Opatření Magistrátu hl. m. Prahy proti šíření nákazy onemocnění covid-19

Škoduv Palác

Až do odvolání jsou na Magistrátu hl. m. Prahy zavedena mimořádná opatření, kterými se řídí režim budov, provoz úřadu a pohyb osob.

  • 2 minuty čtení

1. Budovy Magistrátu hl. m. Prahy jsou dočasně uzavřeny pro veřejnost s výjimkou stanovených úředních hodin.

2. Vstup do budov Magistrátu hl. m. Prahy je povolen pouze se zakrytými dýchacími cestami (respirátorem nebo obdobným prostředkem vždy bez výdechového ventilu a naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének).

3. Všechny osoby mají povinnost mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu ve všech prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, Všechny osoby jsou současně povinny dodržovat další protiepidemická opatření, kterými je zejména desinfekce rukou apod. 

4. Preferovanou formou kontaktu s veřejností je písemný, elektronický nebo telefonický kontakt, možnost osobního kontaktu s veřejností v úředních hodinách je však zachována.

5. Při osobním kontaktu s veřejností na přepážkových pracovištích jsou dodržována zvýšená hygienická opatření stanovená ministerstvem zdravotnictví (ochranné prostředky dýchacích cest, vzdálenost min. 2 metry apod.). Veřejnost je na nutnost respektování veškerých aktuálně účinných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví zdvořile upozorňována.

6. Při pohybu nebo pobytu v prostorách budov Magistrátu hl. m. Prahy, včetně chodeb nebo čekacích zón, jsou všechny osoby povinny dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry.

7. Dokumenty od veřejnosti jsou přednostně přijímány prostřednictvím elektronické pošty a v případě běžných sdělení, dotazů a podnětů prostřednictvím e-mailové pošty; současně je však zachována možnost přijímaní dokumentů v listinné podobě.

8. Listinné dokumenty jsou přijímány přes podatelnu úřadu; pouze ve výjimečných a odůvodněných případech lze přijímat listinné dokumenty přímo na daném odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

9. Magistrát hl. m. Prahy využívá institutů home office či částečného home office.

10. Pro vstup veřejnosti do budovy Nové radnice na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se koná ve Velkém zasedacím sále, bude otevřen hlavní vchod Nové radnice z Mariánského náměstí. Veřejnost bude mít přístup pouze na galerii (nikoli do dalších prostor sálu ani do bufetu). Počet míst k sezení galerie pro veřejnost bude omezen na 50 % kapacity. Do zasedacího sálu mimo galerii bude umožněn vstup výhradně zastupitelům, zástupcům městských částí, ředitelkám a ředitelům odborů Magistrátu hl. m. Prahy a společností zřizovaných hl. m. Prahou, poslancům, senátorům a osobám, které zajišťují zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Všichni účastníci zasedání musí po celou dobu zasedání nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem a pokud je to možné, dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob.

K dispozici budou stojany s desinfekcí, instalovány budou navigační a informační tabule.

V souladu s bodem I/14. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 (č. j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN) se na zasedání orgánů veřejné moci konané za základě zákona nevztahuje omezení účasti bez prokázání splnění podmínek podle bodu I/17 tohoto opatření MZ (bezinfekčnost).

25. listopadu 2021
25. listopadu 2021