Koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti odpadového hospodářství

Problematika odpadového hospodářství je obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a v Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro aktuální volební období a dále v koncepčních dokumentech vztahujících se přímo k odpadovému hospodářství města

  • 1 minuta čtení

V současné době má hl. m. Praha platné 2 koncepční dokumenty vztahující se přímo k odpadovému hospodářství města.
Prvním z nich je krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (krajský POH hl. m. Prahy) z roku 2016, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 6/2016 s účinností od 15. 4. 2016 (podrobné informace, plné znění). (Dokument nahrazuje původní krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy z roku 2005.)

Druhým je Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy – obce (POH hl. m. Prahy - obce), schválený dne 28. 2. 2017 usnesením Rady HMP č. 418 (podrobné informace, plné znění). (Dokument nahradil původní Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy - obce schválený usnesením Rady HMP č. 2274 ze dne 18. 12. 2012.)

V souladu s platnou legislativou je plnění stanovených cílů krajského POH hl. m. Prahy každoročně vyhodnocováno (vyhodnocení plnění krajského POH hl. m. Prahy za rok 2018za rok 2019za rok 2020 a za rok 2021). Za roky 2020 a 2021 byla současně s vyhodnocením plnění cílů krajského POH hl. m. Prahy vypracována Zpráva o plnění cílů krajského Plánu odpadového hospodářství za roky 2020 - 2021.  

Vyhodnocení plnění POH hl. m. Prahy – obce jsou k dispozici za rok 2018za rok 2019za rok 2020 a za rok 2021. Pro následující roky budou údaje vztahující se k odpadovému hospodářství obce dostupná ve Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy.

25. září 2023
13. března 2024