Historické centrum Prahy - Pražská Památková rezervace

Vlastní Historické centrum Prahy je největším a nejvýznamnějším památkově chráněným územím České republiky. Svým rozsahem je totožné s oblastí, která byla již v roce 1971 vládou prohlášena Památkovou rezervací v hlavním městě Praze (nejčastěji se užívá kratšího názvu Pražská památková rezervace – PPR). Tato rezervace zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivých památek včetně cenných archeologických terénů a reliktů. Rozsáhle založené Nové Město v návaznosti na pozdější přestavby v nových stavebních slozích svědčí o umělecko-společenském a kulturním vlivu Prahy od středověku do současnosti. Hranice rezervace sleduje linii místy ještě dochovaných historických hradeb Starého a Nového Města, jejíž součástí jsou i nejcennější sídla českých panovníků – Pražský hrad a Vyšehrad. Jedinečnost historického centra spočívá především v souvisle zachovalém půdorysu středověkého města a jeho souladu s krajinným reliéfem, kterým je obklopeno. V Praze jsou díky součinnosti lidského díla s dílem přírody dodnes čitelné okolnosti zrození města i jeho tisíciletý historický vývoj.

Pražské památkové rezervaci bylo rozhodnutím tehdejšího Národního výboru hlavního města Prahy v roce 1981 stanoveno ochranné pásmo. Účelem ochranného pásma rezervace je zabezpečit její kulturně historické, urbanistické a architektonické hodnoty před rušivými vlivy vyvolanými stavebními či jinými změnami v jejím okolí.

Praha i její dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebně historickým a umělecko-architektonickým vývojem řazeny mezi nejvýznamnější památky Evropy. Tvoří unikátní soubor nejrůznějších stavebních slohů. Od svého založení v raném středověku byly centrem světské i církevní moci, sídlem českých panovníků a posléze prezidentů. Za dlouhou dobu své existence se staly místy, která vždy vyjadřovala potřeby i vkus svých obyvatel.

V historickém centru města se také nacházejí cenné, dosud neprozkoumané archeologické terény i dochované části středověkých i pozdějších staveb.  Řada staveb (kostelů i obytných domů) má v suterénech zachované originální středověké prostory. Původně se jednalo o přízemní partie, postupným zvyšováním úrovně terénu se tyto části postupně ocitly v podzemí.

Praha se řadí do skupiny historických měst s dosud výrazně zjevnou vývojovou strukturou. Její jádro má charakter městského sídla rostlého ve složitém vývoji a zachovalého přitom ve své konfiguraci, v půdorysné struktuře i prostorové skladbě postupných fází svých proměn a růstu. Zjev historického jádra města, jasně ohraničeného na obou březích Vltavy, pronikavě převažuje nad přilehlou zástavbou převážně z 20. století. Praha je jedním z nejvýznamnějších evropských reprezentantů urbanistického a architektonického vývoje v průběhu 1100 let své existence.

Základní informace o Historickém centru Prahy – Pražské památkové rezervaci:

Rozloha PPR 8,95 km2
Poměr k velikosti celého města 1,8%
Rozloha ochranného pásma PPR 89,63 km2
PPR leží na území městských částí celá Praha 1, část Prahy 2, menší části Prahy 4, Prahy 5, Prahy 6, Prahy 7 a Prahy 8
PPR zahrnuje katastrální území Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany, Nové Město, Vyšehrad; částečně Vinohrady, Holešovice, Podolí, Nusle a Smíchov
Severní hranice PPR (zeměpisné souřadnice) 50° 05‘ 51‘‘ severní šířky
Jižní hranice PPR (zeměpisné souřadnice) 50° 03‘ 44‘‘ severní šířky
Východní hranice PPR (zeměpisné souřadnice) 14° 26‘ 17‘‘ východní délky
Západní hranice PPR (zeměpisné souřadnice) 14° 23‘ 10‘‘ východní délky
Nejvyšší místo PPR Petřín, 325 m. n. m.
Počet obyvatel v PPR cca 44 200
Poměr k počtu v rámci celého města cca 3,5%
Počet bytů v PPR cca 23 000
Národní kulturní památky na území PPR 29 (nemovité objekty)
Národní kulturní památky mimo území PPR 17 (nemovité objekty)
Nemovité kulturní památky na území PPR 1364
Nemovité kulturní památky mimo území PPR 769
Stáří domů cca 60% starších 100 let; cca 20% 1900-1945; cca 8% po roce 1945; zbytek neurčeno
Počet pracovních příležitostí cca 200 000 (cca 1/3 z celého města)
Hustota obyvatel cca 50/ha (Malá Strana 40/ha; Staré Město 70/ha; Nové Město 70/ha; Josefov 200/ha; Vyšehrad 54/ha; Hradčany 12/ha)
Počet hotelů cca 170
Počet návštěvníků cca 4 000 000/rok

 

 

 

27. listopadu 2019
18. prosince 2023