Obnova památkově chráněné věci

Postup vyřízení věci dle § 11, § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

V případě zamýšleného záměru realizovat obnovu movité kulturní památky, nemovité kulturní památky, nebo nemovitosti situované na památkově chráněném území vzniká zákonná povinnost žádat předem o závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče (MHMP OPP).

Předmětem posouzení jsou všechny zásahy a záměry, ke kterým je na základě příslušných ustanovení zvláštních právních předpisů vyžadováno závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy (př. územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení, změna v účelu užívání stavby, kolaudační souhlas, dodatečné povolení stavby, zvláštní užívání komunikace – umisťování restauračních zahrádek aj.), nebo kde povinnost vyžádat si závazné stanovisko stanoví zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (restaurování movité kulturní památky, úprava dřevin apod.)

V případě kulturní památky (movité, nemovité) může o závazné stanovisko žádat výlučně její vlastník. V případě nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně, ochranném pásmu může o závazné stanovisko žádat vlastník, správce, uživatel.

Na základě písemné žádosti a po předchozím vyjádření odborné organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav) vydá MHMP OPP závazné stanovisko.

Závazné stanovisko MHMP OPP je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci samé, nebo samostatným správním rozhodnutím v případě, že následně není dána pravomoc jiného správního orgánu o věci rozhodnout.


Formuláře, náležitosti, doklady

Vzor žádosti o vydání závazného stanoviska MHMP OPP
Žádost o závazné stanovisko MHMP-OPP KP a NKP dle § 14 odst. 1 (formulář) icon_word.gif
Žádost o závazné stanovisko MHMP-OPP dle § 14 odst. 2 (formulář) icon_word.gif

Žádost nemusí být podána na připraveném formuláři, musí však obsahovat:

 • identifikaci nemovitosti nebo movité kulturní památky
 • identifikaci žadatele
 • platný doklad o vlastnictví movité kulturní památky, nemovité kulturní památky nebo nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí (tento doklad může být nahrazen čestným prohlášením dle § 44a odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
 • kvalifikovaná plná moc s uvedením rozsahu zmocnění pro zástupce žadatele v případě jeho zastupování Plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti (formulář) icon_word.gif
 • doklady o projektu (2 x projektová dokumentace, je-li zpracována a vyžadována podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, případně je-li požadována MHMP OPP)
 • v konkrétních případech i stavebněhistorický průzkum (netýká se nemovitostí v ochranném pásmu)
 • lze doporučit barevnou fotodokumentaci stávajícího stavu
 • u movitých kulturních památek dále návrh restaurátorského zásahu

Lhůty k vyřízení

30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní (§ 71, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Záležitost vyřizuje odbor památkové péče MHMP, oddělení státní správy památkové péče.

Adresa pracoviště OPP: Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1
Telefon - sekretariát: 236 00 2334
Telefon – spisovna odboru: 236 002 034, 236 002 081, 236 002 005,  236 003 220, 236 002 192

 


Forma vyřízení na  MHMP

Žádost se všemi výše uvedenými náležitostmi musí být adresována MHMP OPP. Podána může být prostřednictvím pošty, veřejné datové sítě do datové schránky MHMP a osobně v hlavní podatelně Magistrátu hl. města Prahy ve dvoraně MHMP. Podání lze učinit i v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (k takovému podání musí ten, kdo jej činí, uvést poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí certifikát připojit k podání) a taktéž písemně nebo ústně do protokolu.

Adresa: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1

ID datové schránky: 48ia97h


Oblasti působnosti odborných referentů na území Prahy


Příručky a odborné materiály pro vlastníky památek a objektů v památkově chráněných územích:

Umístění fotovoltaických systémů v památkově chráněných územích hlavního města Prahy

Umístění restaurační zahrádky v památkově chráněném území

Umístění firemního označení, reklamního a informačního zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Možnosti a rozsah zásahů do střešního pláště

Možnosti a rozsah zásahů do krovů

Základní zásady pro realizaci zásahů - prosvětlování prostorů

Zajištění archeologického výzkumu

Požadavky na antigraffiti nátěry pro použití na památkově chráněných objektech

Zásady ochrany městského interiéru / veřejného prostoru


Národní památkový ústav v hl. m. Praze:

 • adresa: Praha 1, Staré Město, čp. 356, Na Perštýně 12, PSČ 110 00;
 • tel: 234 653 111;
 • fax: 234 653 119

Komentář k pravomocem NPÚ a MHMP-OPP stanovených v zákonech č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a dalších platných právních předpisech


Seznam restaurátorů


Souhlas vlastníka objektu s označením kulturní památky


Vzor oplachtování lešení objektu

26. května 2023
26. listopadu 2023