Novostavba bytového domu U Milosrdných

Pozemky parc.č. 904; 905; 906; 907; 908; 909/1 a 910/2 a stavebních úprav na pozemcích dotčených stavbou parc. č. 900/1; 900/2; 900/3; 901/2; 902/2; 903/2; 908; 909/1; 909/2; 910/1; 910/2; 910/3; 910/4; 1034; 1035; 1036/1; 1036/2; 1037 v k.ú. Staré Město, U Milosrdných, Kozí, Malá Klášterská, Praha 1

  • 3 minuty čtení
  • 3 fotografie
U Milosrdných

Popis návrhu novostavby:
Jedná se o osmi podlažní objekt (2PP a 6NP) o půdorysu domu ve tvaru U, základní obdélný rozměr stavby 49,765 m x 20,105 m. Řešení fasád: fasáda parteru hladká kontinuální částečně prosklená plocha doplněná mřížemi;  členění vyšších pater na menší vertikální celky - v těchto jednotlivých segmentech je řešena vždy fasáda v barevné variaci, jednotlivé segmenty povětšinou řešeny ve dvou etážích 2. – 4. NP a 5. – 6. NP), členění plochy fasád vyšších podlaží francouzskými okny a lodžiemi se skleněným zábradlím. Plochá střecha domu nad 6. NP.

 Autorem samotného návrhu novostavby je Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, současný brněnský architekt a vysokoškolský pedagog. Prof. Fránek vede od roku 2005 ateliér Fránek-Suchánek na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde byl zvolen v roce 2012 děkanem fakulty.


Projednání návrhu novostavby s MHMP OPP:

  • K návrhu v úrovni dokumentace k územnímu řízení vydal své závazné stanovisko Odbor památkové péče MHMP v dubnu 2012. Tento návrh MHMP OPP posoudil kladně, podkladem pro vydání tohoto stanoviska bylo jak přípustné písemné vyjádření Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ), tak i kladné posouzení  návrhu poradním orgánem MHMP OPP - Sborem expertů pro památkovou péči (dále jen Sbor) na jeho zasedání  v březnu 2012.
  1. NPÚ  návrh novostavby připustil a stanovil základní podmínky pro jeho realizaci, které se týkaly pojednání exteriéru domu.
  2. Sbor posoudil předložený návrh jako kvalitního reprezentanta  novodobé architektury, který citlivě reaguje na historické prostředí. Tvoří vhodný hmotový přechod mezi asanační a drobnou zástavbou okolí anežského kláštera. Svým kompozičním členěním novostavba vhodně evokuje soudobými prostředky rostlý nepravidelný charakter historické zástavby, které v místě stála.

MHMP OPP vyhodnotil veškeré nashromážděné podklady a po posouzení všech jemu známých skutečností připustil záměr výstavby nového šestipodlažního domu, protože urbánní struktura dané lokality má dle názoru MHMP OPP transformační potenciál a umožňuje navrženou hmotu novostavby. Novostavba nezakládá novou výškovou hladinu v dané lokalitě. Řešení novostavby je zcela ve vyváženém přechodu různých velikostních měřítek okolní zástavby. Tvarové řešení novostavby je neobvyklé, kreativní a vymyká se zvyklostem, v jejichž rámci se novostavby v rámci PPR navrhují, avšak není návrhem, který je nutné z pohledu památkové péče zamítnout či jako autorský návrh dále omezit. Novostavba je z hlediska památkové péče hodnocena kladně a to i s vědomím toho, že je objekt navržen v mimořádně citlivé lokalitě PPR na rozhraní předasanační zástavby Anežské čtvrti a asanačního území, kde dochází ke kontaktu drobnější zástavby haštalské čtvrti s klášterem a blokovou zástavbou činžovních domů. Svým kompozičním členěním novostavba dle posouzení MHMP OPP vhodně evokuje soudobými prostředky rostlý nepravidelný charakter historické zástavby, která v místě stála, MHMP OPP považuje novostavbu za kvalitního reprezentanta novodobé architektury.

  • V prosinci 2014 vydal MHMP OPP kladné závazné stanovisko ve věci realizace novostavby a to k projektu pro stavební řízení.

Veškeré podmínky stanovené v závazných stanoviscích MHMP OPP směřovaly k tomu, aby navrhovaná  novostavba svoji architekturou a výrazem nekonkurovala okolním kulturním památkám a aby byl zachován historický charakter dotčeného uličního prostředí. Hmotové řešení stavby bylo posouzeno v dané lokalitě jako přiměřené a za předpokladu splnění všech podmínek stanovených v závazných stanoviscích se objekt nekonfliktně začlení do prostředí PPR.

Fotogalerie

8. ledna 2016
30. října 2023