Základní koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti ochrany ovzduší

Hlavním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v oblasti ochrany ovzduší je aktuálně PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ 2020+ AGLOMERACE PRAHA – CZ01 (podrobné informace o programu a jeho přípravě), který nahrazuje předchozí dokument Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 ze dne 26.května 2016 (více informací o PZKO 2016)

PZKO 2020+ aglomerace Praha CZ01 je strategický dokument, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s hlavním městem Prahou na základě ustanovení § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Pracovní skupina, která byla v červnu 2021 Radou hlavního města Prahy jmenována za účelem implementace PZKO 2020 + Aglomerace Praha CZ01, zejména ve smyslu zpracování podrobného časového plánu (Akční plán PZKO 2020 +) a následného seznamu podpůrných opatření, průběžně monitoruje plnění jednotlivých dílčích opatření a aktivně podporuje jejich realizaci.

Návrhové znění časového plánu provádění opatření (tzv. Akční plán PZKO 2020+, Aglomerace Praha CZ01) bylo schváleno Radou hl. m. Prahy dne 7. 2. 2022 (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 178 ze dne 7.2.2022, dokument ke stažení /PDF formát/)

Problematika ochrany ovzduší je dále zohledněna v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy, Plánu udržitelné mobility, Územní energetické koncepci hl. města Prahy, Adaptační strategie na změnu klimatu a Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro aktuální volební období

10. února 2022
29. dubna 2024