravy a jejím vlivu na město a jeho obyvatele. Snahou je podávat veřejnosti objektivní informace, informovat je o aktuálním dění a nabízet možnosti bezemisního nebo nízkoemisního způsobu pohybu po městě. Vyšší povědomí lidí o problematice dopravy přispívá ke zlepšování kvality života v Praze bez nutnosti vytvářet regulace a zákazy.

 

Odbor informatiky MHMP

Odbor zabezpečoval i v roce 2019 po stránce technické a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR) a OCP MHMP provoz informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP), zahrnujícího mj. internetové aplikace pro veřejnost Atlas ŽP (Atlas životního prostředí v Praze, www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi) a webové stránky města k problematice ŽP Portál ŽP (Portál životního prostředí hl. m. Prahy, portalzp.praha.eu). Po stránce obsahové byla správa Atlasu ŽP zajišťována IPR ve spolupráci s OCP MHMP a obsahová správa Portálu ŽP odborem ochrany prostředí MHMP. V průběhu roku 2019 pokračovala spolupráce INF MHMP a dalších uvedených subjektů na dalším rozvoji systému IOŽIP, který zahrnoval rozvoj nového Atlasu životního prostředí coby součásti Geoportálu hl. m. Prahy a také technickou inovaci nového Portálu životního prostředí hl. m. Prahy (více v sekci Informační systém o životním prostředí v Praze).


 

Hl. m. Praha se v roce 2019 opět aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (pořádanému už od roku 2002), který proběhl opět v termínu od 16. do 22. září. Program v roce 2019 zahrnul pětadvacet atraktivních akcí pro širokou veřejnost i odborníky. Jeho vyvrcholením byl Den bez aut v sobotu 21. září.  Ten se v Praze poprvé uskutečnil souběžně ve čtyřech lokalitách – na Mariánském náměstí v Praze 1, ve Kbelích, v Dolních Měcholupech a v Újezdě u Průhonic. Hlavním tématem ročníku 2019 byla podpora bezpečné chůze a jízdy na kole pod heslem Projdi se s námi!.

Vybrané akce konané v rámci ETM 2019:

Pondělí 16. září - Evropská jízda bezpečnosti projektu EDWARD (v Zítkových sadech v Praze 2); úterý 17. září - vzdělávací Den bez bariér v Evropském domě (aktuální informace od předních expertů na bezbariérové užívání veřejného prostoru v Praze); čtvrtek 19. září - na zastávkách Čakovice, Kbely, Satalice a Kyje tradiční Snídaně na peróně; od pondělí do pátku Přístavu 18600 na Rohanském ostrově k disp. zdarma mobilní cyklomyčka. pátek 20. září - jednodenní filmový festival pražského Auto*Matu s názvem Městem (Kino Ponrepo na Praze 1); neděle 22. září – možnost volné cykloprojížďky (BEZ AUT) po Podolském nábřeží mezi ulicemi Jeremenkova a Podolská; sobota 21. září - Den bez aut a dále velká hvězdicovitá jízda Pražského cyklozvonění (účastníky svedla k areálu ZOO, kde byl připraven program);  sobota 21. září - v 85 pražských lokalitách sousedské slavnosti Zažít město jinak

Více na http://www.etm.praha.eu/.

Pozn.: Tato evropská iniciativa podporuje místní organizace, aby zavedly udržitelná dopravní opatření a vyzvaly občany k vyzkoušení dopravních možností, které představují alternativu k používání automobilů. V roce 2019 se k Evropskému týdnu mobility připojilo celkem XXX měst z celého světa

 


Další organizace v působnosti města

Aktivity v oblasti EVVO vyvíjí také další organizace v působnosti města, např. Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy. Významná část aktivit je zaměřena i na dospělou veřejnost.

 

Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (SEV LHMP)

https://lhmp.cz

Středisko využívá principy tzv. lesní pedagogiky, zprostředkovává Pražanům srozumitelnou a poutavou formou informace o přírodě a životním prostředí hlavního města. Při programech ekologické výchovy využívá celého rozsáhlého zázemí organizace a přírodních území v Praze. Mnoho z péče o přírodní bohatství Prahy tak může středisko ukázat přímo v praxi a na konkrétních příkladech ji přiblížit obyvatelům Prahy. Ekovýchovné akce a programy pořádá jak pro školní skupiny, tak pro širokou veřejnost na osvětových akcích po celé Praze. Středisko provozuje rovněž Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy a její detašovaná pracoviště, lesní zookoutky.

Během roku 2019 uspořádalo středisko Ekologické výchovy LHMP pro Pražany celkem 1 218 vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí, které navštívilo 68 596 lidí. Ve srovnání s rokem 2018 byl zaznamenán nárůst počtu akcí o 8 %. Výrazně se na tomto nárůstu podílelo ekocentrum Prales - v roce 2019 zde proběhlo 301 programů s účastí 12 643 účastníků. Ve spolupráci s hl. m. Prahou SEV LHMP připravilo mimo jiné podzimní projekt Dny stromů v Praze, jehož součástí byla výtvarná soutěž, exkurze po pražských lesích a parcích a osvětová akce Den stromů ve Stromovce.

V nabídce má středisko Ekologické výchovy LHMP i specializované exkurze, např. o lesním hospodářství, revitalizacích vodních toků a nádrží, do parku Stromovka nebo odborně vedené vycházky do geologicky zajímavých lokalit Prahy. Velké oblíbenosti se těší i programy spojené s výlovem rybníků či pravidelné společné sázení stromů. V provozu jsou v pražských lesích také interaktivní včelnice, jejichž prostřednictvím je zajišťován projekt „Návrat včel do pražských lesů“. Provoz záchranné stanice a celkovou problematiku péče o volně žijící živočichy v prostředí města přibližuje SEV LHMP také prostřednictvím ekovýchovných programů a akcí.

Středisko Ekologické výchovy LHMP zajišťuje pro veřejnost v Praze také informační servis v oblasti životního prostředí. Informace jsou poskytovány buď telefonicky, písemně pomocí e-mailu anebo ústně na osvětových akcích. Nejčastější jsou dotazy k problematice volně žijících živočichů poskytovány na pohotovostní lince 773 772 771, v rámci provozu Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.


Školy a školská zařízení

K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení.

Mateřské školy: Realizace environmentální výchovy v pražských mateřských školách je dlouhodobě naplňována v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

Pozn.: v rámci resortu školství se používá termín environmentální výchova (dále EV), v následujících částech je proto používán tento termín, ne EVVO.

Většina mateřských škol začleňuje EV prostřednictvím dílčích aktivit jako je např. třídění odpadu, vytváření školních zahrad a v nich herních prvků především z přírodních materiálů. Častou aktivitou je také vytváření bylinkových zahrádek a pěstování základních a nenáročných druhů zeleniny jako je mrkev, ředkvičky, hrách apod. Seznámení dětí předškolních zařízení s globálními problémy planety Země se uskutečňuje prostřednictvím tematických exkurzí. Nejčastějším cílem těchto mimoškolních aktivit jsou zoologické zahrady, zoologické koutky, ale také vycházky k rybníku, do lesa apod. Školky využívají programů ekologických center, DDM a dalších zařízení zabývajících se touto problematikou.

Pokud se školka zaměřuje  na EV nad rámec své běžné činnosti a EV se   pro ni stává prioritou, může se zapojit do programu lesních nebo ekologických  školek. Zde je kladen důraz především na přímý kontakt dětí s přírodou, její poznávání všemi smysly a s využitím aspektů zážitkové pedagogiky. Do programu lesních školek byly zapojeny 4 mateřské školky. Vedle toho existují také dětské lesní kluby (na území Prahy evidovány 4). Nacházejí se zejména v okrajových částech města. Tato zařízení jsou sdružena v Asociaci lesních mateřských škol. Dlouhodobě uváděným příkladem ekologicky zaměřené MŠ je Mateřská škola Semínko působící v areálu Toulcova dvora, ale přibývají i další.

Řízení environmentální výchovy v podmínkách mateřských škol je podporováno kvalifikačním studiem koordinátorů EV. Kvalifikovaných koordinátorů EV v MŠ přibývá, v roce 2019 absolvovaly specializační studium pořádané KEV dvě koordinátorky z pražských MŠ. Na studium koordinátorů MŠ se zaměřuje spíše zařízení hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Speciální kurz pro MŠ je naplánován až na rok 2020.   

EV v předškolním věku je směřována také k badatelským aktivitám, kterými se zejména předškoláci seznamují s jednoduchými pokusy a prostřednictvím fenologických pozorování sledují změny v přírodě v závislosti na střídání ročních období (např. přílety a odlety ptáků, kvetení stromů a bylin na jaře, ptáci na krmítku  v zimním období). V roce 2019 se v MŠ v Praze 5 – Radotíně uskutečnil seminář pro ředitelky MŠ z celé ČR (30 účastnic, 5 z Prahy). Prezentovány byly náměty pro jednoduché pokusy s dostupnými přírodninami.

Praktickým doplněním realizace EV v předškolních zařízeních jsou také výjezdy do škol v přírodě (většinou týdenní), návštěvy středisek ekologické výchovy na území Prahy i mimo ni, ekologické soutěže, sběr papíru atd.

Část mateřských škol je zapojena do sítě škol, zaměřených na EV (např. do projektu „MRKVIČKA“ – Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu), resp. projektů EV blízkých (např. „Zdravá mateřská škola“). S mateřskými školami spolupracují také vysoké školy v rámci širokého spektra programů zaměřených na poznávání přírody, pokusnictví na elementární úrovni.

Začínají objevovat i přírodovědně a environmentálně zaměřené příměstské tábory pro předškoláky. Příkladem může být program MŠ Rybička, která působí při Přírodovědecké fakultě UK. S podobnými programy v době prázdnin začínají subjektů domy dětí a mládeže, neziskové organizace, soukromá zařízení či fyzické osoby.

Příkladem publicity v oblasti EV v mateřských školách je reklamní agentura Green Cat, kde je možné získat i předměty pro rozvoj kreativity dětí a předměty šetrné k ŽP např. kreativní vosková sada, koření pro alchymisty. Dobře lez využít k badatelským aktivitám přiměřeným věku a možnostem dětí. 

Další pomůckou může být příručka pro MŠ začínající s environmentální výchovou s názvem „Ekoškolky“.

 

Základní školy: Na základních školách je EV zařazována jednak v rámci průřezového tématu RVP Environmentální výchova, jednak v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů tzv. komplexní realizace EV. Směřuje k výchově k UR, kdy kromě aspektu přírodovědného přistupují ještě další dva, sociální a ekonomický. Úpravy ŠVP, sestavování ŠPEV, které zpravidla vystupují jako samostatný dokument prezentující aktivity školy v kontextu EV (VUR).

Environmentální vzdělávání je stále více chápáno spíše ve smyslu udržitelného rozvoje: pilíře přírodovědného, sociálního a ekonomického. S tím úzce souvisí vzájemné propojování vzdělávacích oblastí RVP a ŠVP  „Člověk a příroda“ a „Člověk a společnost“.

Řada pražských základních škol je již tradičně zapojena do dlouhodobých programů a projektů (mezinárodních či celostátních) zaměřených na EV. Např. M.R.K.E.V. - SSEV Pavučina, programy GLOBE a EKOŠKOLA - Sdružení TEREZA, každoroční setkání koordinátorů EV zaměřené na zvyšování manažerských dovedností koordinátorů EV organizované Klubem ekologické výchovy (KEV), Školy udržitelného rozvoje (organizuje KEV ve spolupráci s UNESCO) aj. Jako příklad dalších projektů lze uvést projekt „Zdravá škola“ koordinovaný SZÚ, „Mléko do škol“ vycházející z podpory tuzemských zemědělců Ministerstvem zemědělství. (Program není učiteli pozitivně hodnocen, neboť o nabízené mléčné produkty děti příliš nestojí. Učitelé tento program hodnotí spíše jako plýtvání potravinami).  

Základní školy využívají také ekologické výukové programy nabízené středisky (centry) ekologické výchovy (Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Ekocentrum Podhoubí, Ekocentrum Koniklec, Středisko ekologické výchovy Lesů HMP, aj.).

K finančnímu pokrytí nákladů na jednotlivé akce je většinou využíváno kofinancování (část hradí účastník) nebo je využíváno pokrytí nákladů finančními prostředky z projektů či podpory Státního fondu ŽP (požadavek vedení pobytu kvalifikovaným koordinátorem EV.

Pozici center EV v Praze představují také školy, kde dochází k propojení formálního a neformálního vzdělávání. Jako příklad lze uvést dlouhodobé působení Základní školy gen. Janouška v Praze 9. Ta se v posledních několika letech podílí na aktivitách pořádaných MČ Prahy 14 (např. akce ke Dni Země pro celou MČ). Škola je i místem realizace specializačního studia koordinátorů z Prahy (již 6 ročníků), ale i dalších krajů ČR. Do lektorské činnosti jsou zapojení učitelé školy i dalších pražských škol. MČ Prahy 14 podporuje působení školy jako centra. Specializační studium v roce 2019 absolvovali 4 koordinátoři z pražských škol

 

Střední školy: V sekundárním vzdělávání na středních školách působí jednak gymnázia (poskytují všeobecné vzdělávání), střední odborné školy (poskytují profesní vzdělávání),

střední oborná učiliště a odborná učiliště, většinou se jedná o jako školy řemesel.   

Na gymnáziích bývá vzdělávací obsah EV realizován především disperzně v rámci jednotlivých předmětů, svou úlohu sehrávají předmětové komise. Rovněž tyto školy s podporou evropských projektů se stávají centry EV s podporou badatelských aktivit. Specifické postavení má pak Gymnázium Přírodní škola, která propaguje v rámci svého působení pobyt v přírodě, výzkumné aktivity v terénu a tvůrčí činnost žáků. Ta vyústí při prezentacích a obhajobách vlastních projektů.

Ve středním odborném vzdělávání je zařazeno průřezové téma „Člověk a prostředí“ do RVP OV (Rámcový vzdělávací program odborného vzdělávání). Efektivita se odvíjí především od podpory ze strany vedení škol a pedagogů k této problematice.  Rovněž SOŠ mají veškeré předpoklady pro fungování jako Centra vzdělávání pro UR v oblasti středního školství, a to zejména při využití jejich profesní profilace a v propojení ekogramotnosti s prvky ekonomickými (např. obchodní akademie v kontextu realizace finanční gramotnosti a základů podnikání).

Pedagogové všech typů a stupňů škol mají možnost účastnit se odborných seminářů a kurzů pořádaných pro školní koordinátory a zájemce z řad pedagogů, specializačního studia pro školní koordinátory EV a dalších akcí pořádaných širokým spektrem nejrůznějších organizací např.: středisky ekologické výchovy (Sdružení Tereza, Ekocentrum Podhoubí, SEV HMP Toulcův dvůr, …), Klubem ekologické výchovy, Národním pedagogickým institutem, Domy dětí a mládeže, vysokými školami a dalšími.

Pro účely dalšího vzdělávání pedagogů a předávání aktuálních informací, metodiky výchovy a vzdělávání aj. existují v Praze rozličné sítě pedagogů a škol v oblasti EVVO. Pro učitele MŠ to je síť Mrkvička, pro učitele ZŠ a SŠ pak sítě M.R.K.E.V. a v rámci Klubu ekologické výchovy působí Krajská skupina koordinátorů EV pro Prahu a zaměřuje se na sdílení příkladů dobré praxe.

Funkce školního koordinátora EVVO je zatím ustanovena pouze na některých základních a středních školách v Praze (část z nich již prošla kvalifikačním specializačním studiem EVVO). Stále není vytvořena koncepce dalšího vzdělávání koordinátorů EVVO, kteří představují střední management ve školách a mají důležitou roli při naplňování cílů EV a VUR.

Specializační studium zajišťované KEV 2019 se uskutečnilo v kombinované formě (50 distančně s podporou e-learningu a 200 prezenčně) na ZŠ gen. Janouška, Praha 9-Černý Most. Zúčastnilo se 19 pedagogů, z toho 4 byli z Prahy. Další koordinátoři byli z krajů Středočeského, Ústeckého a Jihočeského. Účastníci si studium hradili. K úhradě školy využívaly ve velké míře šablon. 

Bylo by potřeba v dalším období ve spolupráci s odborem školství zjistit posílit kvalifikovanost koordinátorů na školách v Praze a nabídnout další kurzy specializačního studia, které by měly ve větší míře prezentovat možnosti škol a jejich aktivity – předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.

Setkání koordinátorů EV pražských škol  

V první polovině dubna 2019 se uskutečnil v pořadí již 7. ročník setkání koordinátorů EV pražských škol, které již od prvopočátku inicioval Klub ekologické výchovy, z.s. ve spolupráci s Městskou částí Praha 14 a ZŠ Generála Janouška 1006, Praha 9.

Tato akce přispívá k naplňování akčního plánu Krajské koncepce EVVO Prahy v oblasti managementu EV, rozvíjí řídící dovednosti koordinátorů a seznamuje je s vhodnými a účinnými strategiemi řízení EV ve škole, současně také informuje o aktivitách připravovaných v daném roce na úrovni světové, národní i krajské. Je určena i jako prostor pro sdílení námětů pro komplexní realizaci EV v Praze. 

Stěžejním tématem programu setkání byla „Kvalita a bezpečnost potravin, mýty o potravinách“ a začlenění této problematiky do výuky na ZŠ a SŠ a „Zdraví a zdravý životní styl“ ve vzdělávání na základních a středních školách s podporou ICT. Účastníci setkání byli dále informováni jednak o tématech vyhlašovaných OSN a UNESCO pro rok 2019, jednak o připravovaných aktivitách v Praze a Středočeském kraji, jichž se mohou zúčastnit.  Na závěr byla předána osvědčení akreditované akce, účastníci současně obdrželi elektronické materiály s prezentacemi pro výuku. To vše doplňovala nabídka specializačního studia koordinátorů EV v Praze a dalších krajích ČR. Setkání se zúčastnilo 45 koordinátorů EV z Prahy a hosté (zástupci MČ Prahy 14, ředitelka ZŠ gen. Janouška Praha 9, zástupci VŠ a neziskových organizací).

Jako příklad spolupráce pražských i mimopražských pedagogů je možné uvést spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Její záměr vytvoření publikace zaměřené na začlenění tématu obaly do obsahu výuky všeobecných i odborných předmětů na ZŠ a |SŠ měl pokračování i v roce 2019. V pořadí již druhý seminář se konal na Vysočině.  Akreditovaného semináře zaměřeného na kompletování výstupů jednotlivých zpracovatelských týmů pedagogů a finalizaci publikace se zúčastnilo 10 pedagogů, z toho 2 z Prahy. Publikace s názvem Odpady badatelsky, aktuálně a zajímavě bude k dispozici v průběhu roku 2021.

 

Vysoké školy:

Praha je důležitým centrem také pro oblast terciárního vzdělávání. Na jejím území v současné době působí 29 vysokých škol (8 veřejných vysokých škol, 1 státní vysoká škola a 20 soukromých vysokých škol) nejrůznějšího zaměření a profilace studentů ve všech typech studijních programů: bakalářského, magisterského i doktorského.

Problematika životního prostředí je zohledněna ve všech studijních programech a oborech, a to nejenom v oborech přírodovědných, lesnických a zemědělských, ale i technických a humanitních. V současnosti jsou to především společenskovědní obory včetně teologických, které se zaměřují na problematiku životního prostředí. Vzdělávání odborníků k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje se účastní v různém rozsahu a s různým zaměřením většina vysokých škol. Jako příklad specializovaných vysokoškolských pracovišť na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje je možné uvést Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy nebo Ústav životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Česká zemědělská univerzita se profiluje také jako instituce se zaměřená na environmentalistiku a problematiku životního prostředí. Pozadu nezůstávají ani technické a další obory.

Podrobné informace o studijních programech a studijních plánech jednotlivých VŠ lze nalézt na webových stránkách vysokých škol.

Problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a EVVO se v rámci přípravy pedagogických pracovníků, ale i v jejich dalším vzdělávání, věnují v různém rozsahu fakulty připravující učitele, a to nejen Pedagogická fakulta UK, jejíž stěžejní profilací je vzdělávání učitelů všech stupňů a typů, ale také další fakulty, kde jsou učitelské obory jako např. Přírodovědecká, Filosofická, Matematicko-fyzikální nebo Fakulta tělesné výchovy a sportu má ve svých studijních plánech kurzy směřující ke zvyšování povědomí budoucích učitelů o problematice životního prostředí. Při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy.

Příkladem aktivit ČZU v Praze, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů bylo vydání multimediálního produktu pro gymnázia a SŠ s názvem „Ekosystémy jako prostředí pro život a zdroj obživy lidstva: ochrana přírody, udržitelná produkce, kvalita a bezpečnost potravin“. Příprava a tvorba tohoto produktu byla podpořena projektem z Operačního programu Praha – Pól růstu. Metodickou instruktáží tvorbu publikace podpořil také Klub ekologické výchovy, z.s. Pravidelně začátkem června pořádá ČZU Dny zemědělství včetně zemědělství ekologického, kdy žáci škol, pedagogové i veřejnost mají možnost se seznámit s významem zemědělství nejenom v zajišťování potravin, ale také z hlediska péče o krajinu a životní prostředí. Environmentálně zaměřená specializovaná pracoviště jako je např. Centrum pro vodu, půdu a krajinu, Fakulta životního prostředí nebo Fakulta zemědělství pořádají přednášky, semináře i exkurze pro pedagogy a v rámci publicity i pro širokou veřejnost.


Na území hl. m. Prahy působí také řada výzkumných a odborných institucí resortu MŠMT s celostátní působností. Jako příklad lze uvést Institut dětí a mládeže MŠMT či resortní výzkumné ústavy jakými jsou Národní pedagogický institut České republiky (revize RVP včetně průřezových témat, kam patří mimo jiné také EV), Institut vzdělávání a poradenství ČZU. Také na vysokých školách se řeší projekty zaměřené na environmentální problematiku a udržitelný rozvoj.

 


 

REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO):

Velká část aktivit v oblasti EVVO určených pro veřejnost, děti a mládež, seniory, rodiny aj. je realizovaná středisky ekologické výchovy hl. m. Prahy a nestátními neziskovými organizacemi (NNO) zabývajícími se EVVO. V Praze působí přes sedm desítek celostátních nebo místních organizací, zabývajících se EVVO buď hlavním předmětem své činnosti, nebo jako činnosti vedlejší. Významnou skupinou pro pražské EVVO jsou střediska ekologické výchovy a ekocentra. V hl. m. Praze je několik takových specializovaných organizací pro EVVO, kterými jsou členové celorepublikové sítě SSEV Pavučina (v roce 2019 to byly: Tereza, vzdělávací centrum; Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka; 01/71 ZO ČSOP Koniklec; EKODOMOV; Botič; Sdružení SRAZ a Asociace místních potravinových iniciativ). Z dalších NNO organizací působících v Praze jsou to např. akreditovaná ekocentra ČSOP nebo profesní spolek škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (KEV).

 

Vybrané aktivity v Praze v roce 2019

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr (SEV Toulcův dvůr)

https://www.toulcuvdvur.cz/

Historické prostory a více než desetihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je majetkem Hlavního města Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je pro­žitkem vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k životnímu prostředí.

Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek. Od roku 1993 je statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Jde o projekt, který slouží pro prak­tickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel hlavního města Prahy.

Zastřešující organizací, která spravuje areál a budovy Toulcova dvora, koordinuje a zajišťuje aktivity ekocentra je Toulcův dvůr, z. s. Spolek má 4 řádné členy, neziskové organizace, které realizují výchovné a vzdělávací aktivity.

Členskými organizacemi jsou:

 • Botič, o. p. s.
 • Envira, o. p. s.
 • Mateřská škola Semínko, o.p.s
 • Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.s.

V roce 2019 probíhalo EVVO zejména v těchto oblastech:

 • Akce pro veřejnost: Celkem bylo uskutečněno 69 akcí pro širokou veřejnost. Byly to celodenní sobotní akce (Den Země, Světový Den Zvířat, Den Stromů, Evropská noc pro netopýry a mnohé další), i odpolední akce urče­né především pro rodiny, přednášky, výstavy a další.
  Celkem tyto akce navštívilo více než 12.000 návštěvníků.

 • Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ: V tomto období bylo pro děti z Prahy a okolí realizováno celkem 821 programů (pro 16.930 dětí).

 • Semináře: Pro pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost bylo realizováno celkem 41 seminářů, kterých se zúčastnilo 1.071 osob. Během roku 2019 proběhl také jeden kurz Specializačního studia pro pedagogické pracovníky, kterého se účastnilo 20 pedagogů.
 • Volnočasové aktivity pro děti: Celoročně zajišťuje SEV Toulcův dvůr řadu volnočasových kroužků pro děti, v tomto roce jich bylo 21 a docházelo na ně 339 dětí. Připraveno bylo také 33 letních a zimních táborů, včetně příměst­ských pro celkem 676 účastníků. Pro nejmenší zajišťuje Středisko činnost Rodinného centra Mateřídouška, jehož akcí se zúčastnilo celkem 3.194 účastníků.
 • Dobrovolnická činnost: V průběhu celého roku spolupracovalo SEV Toulcův dvůr s firemními a individuálními dob­rovolníky z ČR i ze světa, na 84 připravených dobrovolnických dnech pomáhalo v roce 2019 celkem 575 dobrovolníků. Mimo to spolupracují se Střediskem další dlouhodobější dobrovolníci, kteří chodí na Toulcův dvůr pomáhat pravidelně.

 • Spolupráce s vysokými a středními školami: V rámci dlouhodobé spolupráce zajišťuje SEV Toulcův dvůr odborné a učební praxe pro studenty z celé řady SŠ a VŠ, v tomto období absolvovalo sedmi a vícedenní praxi 45 studentů. Dále zde probíhalo zapojení do výuky studentů - byly vedeny přednášky a praktická cvičení pro posluchače VŠ.

 • Mateřská škola Semínko a Lesní mateřská škola: Do vzdělávacího programu MŠ a lesní mateřské školy je zařazeno celkem 100 dětí.

 • Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním: V SEV Toulcův dvůr bylo v rámci sociálního podniku za­městnáno 55 osob se zdravotním postižením.

Ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr probíhala po celý rok 2019 řada aktivit v přírodním areálu – výsad­ba nových stromů, údržba jednotlivých biotopů, každodenní zajištění provozu výukové farmy hospodářských zvířat, údržba 2 naučných stezek aj.

Toulcův dvůr a jeho areál navštíví ročně více než 90.000 individuálních návštěvníků, kteří sem chodí za poučením i odpočinkem.

SEV Toulcův dvůr provozuje rovněž Infocentrum. Návštěvníkům nabízí nejen informace o dění na Toulco­vě dvoře, ale také v jeho okolí. K dispozici je např. průvodcovská služba po areálu, internet zdarma, mapy okolí, ekoporad­na či interaktivní vzdělávací aktivity, které vytvářejí vztah k místu a kulturnímu a přírodnímu dědictví (questová trasa a Deníky neznámého). Infocentrum vedlo v roce 2019 celkem 71 prohlídek pro 789 návštěvníků. Infocentrum zvyšuje atraktivitu a návštěvnost celého mikroregionu městských částí Prahy 10, 11 a 15.

 

01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

https://www.ekocentrumkoniklec.cz/

Základní organizace 01/71 Koniklec je pobočným spolkem Českého svazu ochránců přírody. Je držitelem Certifikátu poskytovatele environmentální výchovy platným do roku 2022. Členy ČSOP spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. 01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikla v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. V současné době realizuje široké spektrum činností. Zaměřuje se zejména na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu s cílovou skupinou děti, mládež, zastupitelé, podnikatelé, veřejnost a praktickou ochranu přírody. Jejím posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Její vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života. Organizace měla v roce 2019 celkem 17 členů a mnoho externích pracovníků a dobrovolníků.

 • Ekologické výukové programy (EVP)

  Organizace v rámci tradičního projektu uskutečnila od října 2018 do listopadu 2019 celkem 328 výukových programů pro celkem 5 075 dětí pražských mateřských, základních a středních škol. Z toho byly EVP realizovány se 162 skupinami dětí MŠ, 110 skupinami žáků I. st. ZŠ, 55 skupinami žáků II. St. ZŠ a jednou skupinou studentů SŠ. Z celkového množství se 122 programů konalo v terénu a 206 programů v interiéru, na školní zahradě či v okolí školy.

  Nabídka programů byla na základě zpětných vazeb od pedagogů, žáků a lektorů inovována, provedena revize metodik, pracovních listů a pomůcek stávajících EVP a doplněna o dva nové programy: „Ptačí budky do škol“ a „Vodní ptáci zblízka“, které byly vytvořeny v několika verzích pro různé věkové kategorie dětí.

  Projekt finančně podpořilo Hlavní město Praha.
  Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/.

 • Příměstské tábory

  Během prázdninových měsíců 2019 proběhl 3. ročník příměstského tábora „Eko-hraní v pražských lesích“ pro děti ve věku 5–12 let. Jednalo se o dva pětidenní turnusy uceleného programu se zaměřením na environmentální vzdělávání dětí.

  Ve dvou srpnových termínech se tábora zúčastnilo celkem 50 dětí po max. 20 dětech. Tábory mají „putovní“ charakter; každý den tráví vedoucí s dětmi celý den v některé z lokalit pražských lesů, kde poznávají přírodu a prožívají různá dobrodružství. Děti tak během léta navštívili např.: Radotínsko-Chuchelský háj, Modřanské tůně, Modřanskou rokli, Divokou Šárku a Kunratický les. Projekt byl finančně podpořen MČ Praha 3. Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/primestsky-tabor/

 • Město do kapsy – mikroklima a veřejný prostor v okolí školy 2018/2020

  Na jaře 2019 ekocentrum realizovalo stěžejní část projektů Mikroklima okolí školy a Veřejný prostor v okolí školy pro žáky 5. - 9. ročníků pražských základních škol. V projektu „Mikroklima okolí školy“ se žáci se zabývali životním prostředím, které badatelskými metodami zkoumali z hlediska stavu ovzduší, zeleně a vody. Na aktivity v terénu navazovaly aktivity ve třídě. Žáci pracovali v týmech, a postupně získali znalosti o životním prostředí a o faktorech, které ho ovlivňují. Tyto znalosti následně uplatnili ve zpracování návrhu úprav vylepšení konkrétního místa v okolí své školy. 

  Do projektu bylo ve školním roce 2018/2019 zapojeno 11 škol (532 žáků). Po skončení projektu byla provedena externí evaluace společností Spora, z. s., která pokračuje ještě ve školním roce 2019/2020.

  V projektu „Veřejný prostor v okolí školy“ se žáci zabývali jedním z nabízených témat – mobilita a bariéry občanů, příběh místa nebo estetika a rekreace. Díky projektu žáci do veřejného prostoru umístili ptačí budky, vysázeli květiny, instalovali hrazení k zakrytí kontejnerů a vytvořili brožuru Strašidelných příběhů z nejzajímavějších míst Suchdola, která byla rozdávána veřejnosti na školní akci. Do projektu byly ve školním roce 2018/2019 zapojeny 4 školy (126 žáků).

  Výstupy z jednotlivých aktivit učitelé nahrávali na nově vytvořené webové stránky projektu (www.mestodokapsy.cz). Ty byly k dispozici k nahlédnutí zastupitelům městské části i široké veřejnosti. Výsledky projektu byly prezentovány v médiích, ve školách a na akcích pro veřejnost. Projekt byl v roce 2018/2019 finančně podpořen hlavním městem Praha, MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 7, MČ Praha 11 a MČ Praha 12.

  Na podzim 2019 pokračoval další ročník projektů. Do projektu „Mikroklima okolí školy“ je zapojeno 11 pražských škol. Do projektu „Veřejný prostor v okolí školy“ jsou zapojeny 4 pražské školy.

 • Interaktivní program adaptace na změnu klimatu

  Program „Adaptace na změnu klimatu“ ve školním roce 2018/2019 navazuje na předchozí projekt „Interaktivní program pro děti – Adaptace na změnu klimatu“ z roku 2017/2018, v jehož rámci vznikl program „Žilo, bylo jedno město“ v podobě interaktivního divadélka pro mateřské školy a interaktivní program „Stavitelé města“ pro žáky 1. stupně ZŠ.

  Programy představují dětem ucelenou interaktivní a zábavnou formou, úměrnou věkové skupině, negativní dopady, které mohou hrozit ve velkém městě v důsledku změny klimatu (např. sucho, vysoké teploty, přívalové deště, povodně, extrémní klimatické jevy aj.).

  Celkem se projektu zúčastnilo 23 základních a 13 mateřských pražských škol. Bylo realizováno celkem 105 programů pro 1 875 dětí, z toho 41 programů se uskutečnilo v MŠ s účastí 516 dětí a 64 programů v ZŠ s účastí 1359 žáků.

  Projekt finančně podpořilo hlavní město Praha a byl součástí Implementačního plánu ke Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018–2019.

  Více informací o programech lze nalézt zde: http://evp.adaptacepraha.cz

 • Počítáme s vodou 2019/2021

  Projekt „Počítáme s vodou“, který je již 4. během stejnojmenného projektu, byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR a hlavním městem Praha. Nejvýznamnější cílovou skupinou tohoto poradensko-vzdělávacího projektu jsou zástupci veřejné správy.

  Projekt zahrnuje realizaci 12 seminářů v různých městech. V roce 2019 byly uskutečněny tři semináře, v listopadu 2019 proběhl 5. ročník mezinárodní konference „Počítáme s vodou 2019“.

  Během celého projektu je k dispozici bezplatná poradna, průběžně je rovněž doplňována Mapa přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou v ČR i zahraničí. Na webových stránkách je možné sledovat publikované tematické odborné články.

  Více informací na www.pocitamesvodou.cz.

 • 10. konference o ekovýchově v Praze

  Tématem konference, kterou 01/71 ZO ČSOP Koniklec pro odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP zajišťovala již potřetí v řadě, bylo „Jak komunikovat environmentální témata, aby zaujala?“.

  Přednášky se konaly v dopoledním a odpoledním bloku s panelovou diskusí. Součástí konference byla prezentace firem poskytujících služby v oblasti EVVO formou veletrhu.

  Konference se zúčastnilo 167 posluchačů. Více informací lze najít na webu https://www.konferenceevvopraha.cz/.

 • Akce pro veřejnost

  Organizace se v roce 2019 aktivně zúčastnila řady akcí s přímým kontaktem s veřejností.

  Byly to např.: „Prázdniny na Trojce“, kterou pořádá MČ Praha 3, veletrh v rámci 10. konference o ekovýchově v Praze, oslavy Dne Země (akce OCP MHMP na Vyšehradě, Toulcův dvůr, MČ Praha 12), EduForum. 

  V rámci kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ v dubnu 2019 uspořádala organizace velký jarní úklid mokřadu Na Beránku.

 • Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové

  „Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové“ je již tradičním projektem organizace, věnuje se mu již 21 let. V číslech rok 2019 pro tento projekt znamenal 355 pytlů naplněných listím napadeným klíněnkou jírovcovou, a to během 75 úklidů ve 22 vnitroblocích na Praze 2 a Praze 3. Uveřejněny byly 4 informační články věnující se projektu a problematice klíněnky. Projekt byl finančně podpořen Hlavním městem Praha a MČ Praha 3.

 • Město z ptačí perspektivy

  V roce 2019 organizace dokončila práce na projektu „Město z ptačí perspektivy“, s jehož realizací bylo započato v r. 2018. Stěžejním předmětem prací bylo 5 informačních panelů naučné stezky, vybavených interaktivními prvky a zaměřených na poznávání a podporu městského ptactva. V průběhu roku 2019 byla vytvořena výtvarná a grafická podoba včetně doplňkových prvků. Tabule byly instalovány v lese v Hodkovičkách na Praze 4.
  Projekt podpořilo Hlavní město Praha.
   

Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

https://www.ekocentrumkoniklec.cz/

Ekocentrum Koniklec bylo založeno v roce 2012 jako občanské sdružení. V únoru 2014 byla změněna právní forma na obecně prospěšnou společnost. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Jejím posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Její vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života.
Společnost měla v roce 2018 16 členů.

 • Adaptace sídel na změnu klimatu - vzdělávací, informační a poradenské akce

  Obsahem projektů byl dotisk 200 kusů hry „Adaptopolis“, 10 kusů hry „Adapťáci“, 500 kusů reedice letáku „Adaptace sídel na změnu klimatu“. Cílovou skupinou byla mládež a dospělá veřejnost.
  https://www.ekocentrumkoniklec.cz/adaptopolis/https://www.ekocentrumkoniklec.cz/simulacni-hra-adaptaci/.

 • Místí adaptační fóra – Iniciace adaptačních aktivit v MČ Praha 6

  Projekt byl prioritně zaměřen na základní a střední školy v MČ Praha 6, kde se v roce 2018 a 2019 implementovala Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Projekt pracoval s pocitovou mapou městské části, ve které občané označili řadu lokalit zranitelných vůči projevům změny klimatu. Ve II. pololetí školního roku 2018/2019 žáci tyto lokality zkoumali a navrhovali vhodná adaptační opatření pro zvýšení odolnosti vůči projevům změny klimatu. Vítězné návrhy škol z MČ Praha 6 byly v červnu představeny zástupcům veřejné správy a občanům na místním adaptačním fóru. Tři nejlepší prezentované návrhy byly oceněny finanční částkou 10 000 Kč na jejich realizaci.
  Výukové materiály a výstupy z obou projektů jsou umístěny na webových stránkách http://www.evp.adaptacepraha.cz/.

 • Vodní škola

  V roce 2019 proběhlo další pokračování projektu „Vodní škola“, jehož hlavním cílem je rozvoj environmentální gramotnosti v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou u žáků druhého stupně ZŠ a ekologizace provozu škol.

  V rámci projektu byla realizována různá opatření na školách, např. instalace nových pákových baterií, sudy na dešťovou vodu (FZŠ Mezi Školami, ZŠ TGM v Praze 12), vybudování zelené střechy (ZŠ Na Beránku). Od září roku 2019 pokračoval projekt na ZŠ Polesná (Újezd nad Lesy) a na ZŠ Jeremenkova (Praha 4). Projekt „Vodní škola“ byl podpořen Hl. m. Praha a MČ Praha 12.

 • Projekt spolupráce pražských ekoporaden ekoporadnypraha.cz

  V roce 2019 pokračoval rozsáhlý dlouhodobý projekt „Ekoporadnypraha.cz“, který se dělí na sekci pořádání osvětových a poradenských akcí pro veřejnost a sekci vydávající letáky, publikace a články. Ekocentrum Koniklec koordinuje činnost sdružení poraden již od roku 2012. Do projektu byly v roce 2019 zapojeny následující organizace: Agentura Koniklec, BEZK – Ekolist, Botič, EKODOMOV, Mladí ochránci přírody, PRO-BIO LIGA pobočný spolek, Toulcův Dvůr, 01/14 ZO ČSOP, „NATURA QUO VADIS?“.

  V roce 2019 byly uspořádány 2 poradenské a 17 osvětových akcí, vydáno bylo 5 nových letáků a 5 reedic již dříve vydaných publikací z projektu ekoporaden. V elektronických a tištěných médiích vyšlo 83 ekoporadenských článků. Zájemcům byla také po celý rok k dispozici ekoporadna fungující při webu www.ekoporadnypraha.cz. V rámci projektu funguje rovněž facebooková stránka, na které jsou pravidelně sdíleny aktivity ekocentra, ale i další tematické a zajímavé články a pozvánky na události. Projekt ekoporadnypraha.cz finančně podpořilo Hlavní město Praha.
  Více informací naleznete na http://www.ekoporadnypraha.cz/.

 • Akce pro veřejnost

  Organizace se v roce 2019 aktivně zúčastnila mnoha akcí s přímým kontaktem s veřejností. Byly to např.: oslavy Dne Země (akce OCP MHMP na Vyšehradě, Toulcův dvůr, MČ Praha 12), EduForum, kampaň City Nature Challenge, Evropský den koupání v řekách v Komořanech v MČ Praha 12 nebo v rámci Dnů evropského filmu při promítání filmu Planeta Česko.

 • Mapování zeleně v pražských ulicích

  V roce 2019 organizace pro Technickou správu komunikací zmapovala celkem 3 073 stromů a keřů. Mapování pouliční zeleně včetně zanesení dat do specializovaného počítačového programu napomáhá TSK mít o zeleni v jejich vlastnictví přehled a tato data jsou následně využívána při péči o zeleň. V roce 2019 probíhalo mapování stromů a keřů v městských částech Slivenec, Lochkov, Klánovice a Újezd nad Lesy.

 • Enviroaudit pro Člověka v tísni

  Cílem bylo ověřit, jakým způsobem se organizaci Člověk v tísni daří dodržovat tzv. „zelené úřadování“, najít prostor pro zlepšení a vypracovat seznam doporučení, který pomůže organizaci nastavit nové směrnice a upravit ty stávající ke splnění tohoto cíle. Audit probíhal od března do srpna roku 2019.

 • Zajištění Poradní skupiny EVVO

  Obsahem zakázky pro OCP MHMP bylo zajištění technického fungování Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze v období let 2018 až 2019. Organizace vykonávala funkci tajemníka PS EVVO, který zajišťuje požadavky Poradní skupiny v průběhu jednání. Počet členů Poradní skupiny EVVO je 12. V roce 2019 se uskutečnila 4 jednání.

 

Ekocentrum Podhoubí

http://www.podhoubi.cz/

Spolek Ekocentrum Podhoubí byl založen roku 2005. Organizace se zaměřuje na environmentální výchovu a vzdělávání. Mateřským, základním a středním školám z Prahy nabízí ekologické výukové programy, provozuje dvě pobočky vlastní mateřské školy (Ekoškolka Rozárka), pořádá semináře pro rodiče malých dětí, učitele a další zájemce. Ekocentrum se věnuje také rozvíjení komunitního života v lokalitách, kde působí. Pořádá akce pro veřejnost, pečuje o třešňový sad, který zkultivovali, zpřístupnili pro lidi z okolí a nadále ho udržují.

Aktivity Ekocentra Podhoubí v roce 2019:

 • Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, školní družiny či další dětské skupiny v Praze a okolí - 260 programů pro téměř 5 000 dětí; od začátku fungování organizace prošlo výukovými programy již více než 46 000 dětí. V roce 2019 bylo v nabídce ekocentra 23 programů v délce 1-3 hodiny. 

 • Semináře a akce pro veřejnost - akce pro veřejnost pořádá Ekocentrum Podhoubí pro rodiče dětí ze školky a pro rodiny s dětmi ze širšího okolí. Semináře jsou určené opět rodičům dětí nebo pedagogům. Tématy seminářů jsou vzdělávání nebo ekologická výchova. V roce 2019 se zmíněných akcí a seminářů zúčastnilo 2123 dospělých i dětí.

 • Provoz dvou ekologických školek – Ekoškolka Rozárka v Praze 7 Troji a Ekoškolka Rozárka v Praze 5 na Smíchově. Program školek je založený na častém pobytu venku, pozorování ročních období v přírodě a prožívání svátků s nimi spjatých, respektu k sobě navzájem i přírodě, prostoru pro svobodnou hru. Provoz Ekoškolky se inspiruje rovněž permakulturní pedagogikou. V roce 2019 bylo v těchto mateřských školkách zapsáno 74 dětí.

 • Projekt Ekoškola pro MŠ - Ekocentrum Podhoubí je koordinátorem mezinárodního programu Ekoškola pro MŠ pro Prahu a Středočeský kraj. V roce 2019 se zapojilo 37 MŠ, kterým Ekocentrum Podhoubí poskytlo metodickou podporu (semináře, konzultace, audity, příklady dobré praxe). Do poboček ekoškolky Rozárka, které jsou obě držiteli titulu, se přicházejí inspirovat zapojené školky. Proběhlo 24 konzultací a seminářů, 5 auditorských návštěv, na jejichž základě 2 MŠ obhájily titul Ekoškola a 3 MŠ ho poprvé získaly.

 • Údržba sadu v Braníku - O sad na území Prahy 4 pečuje Ekocentrum Podhoubí již 8. rokem - nejprve byly vykáceny nálety a staré stromy, vysbírány odpadky a postupně vysázeno 70 nových stromků. V roce 2019 proběhly další 2 údržbové brigády. Také v roce 2019 se pokračovalo v údržbě sadu pomocí pastvy ovcí, které je k přírodě šetrnější a díky ní se zachovává pestrá paleta rostlin. V třešňovce se také konají ekologické vzdělávací programy a sousedská slavnost Třešňobraní. Na obnově sadu se podílejí dobrovolníci, lidé z okolí i rodiče dětí ze školky.

 

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

https://terezanet.cz

TEREZA je nestátní nezisková organizace, která již 40 let prosazuje environmentální vzdělávání dětí a mladých lidí. Zaměřuje se na pomoc učitelům s realizací environmentální výchovy v mateřských, základních a středních školách v celé České republice.

V dlouhodobých programech environmentální výchovy TEREZA učitelům poskytuje vzdělávací semináře, osobní konzultace a detailně připravené a v praxi ověřené metodiky a pracovní listy přímo do jejich výuky.

Jedná se o tyto mezinárodní programy, které TEREZA přinesla do ČR:

 • Les ve škole (http://www.lesveskole.cz/)
  Žáci poznávají přírodní prostředí, les – náš největší přírodní ekosystém, ve svém okolí. Aktivitami přímo v lese poznávají přírodní zákonitosti a rozvíjejí svůj vztah k přírodě. Program je určen pro základní školy a poskytuje podrobné plány aktivit a výukové materiály pro jednotlivé ročníky.
 • GLOBE (http://www.globe-czech.cz/)
  Žáci v roli mladých vědců provádějí odborná měření a pozorování různých ukazatelů a jevů v přírodě. Učí se rozumět přírodním procesům, samostatně bádat, odhalovat místní problémy životního prostředí a hledat jejich řešení. Program probíhá ve spolupráci s NASA a je určen pro základní a střední školy.
 • Ekoškola (http://www.ekoskola.cz/, http://www.eko-skolky.cz/)
  Žáci procházejí svoji školu od sklepa až po půdu a společně s učiteli, provozními zaměstnanci a rodiči plánují a realizují změny, které snižují dopad školy na životní prostředí a dělají z ní příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší místo k životu. Program se nabízí ve verzích pro mateřské, základní a střední školy.
 • Mladí reportéři pro životní prostředí (http://www.mladireporteri.org/)
  Žáci rozpoznávají, mapují a analyzují environmentální problémy ve svém okolí, hledají vhodná řešení a informují o nich reportážním článkem, videem či fotografií.

Kromě mezinárodních programů pro školy TEREZA realizuje projekty:

 • Učíme se venku (http://www.ucimesevenku.cz/)
  Rozcestník plný připravených hodin, aktivit, pracovních listů a dalších nápadů a tipů pro učitele, jak přenést výuku různých předmětů ven, na zahradu, do přírody i ve městě.

 • Jděte ven (http://www.jdeteven.cz/)
  Kampaň na podporu rodičů, aby znovu objevili kouzlo her v přírodě a se svými dětmi trávili více času venku.

TEREZA je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT. Je certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy. Je členem FEE (Foundation for Environmental Education – http://www.fee.global/), Pavučiny (Sítě středisek ekologické výchovy – http://www.pavucina-sev.cz/) a SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání – http://www.skav.cz/).

TEREZA a její činnost v roce 2019 v číslech:

 • 146 440 dětí, 5 978 učitelů a 1046 škol v programech TEREZY v celé ČR;

 • 43 škol v programu Les ve škole, 17 škol v programu GLOBE, 35 základních a středních škol a 20 mateřských škol v programu Ekoškola zapojeno v Praze;

 • 6 pražských škol získalo mezinárodní titul Ekoškola;

 • 91 vzdělávacích seminářů pro 2139 učitelů;

 • 9 vydaných publikací a výukových materiálů;

 • 1630 přítomných při našich vystoupeních na 19 konferencích.

 

EKODOMOV, z.s.

https://ekodomov.cz/

Ekodomov je nezisková organizace s tradicí od roku 2004. Dlouhodobě a komplexně se zabývá tématem redukce komunálního odpadu se zaměřením na vytřídění a recyklaci bioodpadu. Řeší různé způsoby kompostování a věnuje se jejich popularizaci. Díky propracovanému a ucelenému konceptu inspiruje Ekodomov ke kompostování nejen jednotlivce, ale i celé komunity. Služby nekončí jen u odborných rad a zkušeností, ale mají také praktický přesah: Spolek svým klientům prostřednictvím internetového obchodu nabízí kompostéry z vlastní dílny i ověřené produkty jiných výrobců, které kompostování usnadňují.

Organickou součástí Ekodomova je již od roku 2009 Šárynka – první lesní školka v Čechách, která se na podzim 2018 rozrostla o další třídu. Na principech přírodní pedagogiky a badatelského učení je založený i přírodovědný kroužek Malý průzkumník přírody, který Ekodomov provozuje na desítkách škol v Praze a blízkém okolí.

Kromě toho nabízí Ekodomov základním a mateřským školám tradiční vzdělávací programy s ekologickou a environmentální tématikou.

V souvislosti s kompostováním se Ekodomov dlouhodobě věnuje i tématu půdy a její kvality. Ve veřejném prostoru komunikuje problém nedostatku organické hmoty v půdě, který má vážné dopady v souvislosti s probíhající klimatickou změnou. Tyto aktivity vyústily koncem roku 2018 v kampaň Zastavme sucho kompostováním a v sestavení Společného prohlášení odborníků ke stavu vody a půdy v ČR.  

 Projekty spolku Ekodomov v roce 2019:

 • Ekologické výukové programy
  Během roku 2019 pokračovaly práce na projektu - Učíme se v přírodě. Nově má spolek v nabídce upravené programy o půdě a jejích vlastnostech, o kompostování, o vodě, program o odpadech a program o včelách. Ke zpestření a oslovení většího množství dětí najednou slouží ekologická divadla. Prodloužené EVP (o principy badatelsky orientovaného vyučování) jsou zařazené do programu příměstských táborů Malého průzkumníka přírody. Výukové programy Ekodomova v roce 2019 absolvovalo celkem 1943 dětí. Kromě toho organizuje spolek pro školy rovněž terénní programy s odborníkem (ornitologem, hydrobiologem), a to pro všechny stupně vzdělávání.

 • Kampaň Voda pro každého
  Kampaň Voda pro každého – pro živou půdu a zdravou krajinu vznikla na podporu Společného prohlášení odborníků k péči o půdu a vodní zdroje. Motto kampaně zní „Zastavme sucho kompostováním!“ a jejím cílem je ukázat souvislosti mezi extrémními výkyvy počasí, špatnou péčí o půdu, vodu a krajinu a dotační politikou.

 • Komunitní kompostování
  I v roce 2019 spolek pokračoval v popularizaci komunitního kompostování v rámci projektu Komunitního kompostování spolufinancovaného z prostředků MŽP. Ekodomov zpracoval Metodickou příručku komunitního kompostování, která podporuje pracovníky měst a obcí při minimalizaci odpadů pomocí domácího a komunitního kompostování. Ekodomov připravoval projekt také cíleně pro jednotlivé MČ hl. m. Prahy. Setkání s městskými částmi bylo spojené s informací o změně systému v nakládání s bioodpady v hlavním městě a s možnostmi realizace v různých lokalitách.

 • Bioodpad není odpad
  Ekodomov pokračoval v roce 2019 v realizaci projektu Bioodpad není odpad, jehož cílem je zavedení třídění bioodpadu, jeho kompostování a následné využívání hnojiva k pěstování (tzv. uzavřený cyklus jídla) na pěti pražských základních a mateřských školách.

 • Dětský klub a Lesní mateřská škola Šárynka
  Šárynka, dětský lesní klub a mateřská škola, která v roce 2019 slavila své desáté výročí činnosti, vstupovala do školního roku 2018/2019 se dvěma třídami, jejíž jedna třída získala nově statut Lesní mateřské školy zapsané v rejstříku MŠMT. Během léta 2019 probíhaly ve školce tradiční příměstské letní tábory pro děti od 3 do 5 let.

 • Malý průzkumník přírody (MPP)
  Více o programu: http://www.malypruzkumnikprirody.cz
  Smyslem přírodovědného kroužku MPP je především pobývat venku a prostřednictvím poznávání a prozkoumávání okolní přírody si prohloubit znalosti ve všech oblastech přírodních věd. Kroužek měl ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 na území Prahy 17 skupin a celkem ho navštěvovalo 121 dětí. V prvním pololetí školního roku 2019/2020 na území Prahy vedli 18 skupin s celkovým počtem dětí 138, ve Středočeském kraji to bylo 8 skupin se 64 dětmi. V roce 2019 proběhlo 7 turnusů tradičních příměstských letních táborů pro děti mladšího školního věku s názvem Život v kůře stromu, tábory konané v Šárynce navštívilo 88 dětí, ve Zdibech 12 dětí. Rokem 2019 pokračovaly v činnosti skupinky pokročilých průzkumníků přírody, kteří mají za sebou již dva roky kroužku.
  Během roku 2019 byly realizovány dva workshopy pro nové lektory MPP, první se konal v lednu 2019 pro šest přihlášených účastníků, druhý byl zaměřený na realizaci letních příměstských táborů a proběhl v červnu.

 

Klub ekologické výchovy z.s.

https://kev.ecn.cz/

Klub ekologické výchovy z.s. (KEV) je celostátní environmetální profesní asociace škol a pedagogů s více než dvacetiletou působností. Převážná část aktivit je zaměřena na vzdělávání pedagogů směřující k odbornému, metodickému i profesionálně manažerskému zvyšování při­pravenosti pedagogů pro realizaci environmetální výchovy (EV) a výchovy k udržitelnému rozvoji (VUR). Pozornost je věnována také řízení proenvironmentálních aktivit ve školách. KEV se také zaměřuje na organizování akcí pro děti a mládež  jako jsou středoškolské a žákovské ekologické konference, nebo literární a výtvarné soutěže.

Dalším zaměřením činnosti KEV je rozvoj komplexního pojetí environmentálního vzdělávání a výchovy v kontextu podpory udržitelného rozvoje. V roce 2019 bylo zapojeno 21 škol a dalších institucí se sídlem v Praze (např. Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha, Národní pedagogický institut), se statutem kolektivních členů KEV na území hl. m. Prahy.

KEV je členem České komise pro UNESCO a podílí se na realizaci mezinárodně vyhlášených témat v České republice. Spolupracuje rovněž na tvorbě dokumentů v kontextu EV a VUR s Národním ústavem pro vzdělávání a Národním institutem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (NIDV).

Klíčové aktivity KEV V ROCE 2019:

 • Odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro EV/VUR - realiza­ce 7. ročníku specializačního studia koordinátorů ekologické výchovy s podporou e-learningu akredi­tovaného MŠMT. (Kurz v roce 2019 absolvovali 3 pedagogové z Prahy.)

 •  Další vzdělávání koordinátorů EVVO – je realizováno prostřednictvím setkávání koordinátorů EVVO Prahy s důrazem na zvyšování manažerských doved­ností. V roce 2019 se uskutečnilo VII. setkání koordinátorů EV Hl. m. Prahy. Setkání se zúčastnilo celkem 78 školních koordinátorů EV z pražských škol a 15 dalších hostů.

 • Tvorba a poskytování metodických a informačních materiálů. KEV vydává nebo spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro koordinátory EV ve školách.

 • Certifikace škol - ve spolupráci s UNESCO zaměřená na naplňování cílů udržitelného rozvoje, 3 školy z Prahy získaly titul Škola udržitelného rozvoje na období 2019 – 2021.

 

Školami a jinými subjekty z Prahy jsou využívány rovněž služby některých středisek a organizací zaměřených na EVVO sídlících mimo Prahu (např. SEV Chaloupky, SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Dřípatka aj.). Významné aktivity se zaměřením na osvětu veřejnosti vyvíjí v Praze i mnohé další neziskové organizace, např. Zelený kruh, Český svaz ochránců přírody (ČSOP) - Ústředí ČSOP i mnoho jejích základních organizací, Agentura Koniklec, Na ovoce, Sdružení ARNIKA a mnoho jiných spolků. EVVO tvoří také podstatnou součást náplně a zaměření specializovaných organizací, např. České společnosti ornitologické (ČSO) nebo České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON).

K mimoškolnímu environmentálnímu vzdělávání dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významně přispívají i správy chráněných krajinných oblastí v okolí Prahy (SCHKO Český kras, SCHKO Kokořínsko, SCHKO Křivoklátsko).

Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací


 

FINANCOVÁNÍ EVVO V PRAZE

Financování z rozpočtu hl. m. Prahy zahrnuje jednak prostředky určené na realizaci Akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze pro daný rok, dále část prostředků poskytnutých v rámci grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (agendu zabezpečoval v roce 2019 OCP MHMP), Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy a Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy.

Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dalších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrové řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců aj.).

Tab.: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2014-2019 (Kč)

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Projekty AP KK EVVO (bez správy a údržby SEV HMP a grantů /položky níže/)

4 034 159

3 250 428,50

2 972 438

3 895 892,50

3 941 330

10 018 062

Správa a údržba středisek ekologické výchovy HMP (SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy)

4 667 000,00

5 910 000

(+ 1 400 000 Kč na středisko PRALES)

9 410 000

8 931 000

10 431 300

12 793 000

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

8 378 000**

(56 podpořených projektů)

9 329 000**

(51 podpořených projektů)

10 601 500**

(73 podpořených projektů)

16 303 000** (101 podpořených projektů)

26 233 750** (100 podpořených projektů)

30 592 500**
(117 podpořených projektů)

Další aktivity a projekty EVVO hrazené z rozpočtu MHMP (nezařazené v AP KK EVVO /rozpočet OCP MHMP/)

512 509

255 366

-

-

-

-

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

110 000

(2 podpořené
projekty)

339 420

(4 podpořené
projekty)

185 000

(3 podpořené
projekty)

200 000

(3 podpořené
projekty)

180 000

(3 podpořené
projekty)

180 000

(3 podpořené
projekty)

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

84 900

5 podpořených
projektů)

167 300

(7 podpořených
projektů)

173 200

(8 podpořených
projektů)

201 000

(14 podpořených
projektů)

 

57 000

(2 podpořené
projekty)

52 900

(2 podpořené
projekty)

Informatika životního prostředí ve vztahu k EVVO (publikace Ročenka Praha ŽP, rozvoj Portálu ŽP apod. /rozpočet OCP MHMP/)

983 646

738 792

714 360

249 347,50

704 258

1 181 268

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.
** Včetně výukových a vzdělávacích programů pro školy (dříve zajišťovány prostřednictvím zakázek)

Zdroj: OCP MHMP, SMS MHMP (pozn.: údaje do 2018 odbor školství a mládeže MHMP - SML MHMP a odbor sportu a volného času MHMP - SVC MHMP)

Tab. E5.1 : Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2009-2013

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

AP KK EVVO

6 984 169,00

6 848 682,50

9 000 000,00

10 800 000,00

8 344 664,00

Provoz středisek ekologické výchovy HMP (SEV Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy)

6 174 943,50

5 475 652,00

5 286 164,00

  5 016 833,00

4 400 000,00

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

6 883 000

(67 podpoř. projektů)

3 213 000

(34  podpoř. projekty)

4 797 710

(25 podpořených

projektů)

4 035 000

(26 podpořených

projektů)

4 277 000

(36 podpořených
projektů)

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

125 000

(2 podpořené projekty)

250 000

(3 podpořené projekty)

308 100

(4 podpořené

projekty)

116 000

(2 podpořené projekty **)

75 000

(2 podpořené
projekty)

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

95 000

(4 podpořené projekty)

125 000

(5 podpořených projektů)

220 000

(6 podpořených

projektů)

180 000

(6 podpořených

projektů)

75 000

(6 podpořených
projektů)

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.

** Skutečná částka pro oblast EVVO je vyšší - podpořeny byly dále také projekty na pořádání školních soutěží, které zahrnovaly více tematických oblastí, mezi nimi oblast EVVO.

Zdroj: MZO MHMP, SMS MHM

27. července 2021
27. července 2021