Management plán

Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy - část 001:

English version

Historické centrum Prahy, které svým rozsahem odpovídá Pražské památkové rezervaci, bylo na Seznam UNESCO zapsáno v roce 1992. Tím vznikla hlavnímu městu Praze povinnost vytvořit strategický dokument, tzv. Management plán, ve kterém se zaváže pečovat a přiměřeně rozvíjet mezinárodně chráněnou památku. Nutnost schválení tohoto dokumentu vyplývá ze znění Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového dědictví a je závazná pro všechna města, která mají na svém území památku zapsanou na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Potřeba jeho zpracování byla České republice opakovaně připomínána na pravidelných zasedáních Mezivládního výboru pro světové dědictví.

Současná podoba Management plánu začala vznikat v roce 2012. Jeho tvorbou byla pověřena redakční rada, která koordinovala autorský tým Management plánu tvořený Ing. arch. Janem Sedlákem a doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem. Zpracování probíhalo v několika etapách, materiál prošel několika koly připomínkových řízení, kterých se účastnila nejen politická reprezentace hl. m. Prahy, ale též odbory Magistrátu hl. m. Prahy, vybrané externí odborné instituce a vědečtí pracovníci. Dokument byl též opakovaně postoupen k připomínkování Centru světového dědictví a Mezinárodní radě pro památky a sídla (ICOMOS). Navzdory určitým výtkám k organizaci dokumentu, ICOMOS ve svém posledním posudku konstatoval, že: „… plán je chvályhodným počinem s ohledem na jeho široký dosah a také skutečnost, že při řešení otázek dotýkajících se Výjimečné světové hodnoty (OUV) Historického centra Prahy vychází z urbanistického a komplexního přístupu na úrovni celého města.“

Po dlouholetých přípravách a soustředěné práci redakční rady Management plánu i autorského týmu a několika kolech národních i mezinárodních připomínkových řízení byl na základě usnesení Rady HMP č. 2673 ze dne 2. 12. 2019  a usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/99 ze dne 13. 12. 2019 dokument Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy - část 001 schválen. Definitivní schválení Management plánu Zastupitelstvem hl. m. Prahy je tak důležitým počinem nejen z hlediska památkové ochrany Pražské památkové rezervace, ale též naplněním mezinárodních úmluv, ke kterým se hlavní město Praha zcela dobrovolně zavázalo.

Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy sestává ze tří základních částí. První, textová část především upozorňuje na nejdůležitější komponenty, ze kterých se skládá památkově, historicky a architektonicky unikátní hodnota Pražské památkové rezervace, ať se již jedná o její krajinný rámec, prostor řeky, výskyt a rozložení zelených ploch v rámci zástavby, kompozici a strukturu města či opakovaně ohrožovanou střešní krajinu města s historickými výškovými dominantami a panoramatické charakteristiky. Kromě výše uvedených hmotných komponent však Management plán sleduje i komponenty nehmotné, které nezbytně spoluvytváří obraz města. Do této kategorie spadají veškeré kulturní subjekty, duchovní instituce, cestovní ruch i schopnost městského organizmu zajistit kvalitní životní podmínky pro rezidenty. Nejen odborná veřejnost má nyní možnost seznámit se s grafickou podobou Management plánu včetně fotografií (viz odkaz výše).

Druhou kapitolou dokumentu jsou Cíle. Management plán jasně definuje dva hlavní cíle, ke kterým by dodržování jeho zásad mělo vést – zachování mimořádné světové hodnoty Historického centra Prahy a zároveň rozvoj kvality života pro stálé rezidenty Pražské památkové rezervace. K naplnění těchto dvou hlavních tezí by mělo sloužit celkem 38 dílčích, tzv. realizačních cílů a celkem 136 opatření definovaných ve třetí části dokumentu – Opatření.

Jedním z hlavních cílů Management plánu je tedy zaručit účinnou ochranu památky pro současné a budoucí generace. Na tomto úkolu se musí nezbytně podílet všechny dotčené městské části hlavního města Prahy, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a také odbory Magistrátu hlavního města Prahy. Jedním z rozhodujících parametrů pro naplnění tohoto cíle, a první závažnou zkouškou funkčnosti Management plánu, bude schopnost příslušných orgánů zajistit implementování jeho klíčových tezí do chystaného územního plánu hlavního města Prahy, tzv. Metropolitního plánu.

 

 

12. února 2014
12. února 2014