Program Čistá energie Praha 2024 - 2025

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech s důrazem na potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu.

  • 4 minuty čtení
penize_dotace_1229px

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1405 ze dne 24. 6. 2024 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2024 - 2025 (dále jen „Program“).

Program je určen na podporu instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy, solárních termických systémů a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2024 v 9:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 8. 2025 v 23:59 hod. (termín platí pro oba kroky podání Žádosti)

Komu je Program určen:

  • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, a
  • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které uvedli nebo uvedou do provozu podporovaný Projekt v termínu od 1. 9. 2023 do 30. 8. 2025.

 

Na co lze dotaci získat:

Opatření I. (pro bytové jednotky, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a novostavby)

Maximální výše dotace

a)

Instalace tepelného čerpadla

(likvidace původního zdroje tepla a jeho náhrada tepelným čerpadlem nebo instalace tepelného čerpadla v novostavbě)

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60.000,- Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 100.000,- Kč

Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda

140.000,- Kč

b)

Instalace solárního termického systému

50.000,-  Kč

c)

Instalace akumulační nádrže k systému vytápění kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy

8.000,- Kč

Opatření II. (pro bytové domy)

 

d)

Instalace tepelného čerpadla
(likvidace původního zdroje tepla a jeho náhrada tepelným čerpadlem)

400.000,- Kč

e)

Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů

100.000,- Kč

Skutečná výše dotace nemůže překročit 50 % doložených způsobilých nákladů (v případě písmene e) 30 %).

 

Podání Žádosti:

Žádost musí být podána ve dvou krocích:

  1. Prvním krokem je registrace prostřednictvím formuláře Žádosti v elektronické podobě v Informačním systému finančních podpor HMP (granty.praha.eu) bez příloh. (návod)

Datum a čas registrace Žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí Žádostí.

Žádost v elektronické podobě odeslaná před lhůtou pro podání Žádosti nebo po lhůtě pro podání Žádosti bude z důvodu nedodržení podmínek Programu navržena k nevyhovění.

  1. Druhým krokem je podání formuláře Žádosti s vygenerovaným potvrzením o elektronické registraci (nejpozději do 10 pracovních dnů od prvního kroku) včetně požadovaných příloh jedním z následujících způsobů:
  • v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele nebo statutárního zástupce prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo jiné zásilkové služby na adresu: Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo
  • v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele nebo statutárního zástupce přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy nebo
  • prostřednictvím služby datové schránky Žadatele (ID datové schránky: 48ia97h, datová zpráva musí být označena jako „Žádost o dotaci – Program Čistá energie Praha 2024 - 2025“).

Žádost je možné podávat před, v průběhu i po realizaci Projektu.

Žádosti podané před nebo v průběhu realizace Projektu doplněné o nezbytné doklady budou Akceptovány a Žadatel má po této Akceptaci Žádosti 6 měsíců (nejpozději do 30.8.2025) na realizaci Projektu a dodání povinných dokladů o realizaci Projektu. Po tuto dobu mají v rámci Programu rezervovány finanční prostředky ve výši maximální možné dotace.

Žádosti podané po realizaci Projektu doplněné o nezbytné doklady budou předkládány ke schválení poskytnutí dotace příslušnému orgánu HMP.

V případě vyčerpání celkových finančních prostředků Programu budou případní zájemci o Dotaci informováni o této skutečnosti na těchto stránkách a současně budou pozastaveny Akceptace Žádostí. Žadatelé budou o této skutečnosti informováni e-mailem.

 

U všech typů Projektů je Dotace poskytována ex post po předložení všech dokladů o realizaci Projektu, a to bezhotovostně na účet Žadatele uvedený v Žádosti.

Podrobnosti ohledně administrace Žádosti naleznete v rámci plného znění Programu.

 

Kontakty:

Konzultace budou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů.

Jméno

Email

Telefon

Jiří Doubrava

jiri.doubrava@praha.eu

236 00 4314

Bc. Pavel Lášek

pavel.lasek@praha.eu

236 00 4206

 

Seznam dokumentů ke stažení:

 
26. června 2024
3. července 2024