Podrobné informace o podání žádosti o individuální účelovou dotaci v oblasti kultury

!!! UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE !!!

Vážení žadatelé, oznamujeme vám, že z důvodu vyčerpání alokace stanovené schváleným rozpočtem Hlavního města Prahy pro rok 2024 byl příjem žádostí o individuální účelové dotace v oblasti kultury pro letošní rok zastaven. Opětovně bude možné využít tohoto dotačního titulu v případě schválení až v roce 2025.

Individuální dotace poskytuje HMP výjimečně a pouze za podmínek, že se jedná o mimořádný přínos pro HMP nebo že jde o podporu žadatele postiženého vyšší mocí a že žádost obsahuje pádné zdůvodnění těchto podmínek. Individuální dotace se neposkytne na účel, který spadá do programů nebo na pravidelně (každoročně) se opakující účel anebo je-li žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj. nemohla být podána ve lhůtě programu).

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 byly schváleny Zásady pro poskytování dotací hlavním městem Prahou  ZDE

Podpora kulturních akcí a projektů je poskytována hlavním městem Prahou prostřednictvím příslušných grantových (dotačních) programů (viz. sekce Programové dotace).

Žádosti o individuální účelové dotace do 1.000.000 Kč schvaluje Rada hl. m. Prahy. Uzávěrka podání žádostí je každého 15. dne v měsíci. Žádost bude projednána a případná dotace schválena do 60 dnů od termínu uzávěrky. Akce nebo projekt, na který je žádáno o dotaci, se musí konat nejdříve 60 dní od uzávěrky podání žádosti.


Formulář:

Formulář je k  k dispozici po přihlášení na Portálu finanční podpory


Elektronický formulář žádosti o poskytnutí individuální účelové dotace je od února roku 2017 nutné podat v elektronické a tištěné podobě.

Informace k elektronickému odeslání žádosti o individuální účelovou dotaci

Kompletně vyplněnou žádost je potřeba před vytištěním a podepsáním odeslat elektronicky na MHMP prostřednictvím portálu „Informační systém finanční podpory HMP".

Úspěšné elektronické odeslání NENAHRAZUJE podání tištěné a podepsané žádosti.

Žádost v tištěné formě se podává přímo na podatelně Magistrátu HMP (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v nezalepené obálce nadepsané „Individuální účelová dotace v oblasti kultury pro rok …“. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být žádost podepsána vlastnoručním podpisem všemi těmito osobami.

Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky na adresu -ID datové schránky: 48ia97h. Každá žádost musí být zaslána samostatnou datovou zprávou. Datová schránka musí být registrována na žadatele. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.

Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti e-mailem prostřednictvím e-podatelny na adresu posta@praha.eu. Tuto variantu lze využít pouze v případě, že žadatel disponuje zaručeným elektronickým podpisem, kterým podepíše žádost ve formátu PDF. Jedná-li za právnickou osobu více osob, musí být žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.

Oznámení o individuálních účelových dotacích hl. m. Prahy v oblasti kultury v režimu blokové výjimky na roky 2023-2024

Oznámení o individuálních účelových dotacích hl. m. Prahy v oblasti kultury v režimu blokové výjimky

2. února 2017
24. června 2024