Příroda, krajina a zeleň v Praze

Carousel vybraných článků

Rozcestník

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze

Aktuálně k přírodě v Praze

Carousel vybraných článků

Portál životního prostředí
23.05.2024

Revitalizace zakrytí Motolského potoka

V rámci projektu je navrženo odstranění části degradované stropní konstrukce, dozdění kyklopského zdiva stěn do výšky terénu a osazení kovaného zábradlí pro zajištění bezpečnosti veřejně...

Portál životního prostředí
23.05.2024

Revitalizace Pitkovického potoka

Revitalizací projde 200 metrů dlouhá část koryta Pitkovického potoka v intravilánu MČ Praha Benice. Stávající rozpadlé betonové opevnění dna a břehů bude kompletně vybouráno. Nové dno se vytvaruje...

Portál životního prostředí
22.05.2024

Oprava opevnění koryta Botiče

Byla zahájena oprava opevnění dna koryta Botiče v Nuslích v délce 150 metrů. Původní poškozená kamenná dlažba se vybourá a nahradí ji těžká balvanitá rovnanina. Termín dokončení je srpen 2024.

Portál životního prostředí
20.05.2024

Byla dokončena oprava břehu Říčanky v Dubči

Oprava spočívala v odstranění nežádoucí vegetace, zbourání staré zdi a vystavění nové železobetonové zdi s kamenným obkladem z čediče a proběhla během března až května 2024.

Portál životního prostředí
11.04.2024

Napouští se Prokopské jezírko

Téměř po 9 měsících revitalizačních prací začalo napouštění Prokopského jezírka.

Portál životního prostředí
09.04.2024

Revitalizace Dalejského potoka je dokončena

Dalejský potok na soutoku s Vltavou prochází pod několika mosty a koryto zde bylo vybetonované nebo vydlážděné kamennou dlažbou do betonu. Rovné a hladké koryto neposkytovalo žádný životní prostor...

Carousel vybraných článků