Připomínkování Plánu

  • 1 minuta čtení

K podobě nového Plánu bylo možné se v průběhu jeho pořizování vyjádřit dvakrát. Poprvé to bylo při Společném jednání o návrhu, které se uskutečnilo 27. června 2018. Podruhé v rámci Veřejného projednání návrhu Metropolitního plánu, a to od 26. dubna do 30. června 2022. V současnosti už není možné podávat připomínky. Odeslaná podání jsou k dispozici na Portálu Pražana v sekci Moje město – Moje podání.

Připomínky bylo možné podat elektronicky přes online aplikaci. Aplikace nejprve ověřila Vaši identitu jedním z možných způsobů, poté Vás provedla připomínkováním krok po kroku a na závěr přes ní bylo možné odeslat elektronickou formou Vaše připomínky přímo Magistrátu hl. m. Prahy.

Přihlášení do aplikace je stále možné přes Portál Pražana několika způsoby, a to skrze bankovní identitu, datovou schránku nebo jinou elektronickou identitu, tak abyste si ověřili Vaše podání.

  
Možnosti pro přihlášení do aplikace pro připomínkování:

  • datová schránka
  • bankovní identita (ověření identity pomocí internetového bankovnictví)
  • mobilní klíč eGovernmentu, identita NIA či MojeID
  • občanský průkaz s elektronickou identitou

Fáze 1 - Společné jednání

Fáze společného jednání je především určena pro projednání Plánu s tzv. dotčenými orgány státní správy, tedy s ministerstvy a orgány hájícími veřejný zájem, například na ochranu přírody, kulturního dědictví nebo dopravní dostupnost. Ve společném jednání však měla možnost podat připomínky i veřejnost a městské části.

Všechny připomínky ze společného jednání jsou nyní vypořádány (ať již s kladným nebo záporným výsledkem) a výsledky vypořádání jsou zaneseny do upravené verze Metropolitního plánu pro veřejné projednání.


Fáze 2 - Veřejné projednání

Veřejné projednání územního plánu je určeno především pro vyjádření veřejnosti. Dotčené orgány státní správy se v této fázi mohou vyjadřovat pouze ke změněným částem oproti společnému jednání, naopak veřejnost může podat libovolnou připomínku. Vlastníci pozemků mohou ve veřejném projednání podávat tzv. námitky.

Návrh Metropolitního plánu pro veřejné projednání byl zveřejněn od 26. dubna do 30. června 2022. Vzhledem k obsáhlosti materiálu se konala dvě veřejná projednání, tedy výklady obsahu Metropolitního plánu a shrnutí změn od návrhů pro společné projednání. První veřejné projednání se uskutečnilo 30. května 2022 a druhé 23. června 2022. Připomínky a námitky bylo možné podávat do sedmi dnů od druhého veřejného projednání, tedy do 30. června 2022. Snahou samosprávy bylo čas na zveřejnění a připomínkování návrhu maximálně prodloužit. Připomínky tedy bylo možné podávat ode dne zveřejnění Metropolitního plánu po konec lhůty, tedy od 26. dubna do 30. června 2022, oproti standardním 37 dnům.


Fáze 3 - Po veřejném projednání (aktuálně probíhá)

Všechny připomínky podané ve veřejném projednání budou vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Plánu. Tento proces je v kompetenci pořizovatele, tedy Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Na vypořádávání také spolupracuje určený zastupitel jakožto zástupce samosprávy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy z pozice zpracovatele.

Je potřeba myslet na to, že ne všechny připomínky mohou být vypořádány souhlasně. Vždy je nadřazen veřejný zájem, který byl již ve fázi společného jednání domluven s dotčenými orgány. Vypořádávání také ctí celkovou koncepci Metropolitního plánu a kontinuitu územního plánování.

Po vypořádání všech připomínek budou výsledky zapracovány do Metropolitního plánu. Poté mohou nastat dvě varianty, pokud nedojde k podstatným úpravám návrhu, bude tento předložen Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení. Pokud by byl však návrh výrazně měněn, bude se opakovat veřejné projednání a občané dostanou opět možnost se k návrhu vyjádřit, avšak pouze k jeho změněným částem.