Oprava fasády domu v ulici Polská na Vinohradech

Polská 44

č.p. 1518, k.ú. Vinohrady, Polská 44, Praha 2

  • 1 minuta čtení
  • 4 fotografie

Popis objektu:
Řadový historizují dům se secesními detaily na fasádě byl postaven roku 1908 a v roce 1927 zvýšen o dvě podlaží. Dům se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století. Hodnota dotčené fasády spočívá zejména v architektonickém a materiálovém ztvárnění a v dochovaných řemeslných prvcích a detailech. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Fasády v původním architektonickém detailu, řemeslném provedení a barevnosti mají pro vzhled stavby a pro uchování neporušeného uličního průčelí velký význam. Oprava dotčené fasády spočívala v odstranění poškozené omítky, včetně narušené štukové výzdoby, v odstranění poškozeného římsového a balkónového oplechování, nanesení nové omítky v podobném složení a shodném tvaru, doplnění štukové výzdoby do původního rozsahu a doplnění části chybějícího oplechování v pozinku ve stejném tvaru a povrchové úpravě jako bylo původní oplechování. Barevnost má značný podíl na celkovém výrazu objektu, z hlediska památkové péče jde o doklad dobového estetického cítění a vysoké kvality tehdejší uměleckořemeslné práce. Proto bylo navrženo barevné řešení, které vycházelo ze sond na původní barevnost a odpovídalo dobovému architektonickému řešení barevnosti fasád.

 

 

Fotogalerie

25. srpna 2014
25. srpna 2014