Ovzduší v Praze

Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší.

Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, ke zhoršené kvalitě ovzduší na území Prahy přispívají kromě dopravy i lokální topeniště. Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO)Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Od roku 1992 je na území hl. m. Prahy pravidelně prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší.

Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v této oblasti je v roce 2021 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01

Kontaktní informace

Oddělení ochrany ovzduší MHMP

110 00 Praha 1, Jungmannova 35/29

Vedoucí oddělení Ing. Andrea Šipanová
Tel. 236 00 4363
E-mail andrea.sipanova@praha.eu
Kontakty na pracovníky Odkaz

Aktuálně k ovzduší v Praze