Nová příručka pro posuzování firemních označení, reklamních a informačních zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy.

Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy zpracoval nový odborný materiál pro posuzování firemních označení, reklamních a informačních zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy.

  • 1 minuta čtení
reklama

Umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy významným způsobem ovlivňuje výsledné působení veřejného prostoru. Způsob jejich provedení, jejich množství a estetické kvality spoluurčují kvalitu prostředí, které je pod plošnou památkovou ochranou. V současné době z ekonomických důvodů stále vzrůstá tlak na zvyšování počtu, velikosti plochy a viditelnosti těchto prvků. Pro maximální zvýšení efektu upoutávky jsou fasády historických objektů zahlcovány nevkusnými a nadbytečnými prvky, které již nelze považovat za nutné firemní označení.

Z těchto důvodů byl vypracován metodický pokyn odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále MHMP OPP), neboť před umístěním firemního označení, reklamního či informačního zařízení nebo změnou stávajících poutačů je povinností vlastníka (správce, uživatele) dotčené nemovitosti, mimo jiné, vyžádat si závazné stanovisko MHMP OPP.

Příručka byla vypracována v zájmu kultivace veřejného prostoru v památkově chráněném území, pro zvýšení povědomí širší veřejnosti o této problematice a také pro větší transparentnost procesu posuzování nových umísťování firemních označení a reklamních a informačních zařízení na půdě odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Pro větší názornost je příručka navíc doplněna návodnými ilustracemi správného umístění jednotlivých prvků a obrazovou přílohou s fotografiemi vzorových příkladů z Prahy i ze zahraničí.   

Nový odborný materiál byl široce konzultován a reflektuje připomínky věcně příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy (odbor živnostenský a občanskosprávní, odbor stavební), Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, profesních sdružení i názory veřejnosti.

Příručka bude podkladem pro rozhodování odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, pro posuzování souladu navrhovaného umístění firemních označení a reklamních a informačních zařízení s požadavky vyplývajícími z právních předpisů účinných na úseku státní památkové péče v hl. m. Praze.  

Jsme si vědomi, že k prosazování zlepšení vzhledu veřejného prostoru města Prahy je třeba spolupráce dotčených úřadů, samosprávy, místních spolků i veřejnosti. Právě spoluprací chceme dosáhnout kultivace městského prostředí a zlepšení kvality života Pražanů i návštěvníků města.

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy (příručka)

27. června 2013
27. června 2013