Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl. m. Praze

kolaz_organy_ochranyzp_1720

Na místní úrovni zajišťují převážnou část výkonu státní správy v současném systému veřejné správy kraje a obce (v rámci tzv. přenesené působnosti). Na území hlavního města Prahy vykonávají státní správu především úřady městských částí na základě kompetencí přímo ze zákona nebo na základě kompetencí  svěřených jim Statutem hl.m. Prahy a Magistrát hlavního města Prahy. Kraje a obce zajišťují ochranu životního prostředí na svém území rovněž v rámci samosprávy (tzv. samostatná působnost).

Kontaktní informace

Odbor ochrany prostředí MHMP

110 00 Praha 1, Jungmannova 35/29, 4. patro

Ředitel odboru RNDr. Štěpán Kyjovský
Struktura a kontakty Odkaz

Hl. m. Praha - volené orgány


Ochrana klimatu a adaptace na změnu klimatu

Hlavní město Praha


Magistrát hl. m. Prahy

 • Odbor ochrany prostředí
  110 00  Praha 1, Jungmannova 35/29
  klima@praha.eu

 

volené orgány


Ochrana ovzduší

Hlavní město Praha

Magistrát HMP:

Volené orgány:

Městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy


další subjekty

 • Česká inspekce životní prostředí, Oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší
  Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
  Tel.: 233 066 111, Fax: 233 066 103
  Hlášení havárií: 731 405 313
  e-mail: public_ph@cizp.czpodatelna@cizp.cz
  ID datové schránky: 4dkdzty
  http://www.cizp.cz
   
 • HS hl. m. Prahy se sídlem v Praze
  Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01
  tel. ú. 296 336 700, fax: 224 212 335
  podatelna@hygpraha.cz
  Datová schránka ID zpqai2i (IČO 71009256)
  www.hygpraha.cz
  kontaktní údaje poboček

Vodní hospodářství

Hlavní město Praha

Magistrát HMP:


Organizace v působnosti města

 • Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky
  106 00 Praha 10 – Záběhlice, Práčská 1885
  tel.: 272 081 800, fax.: 272 081 815, e-mail: info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz
  Kontaktní údaje
   
 • Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
  Žatecká 110/2
  110 00 Praha 1 – Staré Město
  Tel: 251 170 111, Fax: 257 532 306, e-mail: pvs@pvs.cz
  http://www.pvs.cz


Volené orgány:


Městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy

 • Kompetence vodoprávních úřadů MČ - podrobné informace zpracované pracovníky vodoprávního OŽP
 • Seznam vodoprávních úřadů - tabulka (.xls)

Další subjekty:
 


Ochrana a péče o přírodu, krajinu a zeleň

Hlavní město Praha:

Magistrát HMP:

 • Odbor ochrany prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny
  110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
  kontaktní údaje
   
 • Odbor ochrany prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče
  110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
  kontaktní údaje
   
 • Odbor ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň
  110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
  kontaktní údaje

 

Volené orgány:

 

Městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy


Další subjekty:

 • Česká inspekce životní prostředí, Oblastní inspektorát Praha
  Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
  email: public@ph.cizp.czinfo@ph.cizp.czhttp://www.cizp.cz
  Oddělení ochrany lesa (OL)
  Tel.: 233 066 501; FAX: 233 066 103; email: ol@ph.cizp.cz
  Oddělení ochrany přírody (OP)
  Tel.: 233 066 601; FAX: 233 066 603; email: op@ph.cizp.cz
   
 • Dobrovolná stráž přírody
  I v Praze funguje dobrovolná stráž přírody. Členové stráže přírody jsou vybaveni služebním odznakem stráže a průkazem strážce.
  Více informací o tom, jak stráž funguje, naleznete na Stráž přírody (ochranaprirody.cz)
  Na území hlavního města Prahy ustanovuje stráž přírody Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení ochrany přírody a krajiny (kontaktní e-mail). Stráž přírody vykonává činnost na celém území hl. města Prahy, kromě národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a území CHKO Český kras (zasahuje na území hl. m. Prahy směrem z jihu).

Odpadové hospodářství

Hlavní město Praha


Magistrát hl.m. Prahy:

 

volené orgány:

 

městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy.


Další subjekty:
 


Hluk

Hlavní město Praha

Magistrát hl. m. Prahy

 • odbor hospodaření s majetkem
  Ing. Pavla Úlovcová, koordinátorka protihlukových opatření

  pavla.ulovcova@praha.eu