SEV a další subjekty EVVO v Praze

Střediska ekologické výchovy (SEV), ekocentra a další neziskové organizace jsou významnými subjekty EVVO v Praze. Praha dlouhodobě a systematicky podporuje střediska ekologické výchovy (SEV) a ekocentra působící v Praze. Dvě z nich užívají statutu střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy - SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP.

Členy celorepublikového sdružení SSEV Pavučina jsou v současné době Ekocentrum Koniklec (01/71 ZO ČSOP Koniklec), Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, EKODOMOV z. s., SEV Toulcův dvůr (z organizací TD: Sdružení SRAZ a Botič o.p.s.), TEREZA, vzdělávací centrum, Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI) a Záhony pro školky (kompletní seznam členů SSEV Pavučina v ČR:  http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/59-CLENOVE/index.htm).

obr.: SEV a další vybrané subjekty působící v oblasti EVVO na území Prahy

aa

[ Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (SEV LHMP) | Ekocentrum Koniklec | Ekocentrum Podhoubí | občanské sdružení Ekodomov | Sdružení TEREZA | Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr (Botič o.p.s.) ]


Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (SEV LHMP)

http://www.lhmp.cz/eko/

Hlavní náplní SEV LHMP je seznamovat pražskou veřejnost s přírodou hlavního města a České republiky. Tuto činnost provádí pomocí zážitkové pedagogiky a využívá k tomu jedinečného zázemí příspěvkové organizace. Srozumitelnou formou prezentuje péči o lesy a vodní toky v Praze, distribuuje informační materiály zaměřené na jednotlivá území Prahy, věnuje se osvětě v oblasti šetrného lesního hospodaření a vodního hospodářství, provozuje informační servis pro obyvatele Prahy o přírodě hlavního města a České republiky. Ve spolupráci s jinými lesnickými organizacemi aplikuje úspěšně principy tzv. lesní pedagogiky na území hl. m. Prahy.

V roce 2011 zahájilo SEV LHMP projekt „Návrat včel do pražských lesů“. Projekt zahrnuje obnovu a zakládání včelnic v pražských lesích a jejích využití v ekologické výchově. Ve spojení s ekologickou výchovou je včelařství propagováno na velkých osvětových akcích a ve školách. V roce 2012 SEV LHMP rozšířilo svoji činnost a začalo provozovat záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Jedním z hlavních témat zajišťovaných programů a osvětových akcí se proto stala ochrana a záchrana volně žijících živočichů. Na dispečinku záchranné stanice 773 772 771 lze nahlásit nález zraněného živočicha a zároveň toto číslo funguje i jako infolinka pro veřejnost.


Ekocentrum Koniklec

http://www.ekocentrumkoniklec.cz

Je složkou občanského sdružení 01/71 ZO ČSOP Koniklec, které vzniklo v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. Posláním ekocentra je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. ZO ČSOP je také zřizovatelem akreditovaného Ekocentra. Mezi hlavní činnosti patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství a spolupráce se státní správou a samosprávou.
V roce 2012 mělo sdružení 12 členů a mnoho externích spolupracovníků a příznivců. Bylo členem SSEV Pavučina, STEP, a součástí platformy neziskových organizací Prahy 3 Še3sil.

Ekocentrum Podhoubí

http://www.podhoubi.cz

Ekocentrum se zaměřuje na efektivní a moderní metody vzdělávání nejen v environmentální tématice. Provozuje vlastní Ekoškolku Rozárku, nabízí ekologické výukové programy pro mateřské, základní a střední školy z Prahy, Ekocentrum rovněž pořádá semináře, kde mohou učitelé získat praktické dovednosti a inspiraci pro realizaci environmentální výchovy na své škole. Ekocentrum se věnuje také rozvíjení komunitního života v bezprostředním okolí za pomoci slavností, seminářů, besídek i brigád zaměřených na rodiče s dětmi.

Ekodomov

http://www.ekodomov.cz

Občanské sdružení Ekodomov (v souč. Ekodomov, z. s.) vzniklo v roce 2004 a jeho hlavním posláním je osvěta a propagace udržitelného nakládání s bioodpady a kompostování směrem k různým cílovým skupinám: žákům a učitelům všech úrovní škol, obcím, ministerstvům i odborné a laické veřejnosti prostřednictvím výukových programů, komplexních projektů, seminářů nebo divadelně-osvětových akcí. Vedle toho realizuje Ekodomov na území Hlavního města Prahy další environmentálně zaměřené aktivity: výukové programy pro základní školy, exkurze do provozů na zpracování odpadů pro žáky základních a středních škol, Ekocentrum Šárynka nabízející široké veřejnost semináře a workshopy, Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských školek.

TEREZA

http://www.terezanet.cz

TEREZA, vzdělávací centrum (dříve Sdružení TEREZA) je vzdělávací organizací, která spolupracuje se základními a středními školami z celé ČR. Od roku 1990 vytváří vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy ve školách. V roce 2012 se programů zúčastnilo přes 94 000 žáků.
Vizí TEREZy je společnost, ve které mají lidé rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí  a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Posláním je vzdělávat děti, které budou takovou společnost vytvářet.

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr

http://www.toulcuvdvur.cz

Historické prostory a téměř desetihektarový (9,8 ha) přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je prožitkem vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k našemu životnímu prostředí.
Toulcův dvůr, z.s. je zastřešující neziskovou organizací, která má 4 řádné členy, neziskové organizace, které realizují výchovné a vzdělávací aktivity.
Členskými organizacemi jsou Botič o.p.s., Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, Mateřská škola Semínko o.p.s, ENVIRA, o. p. s.
Čestným členem spolku je 01/04 Základní organizace ČSOP.

Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek. Od roku 1993 je statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Jde o projekt, který slouží pro praktickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel města Prahy.

21. března 2014
21. března 2014