Rekonstrukce areálu Staré pošty v Běchovicích

č.p. 1, Běchovice, Českobrodská 1, Praha 9

  • 1 minuta čtení
  • 7 fotografií
x2018_11_09

Popis objektu:
Rozsáhlý areál zájezdního hostince s řadou hospodářských budov tvoří výraznou dominantu zástavby starých Běchovic. Části areálu tvoří: hostinec s přilehlým obytným domkem na východní straně, hospodářské objekty I. – VII., plocha dvora, dvě brány s ohradní zdí. V místě současného areálu snad stála z doby před r. 1413 starší z běchovických tvrzí. Tvrz zanikla za husitských válek, přetrval zde ale poplužní dvůr. V jeho rámci později vznikl zájezdní hostinec a na přelomu 18. a 19. století poštovní přepřahací stanice. Hlavní objekt při ulici Českobrodské je barokního původu s rozsáhlou klasicistní přestavbou. Hospodářské objekty jsou převážně z přestavby areálu z roku 1781 (část západního křídla je barokní), z části s novodobými úpravami. Dochovány jsou též dvě brány v ohradní zdi. Areál zájezdního hostince Na Staré poště je nemovitá kulturní památka, a je proto chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce, ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové. Veškeré stavební úpravy byly prováděny tak, aby zásahy do historických konstrukcí byly minimalizovány, neboť tyto konstrukce tvoří podstatu památky a mají nenahraditelnou památkovou a vypovídací hodnotu.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
V rámci rekonstrukce areálu byly postupně upravovány a opravovány stávající objekty, zejména jejich plášť tj. fasády a střechy. Nově byl postaven objekt vícefunkční stavby v areálu. Byly rovněž provedeny zpevněné a zelené plochy nádvoří areálu, nové inženýrské sítě vč. dešťové kanalizace, řešena doprava v klidu a odstraněny dvě přístavby hlavní budovy. Opraven byl také plášť historické budovy hostince včetně jeho interiéru. Mezi významné počiny při rekonstrukci areálu patří zejména přestavba hospodářské budovy, bývalé stodoly, na hudební sál se zázemím. Bez zajímavosti není ani plastika sousoší čtyřpřeží na nádvoří areálu odkazující na funkci kterou plnil tento areál v minulosti, tzn. na poštovní přepřahací stanici. Provedenými pracemi došlo k funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení areálu. Obnova tohoto areálu je významným přínosem pro obnovu historického jádra dotčené městské části.

Fotogalerie

7. listopadu 2018
7. listopadu 2018