Záměr rekonstrukce vnitrobloku mezi ulicemi Na Příkopě, Václavské nám., Jindřišská, Panská a V Cípu

Záměr předpokládá vybudování novostavby polyfunkčního objektu celoměstského typu, který zčásti pozmění strukturu místní parcelace a objemově zčásti navýší lokální zástavbu ve vnitrobloku mezi Václavským náměstím čp. 835, ulicí Panskou a ulicí V Cípu čp. 894 a čp. 1480 a ulicí Jindřišskou čp. 900, k. ú. Nové Město, Praha 1.

  • 1 minuta čtení
vnitroblok mezi ulicemi Na Příkopě, Václavské nám., Jindřišská, Panská a V Cípu

č.p. 852, 835, 837, 896, 900, 1480
parc.č. 576, 578, 586/2, 586/3, 586/4, 593, 595, 599, 2376/1, 2306/1, 2306/6, 329, 2375
k.ú. Nové Město.

Vlastník:
Welwyn Company, a.s., Na Příkopě 988/31, Praha 1
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
Great Property, s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha 4 - Kamýk

Území:
Pražská památková rezervace, památka UNESCO
nemovité kulturní památky:
čp. 852 - r.č. 39983/1146
čp. 896 - r.č. 40000/1157
čp. 1480 - r.č. 400051P/1195

Autor záměru: Cigler Marani Architects, a.s.

Záměr je kombinací výstavby charakteru novostavby uvnitř vnitrobloku a na pozemku budovy Václavské nám. 11 a rekonstrukce historických uličních křídel budov po obvodě bloku (Václavské nám. 13,15, Jindřišská 7, Panská 8 a 10) a klasicistní jízdárny uvnitř bloku. Záměr navazuje na tradici pražských pasáží a navrhuje propojení jednotlivých ulic, jež blok ohraničují krytým systémem pasáží umožňující neomezený průchod mezi ulicemi a budoucí případné napojení i na sousední pasáže. Otázka dopravy v klidu ve spodní části Václavského nám. je řešena přesunem parkovacích míst do podzemí.

Polyfunkční objekt je zamýšlen jako kombinace obchodní a administrativní funkce s podzemními garážemi ve 4. – 2. suterénu. V 1. suterénu – 3. nadzemním podlaží jsou navrženy obchodní plochy a plochy pro stravování. Ostatní nadzemní podlaží (max. 4) jsou určena pro kancelářské plochy.

MHM OPP vydal v r. 2009 souhlasné závazné stanovisko k záměru předpokládajícímu odstranění druhotných objektů, objektů zchátralých a nevyužívaných bez prokazatelných umělecko-historických hodnot, včetně komínu.

Stav: V březnu 2013 byla MHMP OPP předložena k posouzení dokumentace k územnímu řízení „Rekonstrukce části vnitrobloku čp. 852, 835, 837, 896, 900, 1480, Praha 1 – Nové Město“.

 

13. ledna 2014
30. října 2023