Vývoj problematiky vztahující se k historickému jádru Prahy jako památky UNESCO

 • 9 minut čtení
fasada_b_big_jpg

Informace o UNESCO

UNESCO web - UNESCO

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

http://www.unesco.org/

Ústava Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) byla podepsána v Londýně na ustavující konferenci 4. listopadu 1945. Československo bylo jedním z 20 zakládajících členůUNESCO, Česká republika je členem organizace od 22. února 1993. K 1. lednu 2008 měla organizace UNESCO 193 členských států.

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je jednou z agencí patřící do systému OSN, v současnosti jediná mezivládní organizace, jejichž členem jsou všechny státy světa.

Hlavními orgány UNESCO jsou:

Kromě toho vytváří Generální konference volbou z řad členských států řadu subsidiárních mezivládních orgánů, které se do hloubky zabývají některými zvláště složitými agendami a předkládají ji svá doporučení ke schválení.

Jednotlivé členské státy komunikují s UNESCO prostřednictvím svých národních komisí (v jednotlivých státech) a stálých misí v Paříži.

Mezi oblasti působnosti organizace patří mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výchovy, informací a komunikace a také řada speciálních témat jakými jsou udržitelný rozvoj, problematika HIV/AIDS, post konfliktní teritoria, hydrologie apod.

O plné šíři činnosti UNESCO a jeho orgánů blíže na http://www.unesco.org/.


UNESCO postupuje podle Strategických střednědobých plánů (6 letých) a prováděcích dvouletých plánů. V jejich rámci mj. zabezpečuje provádění mezinárodních smluv, jejichž depozitářem je generální ředitel UNESCO. Jednou z těchto smluv je Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972. ČSFR přistoupila k této Úmluvě dne 15. 11. 1990 a závaznou se pro ni stala dnem 15. 2. 1991.

Agendu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v Sekretariátu UNESCO zabezpečuje útvar - Centrum světového dědictví, v jehož čele stojí pan Kishore Rao. Centrum světového dědictví organizačně a technicky zajišťuje chod rozhodujícího orgánu Úmluvy o světovém dědictví, a to Mezivládního výboru pro světové kulturní a přírodní dědictví.

Mezivládní výbor pro světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO

 • Skládá se ze zástupců 21 států, které přistoupily k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (dále jen „Úmluva“ a které byly zvoleny na Valném Shromáždění smluvních států:, to se schází 1x za dva roky.
 • současné složení v roce 2011 (členové se mění každé 2 roky): Austrálie, Bahrain, Barbados, Brazílie, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Francie, Irák, Jižní Afrika, Jordánsko, Kambodža, Mali, Mexiko, Nigerie, Ruská federace, Spojené arabské emiráty, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko.
 • Zasedá jedenkrát ročně.
 • Rozhoduje např. o zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, o vyškrtnutí ze Seznamu, o uložení opatření, doporučení apod. Snahou je předcházení konfliktním situacím ohrožující světové památky, a to konkrétními doporučeními a jinými intervenčními kroky ve vztahu k úřadům daného smluvního státu. V krajních případech přistupuje Mezivládní výbor světového dědictví v souladu s Úmluvou  k zápisu  dané památky na „Seznam světového dědictví v ohrožení“, není-li zjednána smluvním státem náprava může památku ze Seznamu světového dědictví vyškrtnout, jak se již v minulosti stalo.
 • Ve své činnosti se řídí Prováděcími pravidly k Úmluvě a ta jsou směrodatná i pro jednotlivé smluvní státy. Web UNESCO - WHC

Ke dni 28. června 2011 bylo na Seznamu světového dědictví UNESCO celkem 936 památek, z nichž je 725 kulturních, 183 přírodních a 28 smíšených. Ke stejnému datu bylo na Seznamu světového dědictví v ohrožení zapsáno celkem 36 památek.

Více podrobných informací na: http://whc.unesco.org/.

V letech 2006 a 2007 byl zástupce Magistrátu hlavního města Prahy členem oficiální delegace České republiky na zasedání Mezivládního výboru pro světové dědictví. Vzhledem k tomu, že Česká republika není členem zmíněného výboru, její delegace  měla statut pozorovatele. 

 • 8. 7. – 16. 7. 2006  zasedání Výboru světového dědictví ve Vilniusu, Litva
 • 23. 6. – 2. 7. 2007  zasedání Výboru světového dědictví v Christchurch, Nový Zéland
 • 2. 7. – 11. 7. 2008  zasedání Výboru světového dědictví v Quebeku, Kanada
 • 22. 6. - 30. 6. 2009 zasedání Výboru světového dědictví v Seville, Španělsko
 • 26. 7. - 3. 8. 2010 zasedání Výboru světového dědictví v Brasílii, Brazílie
 • 19. 6. - 29. 6. 2011 zasedání Výboru světového dědictví v Paříži, Francie

Hlavního města Prahy se na zasedání týká projednání a případná diskuse o světové památce „Historické jádro Prahy“. Zástupce hlavního města Prahy může být v průběhu zasedání vyzván odpovědět na případné dotazy.

Na základě Rozhodnutí Mezivládního výboru pro světové dědictví zpracoval Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s orgány památkové péče v letech 2007, 2008, 2009 a 2010 Zprávy o stavu památkové péče o historické jádro Prahy. Obě zprávy byly podkladem pro následná jednání Mezivládního výboru pro světové dědictví v letech 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.

 


Vývoj problematiky vztahující se k historickému jádru Prahy jako památky UNESCO

Artotéka1

2006

 • 8. – 16. 7. 2006  účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví ve Vilniusu, Litva
  --- rozhodnutí týkající se Prahy (odkaz), zpráva ze služební cesty (odkaz)

2007

 • primátor hlavního města Prahy a zástupci hlavního města Prahy se setkali s Dr. – Ing. Irene Wiese - von Ofen, 9. 1. – 10. 1. 2007
   • účast zástupce hl. m. Prahy na workshopu o historickém prostředí měst v Petrohradě (leden 2007) --- zpráva ze služební cesty (odkaz)
 • kvůli zasedání Mezivládního výboru světového dědictví na Novém Zélandu si Centrum světového dědictví vyžádalo Zprávu o stavu světové památky UNESCO – „historického jádra Prahy“ (zasláno diplomatickou cestou)
   • společně se Zprávou zaslána informativní zpráva o zamýšlené dostavbě na Pankrácké pláni
 • hlavní město Praha zorganizovalo mezinárodní odborný seminář za účasti expertů z UNESCO a ICOMOS (Dr. – Ing. Irene Wiese – von Ofen, Michal Firestone, Wilfried Lipp - prezident ICOMOS v Rakousku, Rudolf Zunke – hlavní město Vídeň), ve dnech 16. – 17. března 2007, s názvem: Dostavba pankrácké pláně
 • 21. 6. – 2. 7. 2007  účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Christchurch, Nový Zéland --- rozhodnutí týkající se Prahy --- rozhodnutí týkající se Prahy (odkaz), zpráva ze služební cesty (odkaz
 • vypracována zpráva péče o historické jádro Prahy (památky UNESCO) ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú. o. p. Praha a Ministerstvem kultury, odeslána diplomatickou cestou (viz Podkladové materiály/dokumenty)

2008 UNESCO13

 • realizace společné reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví UNESCO a ICOMOS, ve dnech 27. 2. – 2. 3. 2008; účastníci: ředitel Centra světového dědictví UNESCO Francesco Bandarin a zástupce ICOMOS Bruno Maldoner (z Rakouska, Vídně);
  • po proběhlé misi zaslány dodatečné informativní zprávy (viz Podkladové materiály/dokumenty);
 • mezinárodní seminář Trvale udržitelná správa historických měst Evropy určen odpovědným představitelům památkové péče všech hlavních evropských měst, jejichž území či památka je zapsána na Seznam světového dědictví; realizován za podpory Ministerstva kultury ve dnech 26. – 27. 5. 2008;
 • 2. 7. – 11. 7. 2008  účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Quebeku, Kanada --- rozhodnutí týkající se Prahy (odkaz), zpráva ze služební cesty (odkaz).

2009

 • mezinárodní seminář "Střešní krajina jako součást urbanistické scény ve vztahu k nebezpečí zániku identity historických měst",určený odpovědným představitelům rozhodujícím v oblasti památkové péče z evropských měst, jejichž území či památka je zapsána na Seznamu světového dědictví; realizován za podpory Ministerstva kultury ve dnech 20. – 21. 5. 2009
 • vypracována Zpráva o stavu péče o historické jádro Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v hl. m. Praze a Ministerstvem kultury, odeslána diplomatickou cestou
 • 22. – 30. 6. 2009 účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Seville, Španělsko

2010

 • realizace společné reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví UNESCO a ICOMOS ve dnech 27. – 29. 1. 2010; účastníci: zástupkyně ředitele Centra světového dědictví, vedoucí sekce pro Evropu a Severní Ameriku Mechtild Rössler a zástupce ICOMOS Paul Drury (z Velké Británie)
 • 26. 7. – 3. 8. 2010 účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Brasílii, Brazílie
 • vypracována Zpráva o stavu péče o historické jádro Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v hl. m. Praze a Ministerstvem kultury, odeslána diplomatickou cestou

2011

 • vypracována Zpráva o stavu péče o historické jádro Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v hl. m. Praze a Ministerstvem kultury, odeslána diplomatickou cestou
 • 19. - 29. 6. 2011 účast  zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Paříži, Francie

 

Podkladové materiály/dokumenty zpracované hlavním městem Prahou a zaslané Centru světového dědictví v roce 2008:

A/ Zpráva o stavu péče o historické jádro Prahy (zaslána v lednu 2008):

Zpráva byla zpracována MHMP-OKP ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Praha a Ministerstvem kultury.

Obsah Zprávy:

  • 1. kapitola:     Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví, odstavec po odstavci (informace o vývoji, k němuž došlo v době od posledního rozhodnutí Výboru týkajícího se dané památky) icon_pdf.gif
  • 2. kapitola:     Další aktuální záležitosti památkové péče identifikované státními orgány (problémy památkové péče, které nejsou zmíněny v rozhodnutí Výboru světového dědictví, žádosti o další informace Centra světového dědictví) icon_pdf.gif
  • 3. kapitola:     Podle § 172 Operačních směrnic popište všechny možné větší restaurátorské práce, změny a/nebo nové stavby uvnitř chráněné oblasti (historické jádro Prahy, ochranné pásmo).  icon_pdf.gif
  • Přílohy:
   • Studie vizuální integrity historického jádra Prahy (Útvar rozvoje hl. m. Prahy)
   • Koncepce účinnější péče o památkový fond v hlavním městě Praze  icon_pdf.gif
   • Dostavba Pankrácké pláně (popis záměru s ohledem na historické jádro Prahy) ARTOTEKA5
   • Dostavba centra Pankrácké pláně z hlediska vlivu na vizuální integritu historického jádra Prahy (Útvar rozvoje hl. m. Prahy)
   • Mapa velkých rozvojových území hlavního města Prahy icon_pdf.gif
   • Mapa naddimenzovaných staveb z hlediska jejich proporce, objemů a měřítka vůči historickým dominantám uplatňujícím se v panoramatu historického jádra Prahy  icon_pdf.gif
   • Podpora restaurování památek z veřejných rozpočtů zaměřených na péči o kulturní dědictví  icon_pdf.gif
   • Srovnávací fotografie icon_pdf.gif

B/ Aktualizované prohlášení o výjimečné hodnotě historického jádra Prahy (zasláno v lednu 2008):

 • Materiál připravený Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Praha, ve spolupráci s MHMP-OKP a Ministerstva kultury.
 • Připomínkován českým výborem ICOMOS.

C/ Zprávy vyžádané členy Společné reaktivní monitorovací mise (zaslány v dubnu 2008):

 • Strategická vize rozvoje městského centra Pankrác / Strategic Vision of the Development of Pankrác City Centre (zpracoval: Útvar rozvoje hl. m. Prahy);
 • Current Territorial Plan, Instruments for Protecting the Historic Centre of the City (zpracoval: Útvar rozvoje hl. m. Prahy);
 • Update of the City Planning Study For The Prague Historic Centre – 2000 (zpracoval: Útvar rozvoje hl. m. Prahy);
 • Systém protipovodňové ochrany Prahy (zpracoval: MHMP-OKP);
 • Mobilní protipovodňové zábrany, Povodně v historickém jádru Prahy (zpracoval: Útvar rozvoje hl. m. Prahy);
 • Historické povrchy venkovních komunikací a prostranství na území hlavního města Prahy (zpracoval: MHMP-OKP);
 • Informace o městské hromadné dopravě v Praze / Prague Public Transport Information (zpracovali: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, MHMP-OKP)

 

8. července 2011
8. července 2011