Přírodní parky

Rozcestník

Mimo zvláště chráněná území definuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny také všeobecné podmínky ochrany pro některé útvary, přírodní objekty či úseky krajiny, přispívající k podpoře ekologické rovnováhy nebo mající významnou krajinotvornou funkci. Tyto lokality nebo i větší krajinné úseky jsou v praxi označovány jako obecně chráněná území a jsou jimi přírodní parky, významné krajinné prvky (VKP) a územní systémy ekologické stability (USES). Na území hl. m. Prahy je v současné době (stav 8/2023) vyhlášeno 12 přírodních parků a 26 registrovaných významných krajinných prvků.

Často řešíte

Jak si zařídit

Orgány ochrany přírody a krajiny v Praze a právní úprava

Aktuálně k přírodním parkům