Památka Světového dědictví

Historické centrum Prahy (C 616) – jak zní oficiální název památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – bylo zapsáno na tento Seznam v prosinci 1992 na 16. zasedání Výboru pro světové dědictví v Santa Fe (USA).

Jde o památku Světového dědictví o dvou částech:

  • Historické centrum Prahy (C 616-001)
  • Průhonický park (C 616-002; k. ú. Průhonice, Středočeský kraj).

Historické centrum Prahy na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
Originál rozhodnutí o zápisu Historického centra Prahy

 


„Heritage is our legacy from the past, what we live with today and we pass on to future generations. Our cultural and natural heritage are both irreplaceable sources of life and inspiration, our touchstone, our reference point, our identity.“

„Dědictví je odkaz minulosti, s nímž žijeme v současnosti a který předáme budoucím generacím. Naše kulturní a přírodní dědictví je nenahraditelným zdrojem života a inspirace. Je základem našeho jednání, měřítkem uvažování, základem naší identity“.

World Heritage Information Kit; UNESCO World Heritage Centre
Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, V. Kučová,  NPÚ 2009


Kritéria zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO:

OUV – Outstanding univerasl value – Vynikající univerzální hodnota

Na Seznam světového dědictví jsou zapisovány takové statky, které dosahují mimořádného významu přesahujícího národní hranice – jedná se o hodnotu cennou jak pro současnou generaci, tak pro generace budoucí. Je tedy posuzováno OUV – vynikající univerzální hodnota. Při procesu navrhování a posuzování kandidáta pro zápis na Seznam světového dědictví je tato hodnota velmi pečlivě prověřována. K jejímu hodnocení slouží 10 kritérií, na základě kterých byl statek na Seznam nominován.

Pražská památková rezervace je zapsána na základě následujících kritérií:

(ii) to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design;

vykazovat významnou vzájemnou výměnu lidských hodnot během určitého časového období nebo v určité kulturní oblasti světa, a to v oblasti rozvoje architektury nebo techniky, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinářské tvorby

(iv)to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;

 být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického či technologického souboru nebo krajiny, jež ilustruje určité významné období historie lidstva

(vi) to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria);

být přímo či okrajově spojena s událostmi nebo živými tradicemi, myšlenkami či vírou, uměleckými a literárními výtvory výjimečného celosvětového významu (Výbor zastává názor, že toto kritérium by mělo být důvodem pro začlenění do Seznamu pouze za výjimečných okolností a ve spojení s dalšími kulturními nebo přírodními kritérii)

(Komplexní seznam kritérií je dostupný ZDE.)

12. února 2014
12. února 2014