Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024

Usnesením Rady HMP č. 1485 ze dne 24. 7. 2023 byl schválen a vyhlášen Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024.

Dotace vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v památkových rezervacích a  v památkových zónách v hl. m. Praze, na restaurování movitých kulturních památek na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy. Hl. m. Praha poskytuje dotace vlastníkům památkově významných objektů na stavební a restaurátorské práce související se zachováním památkové hodnoty a podstaty objektu, odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů (tyto práce musí být výslovně uvedeny v závazném stanovisku OPP MHMP). 


Žádost o dotaci lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2024 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci.

Žádost o dotaci se podává v elektronické podobě (formát .zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více informací naleznete v Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024).

Elektronický formulář Žádosti o dotaci hl. m. Prahy je k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – sekce Grantový portál 

V případě potíží s elektronickým formulářem žádosti o dotaci volejte grantové pracoviště OPP MHMP: Ing. Jitka Kyseláková, tel. 236 00 2916, Jarmila Střeláková, tel. 236 00 2319.


Lhůta pro podání Žádosti je od 24. 8. 2023 do 31. 10. 2023 včetně.

Opravy, úpravy a doplňování Žádostí jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti.


Upozornění pro žadatele o dotaci:

  • Nezapomeňte si včas zajistit závazné stanovisko OPP MHMP k provedení prací.

  • Podmínky uvedené v závazném stanovisku OPP MHMP (včetně požadavku samostatného správního řízení) projednávejte výhradně s referenty oddělení státní správy památkové péče OPP MHMP.


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") upozorňujeme příjemce dotace, kteří již podepsali veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace (grantu), že informace o zpracování osobních údajů GDPR v podmínkách hl. m. Prahy naleznete na portálu hl. m. Prahy.


Archiv usnesení 2011-2021

Kontakty

Vaše případné dotazy zodpoví Jarmila Střeláková, tel.: 236 00 2319, e-mail: Jarmila.Strelakova@praha.eu (ostatní objekty) a Ing. Jitka Kyseláková, tel. 236 00 2916, e-mail: Jitka.Kyselakova@praha.eu (církevní objekty, movité kulturní památky)

26. května 2023
13. května 2024