Hluk v Praze

Rozcestník

Praha patří v působení hluku na obyvatele mezi nejhůře postižené oblastí České republiky. Podíl obyvatelstva zasaženého nadměrným hlukem se pohybuje těsně pod 50 %.

Hlavními zdroji hluku v městském prostředí je pozemní doprava, zejména pak doprava silniční. Exponovanými oblastmi, kromě okolí liniových dopravních staveb, jsou také okolí letišť, nelze vyloučit ani statické zdroje hluku jako jsou staveniště, restaurační zařízení, sousedský hluk aj.

K snížení hlukové zátěže realizuje hl. m. Praha řada protihlukových opatření, jednak dle přijatého Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha, a také v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných již dříve Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.

Kontaktní informace

Ing. Pavla Úlovcová

Koordinárka protihlukových opatření hl.m. Prahy, odbor hospodaření s majetkem

Adresa Praha 1, Staré Město, Nám. Franze Kafky 1
Tel. 236 00 2693
E-mail pavla.ulovcova@praha.eu
Hygienická stanice hl. m. Prahy

Odbor hygieny obecné a komunální.

Sídlo organizace Rytířská 404/12, Praha 1
Agenda pro území hl. m. Praha (agenda hluku z dopravy na pozemních komunikacích, drahách a z letecké dopravy)
Kontakty na pracovníky Odkaz

Aktuálně k hluku v Praze

Carousel vybraných článků

Portál životního prostředí
29.06.2021

Praha dokončuje nový akční plán na snížení hluku

Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2016 byl vytvořen na základě aktualizované strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha předané Praze na konci roku 2015 a je nyní...