Oprava Karlova mostu

 • 5 minuta čtení
Karlův most

Přehled geneze oprav Karlova mostu naleznete .

Stanovisko MHMP - OKP s fotodokumentací naleznete  a

Vše o opravě Karlova mostu naleznete na http://www.opravakarlovamostu.cz/


Další informace o opravě a průzkumech Karlova mostu naleznete na těchto adresách: http://lfgm.fsv.cvut.cz/lfgm_old/mostvez/ a http://www.arup.cas.cz/cz/onas/karluv_most.html


UNESCO a Karlův most

Záznam rozhovoru s Doc. PhDr. Josefem Štulcem, prezidentem Českého výboru ICOMOS, můžete nalézt zde: , (leden 2010)

Stanoviska a komentáře

Komentář k námitkám ke 2. etapě oprav Karlova mostu z pohledu geotechnika naleznete .

Zpráva britských mostařů z pracovní návštěvy Karlova mostu v Praze, publikovaná v odborném časopise Concrete Engineering, International Quarterly of The Concrete Society UK, number 4/2009 - originál článku v angličtině naleznete zde: , , , ; v překladu do češtiny zde: ,

K obnově Karlova mostu - Josef Štulc (článek z Bulletinu Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, č. 2/2008) naleznete .


Záchranný archeologický průzkum

Za koncovou staroměstskou opěrou na její protivodní straně byl zahájen záchranný archeologický výzkum. O jeho průběhu podal vedoucí archeologického oddělení NPÚ Praha PhDr. Podliska následující informaci: „V pondělí 29.3. 2010 jsme zahájili další etapu záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) v prostoru ústí na Karlův most, Křižovnické náměstí. Otevřeny byly dvě sondy situované šachovnicovým způsobem na dotčené ploše. V průběhu třech dnů došlo k odebrání převážně recentních terénů v místech již dříve vyhloubené zjišťovací sondy a v prostoru uzávěru plynového potrubí. V obou sondách bylo dosaženo hloubky kolem 1,5 m. Situaci zde komplikují průběhy různých linií inženýrských sítí, které bude nutné pro zdárné dokončení výzkumu odstranit, nebo přeložit. V obou sondách se již v současné době objevily části různě porušeného tělesa mostní konstrukce.“

Při hloubení jámy pro plánované umístění vsakovací jímky pro odvod vody ze zakončení izolace Karlova mostu na staroměstském předmostí (Křižovnické náměstí) byla archeology v hloubce cca 6 m nalezena zídka - základy domu, která je starší než Karlův most. Zídka zůstane zachována. (stav ke dni 1. 12. 2009)


Záchranný archeologický průzkum na staroměstském předmostí odkryl základy a zbytky klenby tvořící spodní část celnice, která kdysi stála u ústí mostu. Při odstraňování nesoudržných vrstev na povrchu opukového zdiva koncového pole byla objevena pohlubeň a zřejmě i základ viničního sloupu v jeho poslední poloze před přemístěním na nároží kostela sv. Františka z Assisi. (stav ke dni 11. 11. 2009)

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na Karlově mostě se budou opakovat každé sudé pondělí v měsíci v době od 16 do 17 hodin.


Dne 22. 2. 2009 proběhl na Karlově mostě den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo cca 20 lidí.

Dne 26. 9. 2009 proběhl na Karlově mostě den otevřených dveří. Informace o technickém zajištění naleznete . Akce proběhla v rámci projektu Dny stavitelství a architektury (více informací naleznete na www.dsa-info.cz/).

Dne 19. 9. 2009 proběhl na Karlově mostě den otevřených dveří. Zprávu o průběhu akce naleznete

Průběh oprav

Bylo dokončeno vyzdívání podkladu pro izolaci pod staroměstskou mosteckou věží a byl položen podkladní beton izolace v části mimo věž. (stav ke dni 16. 9. 2009) 

Bylo zahájeno vyzdívání u podstavce sochy sv. Františka Borgiáše na pilíři 7A. (stav ke dni 16. 9. 2009)

 • Sousoší Kalvárie

  Na podstavci Kalvárie bude dokončeno  restaurování obkladu. Bude provedeno vytmelení spáry mezi mramorovým obkladem a vlastním podstavcem sousoší silikonovým tmelem se zvolenou povrchovou úpravou. (stav ke dni 16. 9. 2009)

  Vzhledem k postupu prací na restaurování obkladu sousoší Kalvárie budou osazeny  bronzové nápisové desky sejmuté z přilehlé části zábradlí. (stav ke dni 16. 9. 2009)

  Před sousoším Kalvárie byla položena dlažba. Pokračuje konečná fáze restaurování obkladu sousoší. (stav ke dni 26. 8. 2009)

  Započala zpětná montáž mramorového obkladu podstavce Kalvárie (pole IIIB), byly osazeny čelní svislé desky. Následně bude probíhat restaurování mramorových částí. (stav ke dni 28. 7. 2009)

  MHMP - OKP vydal závazné stanovisko k opravě mramorového obkladu sousoší Kalvárie, který byl kvůli havarijnímu stavu sejmutý. V těchto dnech bude dokončena nová mostovka před sochou a následně dojde k restaurování a osazení mramorového obkladu. (stav ke dni 15. 7. 2009)

 • Poškození sousoší sv. Barbory, Markéty a Alžběty na Karlově mostě 

  Dne 11. 6. 2009 došlo vlivem silného větru k poškození sousoší sv. Barbory, Markéty a Alžběty z dílny J. Brokoffa.

  Odpadlá kovová zlacená kopulka věže, atributu sv. Barbory, je v současné době uložena v Galerii hl. m. Prahy.

  Kopulka bude restaurátorsky opravena a v co nejkratším termínu (cca konec července) bude na sousoší vrácena.

 • Správní řízení

  Rozhodnutím ze dne 14. 8. 2009 uložil MHMP OKP vlastníkovi Karlova mostu opatření, která je povinen realizovat ve stanovených termínech. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 9. 2009.

  Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče, vydal rozhodnutí ze dne 24.7.2009, kterým uložil vlastníkovi Karlova mostu, kterým je Obec hlavní město Praha, pokutu ve výši 54.000,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 8. 2009.

  Důvodem pro uložení pokuty bylo jednak formální pochybení vlastníka, když neoznámil záměr stavby archeologickému ústavu Akademie věd ČR, jednak  nedodržení podmínky stanovené závazným stanoviskem, ve kterém byla vlastníkovi uložena povinnost předložit zkompletovaný a aktualizovaný stavebně historický průzkum, včetně archivní rešerše a kompletní ikonografie, a realizace opravy kamenného zábradlí a přilehlých partií bez stanovení konkrétních, finálních podmínek a detailů opravy.

  Při stanovení výše pokuty MHMP OKP přihlédl zejména k intenzitě poškození či ohrožení zájmů chráněných památkovou péčí, přičemž MHMP OKP neshledal, že by postupem vlastníka došlo k poškození historických partií stavby. Pokuta uložená na spodní hranici zákonného rozpětí tak má působit zejména preventivně a účel uložené pokuty je výchovný.

  V souvislosti s probíhající opravou Karlova mostu v současné době vede MHMP - OKP s vlastníkem této národní kulturní památky dvě samostatná správní řízení: 1. řízení dle § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jehož primární funkcí je náprava zjištěných nedostatků a 2. sankční správní řízení dle § 35 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v jehož rámci bude MHMP - OKP posuzovat intenzitu porušení památkového zákona ze strany vlastníka národní kulturní památky a následně rozhodne o uložení pokuty. Tato správní řízení dosud nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím.

23. dubna 2013
30. října 2023