Obnova činžovního domu na rohu Kubelíkovy a Čajkovského ulice

č. p. 1155, k.ú. Žižkov, ul. Kubelíkova 44, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 7 fotografií
x2018_11_07

Popis objektu:
Nemovitost se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb.hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Nárožní pětipodlažní činžovní dům z počátku 20. století s historizujícími uličními fasádami v eklektickém stylu byl postaven v roce 1906 architektem – stavitelem Foltýnem na nároží ulice Kubelíkova a Čajkovského. Dotčený vnitroblok je polouzavřený a zcela výjimečný přítomností nemovité kulturní památky – bývalého kostela Povýšení sv. Kříže, umístěného v severní polovině vnitrobloku. Uliční průčelí dotčeného objektu jsou bohatě zdobena eklektickou plastickou štukovou výzdobou. Všechna uliční okna jsou dochována originální. Jedná se o dřevěná, dvojitá špaletová okna včetně vnitřních křídel, s charakteristickou profilací zejména klapačky a poutce v eklektickém duchu. Hodnota dotčených uličních fasád spočívá v jejich materiálovém a architektonickém ztvárnění. Historická okna s bohatou profilací jsou významným prvkem podílejícím se na vytváření architektonického výrazu fasády.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Provedené práce spočívají v repasi stávajících špaletových oken v uličních fasádách a v rekonstrukci uličních fasád zahrnují omytí stávající štukové omítky, otlučení uvolněných částí, otlučení soklové omítky, doplnění štukové omítky stejným materiálem se stejnou strukturou povrchu omítky, v opravě štukatérských prvků a v nátěru uličních fasád dle sondážního průzkumu. Památková hodnota předmětného nárožního činžovního domu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí, v dochované podobě historizujících uličních fasád, v umístění na výrazně pohledově exponovaném nároží bloku domů, i v jeho sourodém začlenění do stávající urbanistické struktury tradiční blokové zástavby Žižkova. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality. Provedenými pracemi došlo k funkčnímu, technickému a také k estetickému zhodnocení předmětného domu. Obnova pohledově exponované uliční fasády je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru.

 

Fotogalerie

7. listopadu 2018
7. listopadu 2018