Smogové situace a regulace v hl. m. Praze

smogová situace, ilustrační foto (autor: ČTK)
Autor: ČTK

Co je smog?

Smogovou situací se rozumí stav silně znečištěného ovzduší. V takovém případě je atmosféra obohacena o významné množství škodlivých složek, které mohou mít negativní vliv na lidské zdraví.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) provozuje na základě pověření Ministerstvem životního prostředí Smogový varovný a regulační systém (SVRS). Informace, které systém poskytuje, slouží jednak k informaci o výskytu situace se zvýšenými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší a jednak k regulaci (omezení) vypouštění znečišťujících látek ze zdrojů, které významně ovlivňují kvalitu ovzduší daného území.

Mezi sledované látky patří suspendované částice PM10 (částice o efektivní velikosti do 10 μm), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2) a troposférický ozon (O3).

Aktuální informace o kvalitě ovzduší v Praze na Portálu ŽP:


 

 

28. ledna 2021
29. dubna 2024