Novostavba polyfunkčního objektu na nároží Václavského náměstí – Opletalova ulice

1302761_vizualizace

Adresa:

č.p. 1601, 818, 920, k.ú. Nové Město
Václavské nám 47, 45, Opletalova 3
Praha 1

Vlastník:

Realty IV, a.s., Mostecká 49/12, Praha 1
Hotel Jalta, a.s., Václavské nám 818/45, Praha 1

Popis stavbou dotčených objektů:

Čp. 1601/II, Nové Město, Václavské nám. 47, Praha 1: Neorenesanční dům "U Turků" (U saského dvora) postavený v r. 1880 architekty Jechenthalem a Hněvkovským. J. Noll a J. Vybíral (1994) připisují projekt tehdejší fasády, vypracovaný pro p. Beneše, autoru Národního muzea J. Schulzovi. V roce 1920 byla realizována nástavba horních dvou pater a úprava průčelí podle projektu inženýrů Duška, Kozáka a Máchy. V roce 1956 byl zřízen průjezd do sousedního objektu hotelu Jalta. V roce 1959, 1978 a 2008 byly upravovány výkladce v průčelí do Václavského náměstí. V roce 1995 - 97 byla realizována generální rekonstrukce objektu dle projektu fy Jestico + Whiles včetně obnovy fasádního pláště a rekonstrukce střechy. Interiéry jsou vybaveny v dobovém standardu přelomu 19. a 20. století.

Č.p. 818/II, Nové Město, Václavské náměstí 45, kulturní památka r. č. 41524/2159. Doklad elitní poválečné architektury, postavený v poslední volné proluce na Václavském náměstí po bombardování. Budova hotelu Jalta je realizovaná podle projektu ak. arch. Antonína Tenzera v letech 1954-58. Osmipodlažní budova postavena na koncepci půdorysu jako příčně situovaná při náměstí, směrem do hloubky parcely na ni navazuje jednopatrové částečně prosklené křídlo s oválným vnitřním prostorem v parterové části a celek uzavírá zadní příčné křídlo. Zadní trakt je třípodlažní a vytváří hospodářské zázemí hlavní budově hotelu. Objekt je v celém rozsahu podsklepen dvěma suterény. Konstrukčně je objekt železobetonovým skeletem s výplňovým zdivem.

Hotel Jalta je ukázkou dobového zapojení reprezentativních novostaveb do stávajícího historického chráněného městského centra. Dvorní objekt je naproti tomu spíše utilitárně pojednanou stavbou s jasně danou funkční náplní. Objekt prošel řadou zcela výrazných stavebních úprav dispozičních i hmotových, které zcela setřely jeho původní architektonickou podobu. Nejsou zachovány žádné architektonické ani umělecko řemeslné prvky a vše je nahrazeno novodobými unifikovanými industriálními prvky.

Čp. 920/II, Nové Město, Opletalova 3, bývalá Akciová tiskárna. Tovární budova tiskárny ve dvoře pocházející z r. 1919 postavená v duchu konstruktivismu byla demolována na základě pravomocného demoličního výměru, vydaného příslušným stavebním úřadem.     V současnosti je zakonzervován objekt administrativní budovy tiskárny, který byl zapsán do seznamu kulturních památek. Z tohoto seznamu byl vyjmut rozhodnutím Ministerstva kultury ČR čj. 9060/2007. Objekt středověkého původu je v nadzemní části přestavěn výrazně klasicistně a znovu byl upraven v duchu geometrizující secese v roce 1911 podle projektu Ing. V. Havla a stavitele J. Čámského. Objekt navazuje na středověkou zástavbu Nového Města.  V domě bylo sídlo redakce Národních listů. Administrativní budova tiskárny je uchována jako torzo pouze v uličním průčelí.

Geneze návrhu náhrady stávajícího objektu čp. 1601/II, Václavské nám. 47,  Opletalova 920/3, Praha 1

Rok 2007 – první projekt

- 9.5.2007 podána na MHMP OPP žádost o ZS k výstavbě obchodně administrativního komplexu na parc.č. 27, 28 a 59, k.ú. Nové Město, Václ. nám., Opletalova ul., Praha 1
- k ní vydáno zamítavé stanovisko Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze
- projednáno Sborem expertů (7.6.2007) – projekt zamítnut s odůvodněním „Navrhovaná novostavba dostatečně nenahrazuje svou kvalitou stávající stavbu na nároží Václavského nám. a Opletalovy ulice, která je významná svým umístěním v kontextu Václavského náměstí a jeho celkového urbanistického řešení.“
- MHMP OPP vydal zamítavé závazné stanovisko k projektu (21.6.2007)

Rok 2009 – druhý projekt

- 20.10.2009 byla na MHMP OPP podána nová žádost ve věci, stejný vlastník, nový architekt. Žádost byla doložena stavebně-historickými průzkumy, zaměřením současného stavu, posudkem statiky, odborným posudkem historika architektury Zdeňka Lukeše
- k ní opět vydáno zamítavé stanovisko Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze

- projednáno Sborem expertů (6.5.2010) – Sbor souhlasil s předloženým návrhem s požadavky:
- snížení dvorního traktu o jedno patro, aby nedošlo k pohledovému převýšení dvorní části nad uliční křídla
- úprava a doplnění další varianty řešení tektoniky a měřítka fasády při zachování výšky hlavní římsy nároží 28 m a výšky hřebene 31,7 m
a odůvodněním: „Sbor není srozuměn s předloženou podobou fasády – její tektonikou a úpravou střešní partie. Předložený návrh však přesvědčuje svou precizní přípravou celého řešeného projektu a podrobnou analýzou vývoje Václavského náměstí. Architektonické řešení nároží přesvědčuje svým výrazem o oprávněnosti tohoto přístupu.“

- vlastník nechal přepracovat projektovou dokumentaci dle požadavků Sboru a k této upravené dokumentaci vydal MHMP OPP kladné závazné stanovisko č. j. 851826/2009 ze dne 24. 6. 2010

Jako podklad pro své rozhodování zadal v 2.polovině roku 2007 MHMP OPP zpracování studie architektonicko urbanistického vývoje Václavského náměstí.

Ze závěrů této studie:
- na Václavském náměstí se nachází 60 objektů, z nich je 22 zapsáno na seznamu nemovitých kulturních památek
- současnou situaci Václavského náměstí dominantně určuje především zástavba z 20.století na původním středověkém konceptu
- jsou formulovány podmínky další stavební činnosti na Václavském náměstí a předpoklady jeho rozvoje

Projekt byl představen na 36.zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP 9.3.201. Výbor souhlasil s předloženým projektem a doporučil odboru pokračovat v jednání v dané věci.

Průběh správního řízení ve vztahu k Ministerstvu kultury a stavebnímu úřadu Praha 1
Proběhlo: řízení o vydání závazného stanoviska OPP MHMP ve věci odstranění stávajících objektů a ve věci novostavby na místě odstraněných objektů – dokumentace pro územní řízení

  • Závazným stanoviskem č. j. 851826/2009 ze dne 24. 6. 2010 připustil OPP MHMP za podmínek odstranění objektů a novostavbu komerčně administrativního centra na jejich místě;
  • Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 5. 1. 2011 bylo toto závazné stanovisko OPP MHMP zrušeno v přezkumném řízení a věc vrácena OPP MHMP;
  • Rozhodnutím ministra kultury ze dne 23. 5. 2011 bylo zrušeno rozhodnutí Ministerstva kultury a přezkumné řízení zastaveno – tzn. že platí závazné stanovisko OPP MHMP č. j. 851826/2009 ze dne 24. 6. 2010.

Následovat bude:

  • Rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení;
  • Závazné stanovisko OPP MHMP k dokumentaci pro stavební řízení, ve kterém se bude mimo jiné řešit vzhled fasád objektů;
  • Rozhodnutí stavebního úřadu ve stavebním řízení.

 

Analýza sedimentace hmot bloku levé části Václavského náměstí

současnost

soucasnost

rok 1928

1928

rok 1914

1914

rok 1904

1904

rok 1880

1880

rok 1865

1865

29. února 2012
29. února 2012