Právní úprava ochrany a péče o životní prostředí v hl. m. Praze

kolaz_pravozp_172

Co se týče ochrany životního prostředí na území hlavního města Prahy, je tato ochrana upravena jednak právními předpisy (tj. zákony, nařízeními vlády ČR, vyhláškami ministerstev), jejichž platnost se vztahuje na území celé České republiky, a dále právními předpisy, které na základě zákonného zmocnění vydalo Hlavní město Praha v samostatné nebo přenesené působnosti, a jejichž platnost se vztahuje výlučně na vlastní území hlavního města Prahy. Stav k 30. 6. 2023 (zdroj: OCP MHMP)

Obecné právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší

Aktualizovaný stav k

Právní předpisy ČR

ZÁKONY

 • Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách poškozujících ozónovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKY

 • Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 • Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv
 • Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Právní předpisy hl.m. Prahy

 • Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy
  Zastupitelstvo HMP schválilo 19.9.2019 vyhlášku, která zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. více informací

Právní předpisy v oblasti vodního hospodářství

[ zákonyvyhlášky ministerskévyhlášky HMPnařízení vládymetodické pokyny ]

(aktualizace k 12/2013)

 


zákony

 

vyhlášky

 

vyhlášky HMP

 

nařízení vlády

 

metodické pokyny

 • metodický pokyn Mze 720/2003, o ošetřování vegetace na hrázích malých vodních nádrží

Příroda, krajina, zeleň - právní úprava na celostátní úrovni

stav k 1.3. 2014 (dílčí aktualizace k 7/2021)

zákony

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

prováděcí právní předpisy:

 • vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • vyhláška č. 210/2021 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ochrana rostlinstva a živočišstva

 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů

Ochrana horninového prostředí

 • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Nakládání s odpady

Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství v ČR

Pozn.: seznam byl zpracován pracovníky oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství odboru ochrany prostředí MHMP.
Kompletní platná právní úprava je k nalezení na webových stránkách MŽP:

(aktualizace k 7/2021 - zákony)


Zákony

 • Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností

 Vyhlášky

 • Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
 • Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
 • Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
 • Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlorordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 60 mg/kg (o nakládání s PCB)
 • Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • Vyhláška č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
 • Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
 • Vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
 • Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů

 


Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství v hl.m. Praze

vyhlášky a nařízení HMP v oblasti odpadového hospodářství

Nakládání s chemickými látkami

 • zákon. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Prováděcí právní předpisy:

 • vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
 • vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
 • vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
 • vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zákon č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.
 • Vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb.o odborné způsobilosti a úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Integrovaná prevence znečišťování

 • zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

Hluk

 • zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Prováděcí právní předpisy:

 • nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Udržitelná energetika

bude doplněno

Vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy související s životním prostředím

(řazeno chronologicky)

 • vyhláška č. 12/1964 Sb. NVP, o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“
 • vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP, o prohlášení chráněných přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem
 • vyhláška č. 1/1982 Sb. NVP, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Klánovický les, Xaverovský les, Šance, Cholupická bažantnice, U Hájů, Homolka a jejich ochranných pásmech
 • vyhláška č. 3/1982 Sb. NVP, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Požáry, Dalejský profil, Opatřilka – Červený lom, U Nového mlýna, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, Obora v Uhříněvsi a jejich ochranných pásmech
 • vyhláška č. 4/1982 Sb. NVP, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvárie v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnic­ké údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech
 • vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze
 • vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
 • vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
 • nařízení č. 10/2009 Sb. hl. m. Prahy, o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 18/2009 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov
 • nařízení č. 3/2013 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní rezervace Klánovický les a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 13/2013 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní památky Petřín včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 14/2013 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 16/2013 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 1/2014 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní památky Xaverovský háj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy
 • nařízení č. 14/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 17/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Skály v zoologické zahradě včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 3/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území hlavního města Prahy
 • nařízení č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy
 • nařízení č. 11/2017 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní památky Dvorecké stráně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 15/2018 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodní rezervace Chuchelské háje včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy
 • nařízení č. 5/2020 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní rezervace Prokopské údolí včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • nařízení č. 5/2021 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Zámky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • 14/2022 Sb. hl. m. Prahy, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený územím hlavního města Prahy
 • 20/2022 Sb. hl. m. Prahy, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)