Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA/SEA) v Praze

Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu

Posuzování vlivů na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, dále jen zákon. V rámci procesu EIA jsou posuzovány záměry, tj. stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona. Ten, kdo hodlá provést záměr (oznamovatel), je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu, kterým je Ministerstvo životního prostředí (příloha č. 1 zákona, kat. I) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr (příloha č. 1 zákona, kat. II). V Praze je tímto orgánem oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru ochrany prostředí MHMP.

Kontaktní informace

Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

110 00 Praha 1, Jungmannova 35/29

Kontakty na pracovníky Odkaz

Statistika a další informace

Statistika, souhrnné informace k EIA/SEA v Praze