Další možnosti finanční podpory

Ministerstvo kultury ČR

  1. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

  2. Program Podpory pro památky světového dědictví (dříve UNESCO)

  3. Program Kulturní aktivity v památkové péči

  4. Havarijní program

  5. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - nově podpora na pořízení plánu ochrany PR a PZ

  6. Program záchrany architektonického dědictví

  7. Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny - nově podpora na pořízení plánu ochrany PR a PZ

  8. Program restaurování movitých kulturních památek

 

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra pravidelně vyhlašuje grantové programy v oblastech opomíjených památek a v oblastech, kdy dochází k propojení ochrany kultruních památek se zdravotní popř. sociální péčí.

 

Podpora městských částí v hl. městě Praze

Městská část může v daném roce poskytnout ze svého rozpočtu dotaci na obnovu kulturní památky nebo jiného významného objektu dle svého uvážení. Magistrát hl. města Prahy, odbor památkové péče  pouze kontroluje, zda je plánovaná obnova v souladu s vydaným závazným stanoviskem k navrhovaným pracím.

 

13. června 2019
9. května 2024