Udržovačí práce na kostele sv. Václava

č. parc. 888, k.ú. Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10

  • 1 minuta čtení
  • 4 fotografie
kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava je nemovitou kulturní památkou, která se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Je to první kostel skeletové konstrukce u nás. Byl postaven v letech 1929-1930 podle projektu arch. Josefa Gočára. Gočárův projekt důvtipně počítal se svažujícím se terénem. Vstupní schodiště je v celé šíři kostela a vede do otevřené předsíně. Hlavní vchod do chrámové lodi je trojdílný. Půlkruhové kněžiště uzavírá trojlodní stavbu. Podélný půdorys se směrem k hlavnímu oltáři mírně zužuje a intenzita světla k němu se postupně zesiluje. Kněžiště a boční lodě osvětlují široká okna. Při vstupu, řešeného ve formě lodžie, je 80 m vysoká hranolová věž. Kostel je významnou lokální dominantou. Kostel se svým architektonickým řešením a polohou významně podílí na vytváření charakteristického prostředí a atmosféry památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde se objekt nachází. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby dotčené lokality.

Střecha spoluvytváří architektonickou podstatu daného objektu, je nedílnou součástí jeho kompozice, spoluvytváří architektonickou podobu objektu, s charakteristickou hmotou, proporcemi, krytinou i detaily. Její podoba je rovnocenná výtvarnému ztvárnění fasád, se kterými tvoří jeden celek, který odpovídá slohu, v němž byl dům postaven, má hodnotu historického dokumentu dokládajícího technickou úroveň stavebnictví a řemesel své doby. Oprava havarijního stavu střechy spočívala v opravě klempířských prvků a výměně poškozených částí dřevěného podbití druhé úrovně uskakované střechy (od výstupu z věže). Při opravě bylo respektováno materiálové řešení, zejména použití mědi na oplechování, se zachováním všech prováděcích detailů jak v ploše střechy, tak v návaznosti na fasádu. Provedené udržovací práce na střeše této nemovité kulturní památky přispěly k obnovení jejího autentického dobového vzhledu a napomohly k estetickému zhodnocení daného objektu.

 

 

Fotogalerie

25. listopadu 2015
25. listopadu 2015