Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP)

16. 9. 2023 od 10:00 do 16:00 Den otevřených dveří v areálu depa Hostivař 16. září 2023 od 10:00 do 16:00 pořádá Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) Den otevřených dveří v areálu depa Hostivař. Příznivci městské hromadné dopravy se mohou těšit na prohlídku zázemí a technických prostor areálu, ukázku vozového parku a bohatý doprovodný program. Den otevřených dveří v depu Hostivař bude do určité míry speciální, protože Hasičský záchranný sbor DPP si něm připomene půlstoletí od svého založení a pro návštěvníky si připravil celodenní program s atraktivními ukázkami. Vstup na Den otevřených dveří DPP v depu Hostivař je zdarma.

 • 9 minut čtení
 • 1 fotografie
DOD_DPP_02

Hasiči DPP slaví 50 let od založení, představí se na Dni otevřených dveří DPP v depu Hostivař

V sobotu 16. září 2023 od 10:00 do 16:00 pořádá Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) Den otevřených dveří v areálu depa Hostivař. Příznivci městské hromadné dopravy se mohou těšit na prohlídku zázemí a technických prostor areálu, ukázku vozového parku a bohatý doprovodný program. Den otevřených dveří v depu Hostivař bude do určité míry speciální, protože Hasičský záchranný sbor DPP si něm připomene půlstoletí od svého založení a pro návštěvníky si připravil celodenní program s atraktivními ukázkami. Vstup na Den otevřených dveří DPP v depu Hostivař je zdarma.

Návštěvníci budou moct v rámci programu nahlédnout do zázemí depa, které je běžně veřejnosti nepřístupné, prohlédnout si současná i historická vozidla a techniku. Vystaveny budou například vozy metra Ečs, pracovní vozidla MUV 73 a MUV 74M, kropicí zařízení pro oplach tunelu, lokomotiva řady 797, plošinový vůz typu PVd a další.

DPP pro nejmenší návštěvníky připravil sportovní stanoviště (mini golf, kuželky, hod kroužků, košíkovou), kreativní workshopy, malování na obličej, fotokoutek nebo skákací atrakce. K dispozici bude také náborový stánek, stánky ekologických partnerů DPP a chybět nebude ani občerstvení.

Ukázky činnosti Hasičského záchranného sboru DPP

Jedna z hlavních atrakcí Dne otevřených dveří DPP v depu Hostivař budou ukázky činností Hasičského záchranného sboru DPP při příležitosti 50. výročí od jeho založení. Návštěvníci akce se mohou těšit jak na statické ukázky zásahové techniky nebo výstroje hasičů, tak i na dynamické ukázky, například vyproštění osoby po střetu s autobusem, či likvidaci požáru.

Program hasičů DPP v rámci Dne otevřených dveří DPP v depu Hostivař

 • 10:30 – vyproštění osoby po střetu s autobusem
 • 11:00 – ukázka práce lezeckého družstva
 • 11:30 – zásah u dopravní nehody os. automobilu s autobusem
 • 12:00 – ukázka likvidace požáru hasicími přístroji
 • 12:30 – ukázka práce lezeckého družstva
 • 13:00 – ukázka chemického průzkumu
 • 13:30 – ukázka likvidace požáru hasicími přístroji
 • 14:00 – zásah u dopravní nehody os. automobilu s autobusem
 • 14:30 – ukázka práce lezeckého družstva
 • 15:00 – vyproštění osoby po střetu s autobusem
 • 15:30 – ukázka likvidace požáru hasicími přístroji

Doprava na Den otevřených dveří

K dopravě na Den otevřených dveří DPP doporučuje návštěvníkům využít pravidelné spoje MHD do stanice, resp. obratiště autobusů a tramvají Depo Hostivař:

 • metro: linka A,
 • tramvajové linky č. 16 a 19
 • nebo autobusové linky č. 163, 171, 173, 208, 228, 229, 364 a 366.

Od obratiště Depo Hostivař navigace dovede návštěvníky až ke vstupu na den otevřených dveří.

Metro na lince A bude v provozu v intervalu 7,5 minuty a mezi klasické spoje DPP zařadí i historickou soupravu 81-71.

Speciálně pro tuto akci DPP zřizuje polookružní autobusovou linku č. 888 obsluhovanou nízkopodlažními vozidly v trase Depo Hostivař (ve výstupní zastávce autobusů v obratišti Depo Hostivař) – DOD Hostivař (u vstupu do areálu) – Hasiči Hostivař a zpět. Linka bude v provozu v intervalu 10 minut, první spoj vyjíždí z obratiště Depo Hostivař v 10:00, poslední v 15:50. Přeprava na lince č. 888 je zdarma.

Jízdní řády historické soupravy naleznou zájemci zde: www.dpp.cz/dod.

50 let Hasičského záchranného sboru DPP

V roce 1973 tehdejší státní orgány požární ochrany rozhodly, a jako podmínku pro kolaudaci stavby metra stanovily, že Dopravní podnik – Metro musí zřídit vlastní profesionální požární jednotku specializovanou na hašení požárů a záchranné práce v metru. Na začátku srpna 1973 byla v areálu dokončovaného depa Kačerov vytvořena provizorní požární stanice Záchranného, havarijního
a požárního útvaru Metro, později přejmenovaného na Závodní požární útvar Metro, a 21. srpna 1973 nastoupilo do směny prvních 5 hasičů. S postupným rozšiřováním sítě metra docházelo i k navyšování počtu hasičů ve směnách a k výstavbě nových požárních stanic. Společně s areálem depa a opravárenské základny metra v Hostivaři byla v roce 1984 vybudována požární stanice Hostivař a o deset let později v souvislosti se zahájením provozu depa Zličín i třetí požární stanice.

Od roku 2005 je podnikový hasičský sbor součástí Bezpečnostního úseku DPP a od téhož roku působí jako Hasičský záchranný sbor DPP. Hlavním úkolem podnikových hasičů byla od počátku akceschopnost pro požární zásah ve stanicích a tunelech metra, tedy převážně podzemních objektech s dlouhými přístupovými cestami. S různými organizačními změnami a transformacemi, rozšiřováním sítě veřejné dopravy a stále vyšším důrazem na bezpečnost dopravy i cestujících postupně přibyly i další úkoly.

„Do 50. výročí své existence tak vstoupil hasičský sbor DPP jako útvar, který tvoří 151 zaměstnanců, zajišťujících pro Dopravní podnik úkoly v rámci požární ochrany, metodicky navíc vede a technicky zajišťuje činnost čtyř podnikových jednotek sborů dobrovolných hasičů, provádí školení zaměstnanců i odbornou přípravu požárních hlídek, provádí kontroly na úseku požární ochrany, zajišťuje servis hasicích přístrojů, je účastníkem stavebních řízení. Zároveň zajišťuje plnění úkolů v oblasti požární represe – provádí zásahy v provozu městské hromadné dopravy, zajišťuje vysoce specializované práce při nakolejování drážních vozidel, vyprošťuje osoby z výtahů, řeší úniky provozních kapalin, odstraňuje následky živelních pohrom, či zasahuje v metru,“ uvedl Karel Pátek, vedoucí jednotky Hasičský záchranný sbor DPP a dodává k loňské činnosti: „Pro představu roce 2022 zasahovaly jednotky HZS DPP celkem u 663 mimořádných událostí.“

Hasičský záchranný sbor DPP je součástí integrovaného záchranného systému ČR (IZS) a jeho jednotky zasahují i u mimořádných událostí mimo objekty DPP v případech, kdy si HZS ČR vyžádá jejich součinnost. Taková situace nastává u událostí, kdy je vyhlašován vyšší stupeň poplachu nebo kdy jednotky HZS DPP mají s ohledem na jejich dislokaci lepší dojezdový čas než jiné hasičské jednotky.

Z historie depa metra Hostivař

Každá ze tří tratí pražského metra má dnes pro deponaci a údržbu vozů vlastní depo. Nejstarší je depo Kačerov, nejmladší naopak Zličín, depo Hostivař stojí uprostřed. Jeho výstavba začala
1. dubna 1980. Zprovozňování probíhalo postupně po částech v letech 1984–1987, první část začala fungovat od 1. června 1984.

Základem depa Hostivař je halový komplex s deponovací kapacitou 200 vozidel. Původně bylo v šesti halách 28 kolejí, z toho v první hale byly dvě koleje pro mytí a ofukování a jedna testovací pro statické zkoušky elektrických zařízení, která jsou pod vysokým napětím. V halách č. 2–5 bylo zřízeno 20 kolejí pro odstavování a provozní ošetření vlaků a v hale č. 6 vzniklo pět správkových kolejí. K ní přiléhá dílenský přístavek. V areálu je také depo pomocných trakčních prostředků s třemi kolejemi a tři koleje odstavné.

Součástí depa Hostivař je zkušební trať o délce 2,003 km, která byla v minulosti propojena se železniční vlečkou Dopravního podniku umožňující spojení přes vlečku podniku Kovošrot do železniční stanice Praha-Hostivař. Zkušební trať na svém počátku zaúsťovala do výtažných kolejí depa, které dosahovaly až k Černokostelecké ulici. Vlečka byla v provozu už od 1. června 1984 a sloužila se zkušební tratí i k přepravě vozů do depa.

První vozy byly z hostivařského depa vypraveny do pravidelného provozu 17. října 1985 v souvislosti s připravovaným zahájením provozu na třetí trati metra, kdy byly předány do provozu haly č. 5 a 6 a zkušební trať. Až v roce 1986 byly zprovozněny haly č. 1 a 4, ke konci roku pak i haly 2 a 3. Zkušebna v hale 1 byla zkolaudována až 12. října 1987.

V prvních týdnech provozu se hostivařské depo začalo podílet na obsluze linky A, kterou do té doby obsluhovalo jediné existující depo Kačerov. Po zahájení provozu třetí linky metra B od 2. listopadu 1985 zajišťovalo depo Hostivař obsluhu linek A a C, sesterské depo Kačerov poté vypravovalo vlaky na linky C a B. Toto rozdělení mělo zřejmý důvod, a sice konfiguraci traťových spojek – mezi tratěmi A a B neexistuje přímé kolejové propojení. Teprve se zprovozněním depa Zličín v roce 1994 získala každá linka své depo.

Podobné rozdělení měla původně i údržba vozidel. V depu Kačerov byla před zprovozněním Opravárenské základny metra (1993) centralizována těžká údržba všech vozů metra (prohlídky P5), což s rozrůstajícím se vozovým parkem znamenalo nutnost vymístit nižší stupně prohlídek P3 a P4 právě do depa Hostivař, kam na tyto stupně údržby jezdily i kačerovské soupravy. Nejnižší stupně revizí P1 a P2 si každé depo provádělo samo. Tzv. provozní ošetření P0 bylo prováděno převážně na tzv. stanovištích provozního ošetření (SPO) na jednotlivých tratích. Na Áčku bylo toto pracoviště umístěno ve stanici Dejvická (dříve Leninova), kde zahájilo provoz již v roce 1978, tedy sedm let před zprovozněním depa Hostivař a sloužilo zde až do ukončení provozu původních ruských vlaků v roce 2005.

V době, kdy depo Hostivař zahájilo provoz, vlaky metra na lince A ještě končily ve stanici Želivského, ve stanici Strašnická probíhala výstavba za manipulačního provozu bez cestujících. V úseku Strašnická – Depo Hostivař se s ohledem na dodatečnou výstavbu stanice Skalka, se kterou se původně nepočítalo, jezdilo jen jednokolejně levým traťovým tunelem. Od října 1987 stavební práce na stanici Skalka pokročily tak, že se začal místo levého používat obousměrně pravý traťový tunel. Část původního tunelu byla rozebrána a místo něj se začala stavět další část stanice. V té době se s cestujícími jezdilo už do stanice Strašnická. Teprve v dubnu 1989 byl v úseku Strašnická – Depo Hostivař zahájen standardní manipulační provoz oběma traťovými tunely, i když stavební práce na Skalce dál pokračovaly. Stanice byla otevřena až v roce 1990.

Na zhlaví depa v roce 1993 navázala spojka do opravárenské základny metra. Ve stejném roce byl ukončen provoz vlečky a spojovací koleje na zkušební trať a v roce 2008 byly příslušné koleje sneseny.

V souvislosti s rozhodnutím hl. m. Prahy vybudovat v areálu depa Hostivař stejnojmennou stanici metra, DPP v roce 2004 kompletně zrekonstruoval a přestavěl celé kolejové zhlaví. Pouze v depu Hostivař byla zatím provedena taková rozsáhlá přestavba kolejiště. Nová stanice byla zřízena ve větší části haly č. 1, což si vyžádalo výstavbu nové myčky v hale č. 2, kde došlo v té souvislosti k redukci kolejí. Výtažné koleje na severní straně depa byly nahrazeny jedinou zkrácenou kolejí.

Stanice metra Depo Hostivař byla uvedena do provozu 26. května 2006. Zajímavostí depa je kolejový trojúhelník pro manipulační obracení vozů (podobný je i v depu Kačerov), jehož jedno rameno je s ohledem na terénní podmínky umístěno v krátkém tunelu o délce 40 metrů.

V současné době provozuje depo Hostivař na trati A 39 pětivozových souprav typu 81-71M (tj. 195 vozů).

Fotogalerie

10. ledna 2024
7. března 2024