Často kladené otázky (FAQ)

Hlavní město Praha již neuděluje granty v oblasti kultury?

Hlavní město Praha sjednotilo pojmy podpory v řádných dotačních řízeních ve všech oblastech tak, že se již nepoužívá výraz „grant“, ten je nahrazen v rámci všech Programů podpory hlavního města Prahy pojmem „dotace“.

V oblasti kultury se podpora opírá o Dotační systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2023 – 2027 schválený usnesením Zastupitelstva HMP č. 32/42 ze dne 16. 12. 2021, ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva HMP č. 36/8 ze dne 28. 4. 2022 (dále jen „Dotační systém HMP“). Na něj je navázáno aktuální vyhlašování Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté a víceleté dotace pro daný rok (dále jen „Program“), které schvaluje každoročně Rada HMP.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Co je cílem podpory hlavního město Praha udělovaných formou dotací v oblasti kultury?

Dotace jsou každoročně vypisovány na základě Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté a víceleté dotace. Od roku 2016 jsou zpracovávané dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách, které obecně řeší podmínky poskytování veřejné podpory.

Poskytování víceletých dotací hl. m. Prahy se soustředí zejména na prioritní projekty a na činnost/projekty subjektů působících v kultuře, které zásadním způsobem obohacují kulturní život města.

Poskytováním jednoletých dotací na podporu celoroční umělecké činnosti nebo na realizaci konkrétních kulturních projektů hlavní město pomáhá zajišťovat pestrou kulturní nabídku v Praze a vyjadřuje tím svůj zájem povzbuzovat a podporovat tvůrčí uměleckou činnost v Praze, představovat umění a zpřístupňovat ho občanům, prezentovat pražskou kulturu v zahraničí a rozvíjet mezinárodní kulturní spolupráci.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Kdo může požádat o dotaci v oblasti kultury?

Žadatelem může být výhradně pořadatel veřejných kulturních akcí (produkcí), který je pořádá svým jménem, provozovatel kulturních zařízení, realizátor kulturní produkce v případě zahraničního projektu, autor uměleckého díla a vydavatel literárního díla.

O Dotaci mohou žádat tito Žadatelé:

 1. právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tj. spolek, nadace či nadační fond a ústav,
 2. církev a náboženská společnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 3. obecně prospěšná společnost podle Občanského zákoníku,
 4. veřejnoprávní instituce založená zákonem,
 5. podnikající fyzická osoba (pouze s IČO),
 6. obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,
 7. subjekt, který vznikl na základě mezinárodní dohody,
 8. zájmové sdružení právnických osob.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Co ještě musí plnit správný žadatel?

Žadatel je způsobilým žadatelem, jestliže plní své povinnosti podle § 3041 a násl. Občanského zákoníku a podle § 122 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

To znamená, že jeho registrace mj. obsahuje název statutárního orgánu, počet členů statutárního orgánu s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku jejich funkce. Dále musí být údaje v jeho registraci v souladu s aktuální skutečností, a i obsah Žádosti v souladu s uvedeným předmětem činnosti nebo podnikání (u fyzické osoby s IČO).

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Jak nejlépe podám žádost o dotaci hlavního města v oblasti kultury a umění?

Každý projekt/ žádost je potřeba vypracovat podle skutečných reálií, jak ve smyslu kdo, kde, kdy, co a jak, tak ve smyslu za kolik, tedy podle skutečně předpokládaných nákladů.

Podmínky pro přijetí řádné Žádosti k projednání jsou:

 • včasné podání žádosti elektronicky (odesláním do systému) a současně podepsané buď v listinné podobě statutárním orgánem/oprávněnou osobou; nebo odesláním přes datovou schránku statutárního orgánu/oprávněné osoby
 • řádné vyplnění předepsaného formuláře ve všech bodech a odeslání jeho elektronické podoby včetně všech povinných příloh
 • řádné vyúčtování a vyhodnocení předešlých projektů podpořených z rozpočtu HMP;
 • pravdivost a potvrzení pravdivosti údajů uvedených v žádosti, jejích přílohách a v čestných prohlášeních

Po uzávěrce (pokud je hodina uzávěrky v 18.00 hod, tak od 18.01 hod) již systém neumožní přijímání elektronických žádostí.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Jak bude moje odeslaná žádost posuzována?

Každá došlá Žádost je posuzována především:

a) formálně – na základě dokumentů předkládaných žadatelem k prokázání právní formy subjektu, a z hlediska včasného a úplného podání – to posuzuje oddělení kultury KUC MHMP,

b) věcně – na základě doloženého přehledu umělecké a kulturní činnosti, s důrazem na prokazatelné umělecké výsledky v oboru za předcházející období. Konkrétně bude prostřednictvím hodnotícího formuláře bodována Účelnost (jak výsledek Projektu naplňuje Účelu Programu), Potřebnost (kvalita Projektu ve srovnání s ostatními Projekty v rámci Opatření), Hospodárnost (posouzení předpokládaných nákladů na realizaci Projektu), Efektivnost (schopnost efektivně dosáhnout Účelu ve srovnání s ostatními Projekty) a Proveditelnost (přiměřená jistota, že Žadatel Účel úspěšně zrealizuje a personálně odborně zajistí). U víceletých žádostí a u žádostí nad 1.000.000 Kč jsou samostatně hodnoceny ekonomické aspekty a poskytování veřejných služeb za období předchozích 4 let/2let - posoudí a rozhodne Dotační komise.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Jakým způsobem bude moje žádost hodnocena?

Hodnocení Žádosti se uskutečňuje ve dvou kolech a provádí ho vždy dva členové Dotační komise Rady HMP pro poskytování dotací HMP v oblasti kultury a umění (dále jen „Dotační komise“) a tři expertní hodnotitelé (dále jen „Hodnotitelé“). U větších žádostí nad 1 mil. Kč (nebo při součtu více žádostí s požadovanou částkou nad 1 mil. Kč) jsou žádosti navíc hodnoceny ekonomickým hodnotitelem či auditorem, který se soustředí na přiměřenost a reálnost rozpočtu a dosavadní hospodaření žadatele, které se váže především na přiměřenost a opodstatněnost způsobilých nákladů, na realizaci projektu, transparentnost, účelnost a hospodárnost plánovaného rozpočtu, přiměřenost výnosů, schopnost zajistit vícezdrojové financování.

Hodnotitelé posuzují Žádosti individuálně a anonymně podle stanovených kritérií (především potřebnost, hospodárnost, efektivnost a proveditelnost projektu) a pomocí počtu bodů i slovně vyjadřují míru naplnění jednotlivých kritérií, která jsou předem slovně definována, s tím, že vyšší hodnocení znamená lépe splněná kritéria. Konečné výsledky po schválení Radou HMP/Zastupitelstvem HMP jsou ihned zveřejněny na webových stránkách hl. m. Prahy. Obsahují tabulky se jménem žadatele a názvem projektu, anotaci projektu a historii jeho podpory, celkové náklady projektu, požadovanou částku, výsledky bodování, schválenou výši dotace, u všech dotací pak věcné zdůvodnění Dotační komise.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Je pravda, že má podaná žádost má vykazovat znaky excelence?

Náš Program reflektuje a bonifikuje v rámci některých opatření skutečnost, kdy projekt může vykazovat znaky významné znaky umělecké a organizační excelence (kvalitní umělecké výsledky a efektivní management) – Opatření I a II., významné znaky umělecké excelence (kvalitní umělecké výsledky a efektivní management) - Opatření III, veřejné produkce se znaky umělecké excelence – Opatření IV.

Excelenci reflektují některá kritéria v hodnotících formulářích - podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Slyšel jsem, že je vyžadováno nejen zveřejňování výročních zpráv na webových stránkách žadatele, ale také zveřejňování účetních závěrek ve veřejných rejstřících. Je to tak?

Žadatel je způsobilým Žadatelem, jestliže vyhotovuje a zároveň ve veřejných rejstřících zveřejňuje účetní závěrky, příp. výroční zprávy (někdy s povinností auditu) a opakovaně plní povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tato povinnost platí i pro právní formu zapsaný spolek). Pokud je Žadatel fyzickou osobou podnikající, poskytne kopii daňového přiznání za uplynulá dvě účetní období, příp. výkaz zisků a ztrát.

 

Účetní jednotka je povinna každoročně zveřejňovat účetní závěrku v takovém rozsahu, který vyžaduje Zákon o účetnictví, to znamená v plném nebo zkráceném, a to včetně zprávy ověřené auditorem v případě, že účetní jednotka splňuje kritéria pro povinnost pro ověření účetní závěrky auditorem.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Mohu svoji zamýšlenou žádost s někým konzultovat?

Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu HMP, Palác Adria, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 (dále jen „Odbor MHMP“). Osobní konzultace je nutno předem domluvit u uvedených specialistů, kteří jsou v Programu uvedeni konkrétně pro dané obory, nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.

Veškeré informace k Programu a kontakty na konkrétní osoby jsou k dispozici na internetových stránkách HMP www.kultura.praha.eu – Sekce Programové dotace.

 

Může být moje žádost z projednávání vyřazena, případně přeřazena do jiné oblasti?

Důvody pro vyřazení či přeřazení Žádosti jsou:

 • pozdní doručení Žádosti po termínu uzávěrky
 • podání Žádosti neoprávněným žadatelem
 • podání duplicitní Žádosti v rámci celého MHMP
 • nedoručení nebo pozdní doručení jedné ze dvou předepsaných forem podání
 • chybějící povinné požadované náležitosti
 • uvedení nepravdivých údajů,
 • nekonkrétní zahraniční prezentace,
 • při zařazení Žádosti žadatelem do nesprávně zvoleného oboru bude tato Žádost oddělením kultury KUC MHMP přeřazena do oboru věcně příslušného!

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Kdo o udělení dotace rozhoduje?

Veškeré návrhy podpory kultury jsou v souladu se zákonem o hl. m. Praze projednávány ve Výboru pro kulturu Zastupitelstva HMP a v rámci plné politické odpovědnosti zastupitelů hl. m. Prahy schvalovány Radou/Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Podpora je vždy poskytována akcím/projektům neziskovým, a to maximálně do výše bilance jejich rozpočtu. Nepřekročení bilance rozpočtu (neziskovost akcí/projektů) je předmětem kontroly.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Zabývám se dlouhodobě kulturní činností a líbí se mi, že Praha uděluje víceleté dotace. Rád bych u Vás podal žádost o víceletou dotaci.

Víceleté žádosti v oblasti kultury a umění se podávají s ročním předstihem, příjemci víceletých dotací jsou již úspěšní žadatelé o jednoleté dotace.

Žadatel o víceletou Dotaci musí vykazovat nejméně čtyřletou činnost kontinuálního charakteru nebo opakující se v pravidelných cyklech (celoroční činnost nebo pravidelně se opakující Projekt), která významně spoluurčuje rozvoj jednotlivých uměleckých oborů, kulturní nabídku města a má dlouhodobý významný přínos pro HMP, a zároveň zajišťuje tuto kulturní činnost relativně stálým okruhem spolupracovníků.

Patří sem subjekty, které jsou uznávanou významnou součástí pražské kultury.

Povinnými přílohami víceleté žádosti jsou výroční zprávy za poslední 4 roky (včetně účetní závěrky).

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Kolik žádostí o dotaci hlavního města Prahy v oblasti kultury mohu podat v rámci jednoho dotačního řízení?

Žadatel může podat maximálně tři Žádosti v Opatření I. - VI. Nad rámec tohoto limitu může Žadatel podat libovolný počet Žádostí na konkrétně potvrzenou zahraniční spolupráci. Pokud Žadatel podá Žádost v Opatření VII., nemůže podat žádnou další Žádost v Programu.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Pokud podávám žádost o dotaci v červnu daného roku, kdy se dozvím výsledky dotačního řízení, tj. jak dopadla moje žádost?

Návrhy Dotační komise projedná nejdříve Výbor pro kulturu ZHMP, zpravidla ještě před koncem kalendářního roku. Stanovisko Výboru pro kulturu ZHMP je zveřejňováno v příloze Zápisu z jeho projednávání na webových stránkách města na adrese: www.praha.eu/Volené orgány/Zastupitelstvo HMP/Zprávy z výborů Zastupitelstva HMP/ a má pouze informativní charakter.

Konečné výsledky Dotačního řízení jsou vázány na schválení celého rozpočtu HMP a jsou po schválení Radou HMP/Zastupitelstvem HMP zveřejněny na webových stránkách hl. m. Prahy, zpravidla nejpozději v únoru daného roku.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Nemůže se moje konkurence dozvědět neveřejné informace z mé žádosti?

Podané dotační Žádosti se nezveřejňují, neboť mohou obsahovat pasáže podléhající ochraně dle autorského zákona.

 

Co jsou to způsobilé náklady projektu?

Způsobilými náklady projektu mohou být jen takové náklady, jež jsou vynakládány v přímé souvislosti s věcným a časovým vymezením projektu a jsou pro projekt nezbytné. Náklady projektu musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a musí být vynakládány v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). Náklady, které vymezí předkladatel v žádosti, jsou předmětem odborného posuzování. Jejich položky musí být přiměřené a musí odpovídat věcnému obsahu předkládaného návrhu projektu.

Pomůckou pro definování způsobilých nákladů projektu je mj. vyloučení nákladů nezpůsobilých, tj. pořízení nemovitostí a jejich technické zhodnocení (tzv. stavební investice) a jejich odpisy, pořízení a odpisy dlouhodobého majetku (dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než jeden rok), pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s pořízením zvukových a obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje, výdaje spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety). Dalšími příklady nezpůsobilých nákladů jsou mzdové náklady pracovníků žadatele (u samostatných projektů), odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, úhrada cestovních náhrad v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění, zahraniční cesty, úhrada úvěrů a půjček, penále, pokuty, správní a místní poplatky, úhrada daně z přidané hodnoty v případě, pokud příjemci při realizaci akce vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nárok na její odpočet.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Mohu podat žádost o dotaci na projekt, v němž je kalkulován zisk?

Podpora je vždy poskytována akcím/projektům neziskovým, a to maximálně do výše bilance jejich rozpočtu. Nepřekročení bilance rozpočtu (neziskovost akcí/projektů) je předmětem kontroly.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Pokud při realizaci projektu překročím stanovenou procentuální hranici při čerpání dotace, co se stane?

Dotace je určena výhradně na úhradu ztrátových nákladů projektu. Nesmí být použita k vytváření zisku, v opačném případě je příjemce povinen vrátit finanční částku, o kterou byl limit překročen. Příjemce se v uzavřené smlouvě zavazuje vrátit přečerpanou či nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví výše uvedené smlouvy. Podmínky vrácení dotace či její části jsou stanoveny ve smlouvě.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Programové dotace

 

Pokud bude moje žádost hodnocena kladně, s jakou výší podpory mohu počítat?

Výsledná výše finančních prostředků přidělená jednotlivým Žadatelům v daném roce je vždy závislá na kvalitě projektů, jejich počtu a celkovém objemu finančních prostředků. Je tedy vázána na počet ohodnocených Žádostí, které dosáhly minimálně stanovené bodové hranice a na výši schválených a víceletými dotacemi nevázaných finančních prostředků.

 

Pokud bude moje žádost neúspěšná, případně obdrží jen nízkou dotaci, mohu se proti výsledku dotačního řízení odvolat?

Především je důležité zdůraznit, že na udělení dotace není právní nárok a institut „odvolání“ proti návrhu, o kterém s konečnou platností rozhodla Rada HMP či ZHMP, již neexistuje.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve svém      § 10b stanoví, že případný spor z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v souladu s § 10 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje podle správního řádu Ministerstvo financí. Ministerstvo financi však může ze zákona zkoumat pouze procesní stránku věci, tj. zda poskytovatel dodržel při svém rozhodování veškeré procesní kroky stanovené Programem podpory, nikoliv materiální stránku věci, tj. výši grantu.

 

Když nestihnu podat žádost v řádném termínu dotačního řízení, mám ještě jinou možnost požádat o podporu hlavního města?

Doplňkovou formu financování kulturních akci v hlavním městě Praze představuje vedle řádného dotačního Programu poskytování individuálních účelových dotací dle ustanovení § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, které umožňuje městu podpořit jím preferované kulturní aktivity a pro město mimořádné a významné akce. Není navrhována podpora k akcím/projektům, které již získaly na daný kalendářní rok dotaci hl. m. Prahy. Nejedná se o systém (program), ale o individuální posouzení každé žádosti, a to s ohledem na její veřejnou, uměleckou významnost a přínosnost. Individuální dotace poskytuje HMP výjimečně a pouze za podmínek, že se jedná o mimořádný přínos pro hl. m. Prahu, nebo že jde o podporu Žadatele postiženého vyšší mocí a že Žádost obsahuje pádné zdůvodnění těchto podmínek.

Podrobněji na https://kultura.praha.eu/jnp/ - Individuální účelová dotace

 

 

13. března 2023
13. března 2023